Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 22/02/2023
Type de procédure : ProcÚdure restreinte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Services de r╚paration et d'entretien de syst╦mes d'arme

2023/S 18-048697  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Gdynia: Services de r╚paration et d'entretien de syst╦mes d'arme 2023/S 018-048697 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA Adresse postale: ul. Rondo Bitwy pod Oliw? 1 Ville: Gdynia Code postal: 81-103 Pays: Pologne E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261262198 Fax: +48 261262314 Adresse(s) internet: Adresse g╚n╚rale du pouvoir adjudicateur/de l'entit╚ adjudicatrice: http://kpwgdynia.wp.mil.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://portal.smartpzp.pl/kpwg Acc╦s ╚lectronique l'information: https://portal.smartpzp.pl/kpwg Soumission des offres et des demandes de participation par voie ╚lectronique: https://portal.smartpzp.pl/kpwg Adresse aupr╦s de laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse aupr╦s de laquelle le cahier des charges et les documents compl╚mentaires (y compris les documents relatifs un dialogue comp╚titif et un syst╦me d'acquisition dynamique) peuvent ═tre obtenus:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s Adresse laquelle les offres ou demandes de participation doivent ═tre envoy╚es:
aupr╦s du ou des points de contact susmentionn╚s kpw.przetargi@ron.mil.pl http://kpwgdynia.wp.mil.pl https://portal.smartpzp.pl/kpwg https://portal.smartpzp.pl/kpwg https://portal.smartpzp.pl/kpwg
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.3) Activit╚ principale D╚fense
I.4) Attribution de march╚ pour le compte dÝautres pouvoirs adjudicateurs/entit╚s adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du march╚
II.1) Description
II.1.1) Intitul╚ attribu╚ au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Naprawa g?█wna zintegrowanego symulatora okr?tu podwodnego w AMW
II.1.2) Type de march╚ et lieu dÝex╚cution, de livraison ou de prestation Services Lieu principal dÝex╚cution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Gdynia Code NUTS PL Polska PL Polska
II.1.3) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.4) Information sur lÝaccord-cadre
II.1.5) Description succincte du march╚ ou de lÝacquisition/des acquisitions:
Naprawa g?█wna zintegrowanego symulatora okr?tu podwodnego w AMW. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zostanie zawarty w SWZ, kt█ra zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do sk?adania ofert.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march╚s publics) 50842000 Services de r╚paration et d'entretien de syst╦mes d'arme 50842000 Services de r╚paration et d'entretien de syst╦mes d'arme
II.1.7) Information sur la sous-traitance
II.1.8) Lots Division en lots: non
II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2) Quantit╚ ou ╚tendue du march╚
II.2.1) Quantit╚ ou ╚tendue globale:
Warto?? zam█wienia przekracza wyra?on? w z?otych r█wnowarto?? 431 000 EUR
II.2.2) Information sur les options Options: non
II.2.3) Reconduction Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.3) Dur╚e du march╚ ou d╚lai d'ex╚cution des travaux en jours: 170 ( compter de la date dÝattribution du march╚)
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Cautionnement et garanties exig╚s:
III.1.2) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
III.1.3) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
III.1.4) Autres conditions particuli╦res auxquelles est soumise l'ex╚cution du march╚, notamment eu ╚gard la s ret╚ de la fourniture des prestations et la s╚curit╚ de l'information:
III.1.5) Habilitation de s╚curit╚:
III.2)
 
 
Conditions de participation
III.2.1) Situation propre Crit╦res relatifs la situation personnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion), y compris exigences relatives leur inscription un registre professionnel ou du commerce Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies: PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KT"RYCH MOWA W ART. 108
 
1.Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? wykonawc?:
 1)b?d?cego osob? fizyczn?, kt█rego prawomocnie skazano za przest?pstwo:
a) udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej albo zwi?zku maj?cym na celu pope?nienie przest?pstwa lub przest?pstwa skarbowego, o kt█rym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu lud?mi, o kt█rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o kt█rym mowa w art. 228˝230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46˝48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1˝4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lek█w, ?rodk█w spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrob█w medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), d) finansowania przest?pstwa o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przest?pstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przest?pnego pochodzenia pieni?dzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt█rym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o kt█rym mowa w art. 115 ▀ 20 Kodeksu karnego, lub maj?ce na celu pope?nienie tego przest?pstwa, f) powierzenia wykonywania pracy ma?oletniemu cudzoziemcowi, o kt█rym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt█rych mowa w art. 296˝307 Kodeksu karnego, przest?pstwo oszustwa, o kt█rym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przest?pstwo przeciwko wiarygodno?ci dokument█w, o kt█rych mowa w art. 270˝277d Kodeksu karnego, lub przest?pstwo skarbowe, h) o kt█rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj?cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ˝ lub za odpowiedni czyn zabroniony okre?lony w przepisach prawa obcego;
 2)je?eli urz?duj?cego cz?onka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wsp█lnika sp█?ki w sp█?ce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp█?ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest?pstwo, o kt█rym mowa w pkt 1);
 3)wobec kt█rego wydano prawomocny wyrok s?du lub ostateczn? decyzj? administracyjn? o zaleganiu z uiszczeniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, chyba ?e wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci;
 4)wobec kt█rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si? o zam█wienia publiczne;
 5)je?eli zamawiaj?cy mo?e stwierdzi?, na podstawie wiarygodnych przes?anek, ?e wykonawca zawar? z innymi wykonawcami porozumienie maj?ce na celu zak?█cenie konkurencji, w szczeg█lno?ci je?eli nale??c do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, z?o?yli odr?bne oferty, oferty cz??ciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, chyba ?e wyka??, ?e przygotowali te oferty lub wnioski niezale?nie od siebie; 6) je?eli, w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 85 ust. 1, dosz?o do zak?█cenia konkurencji wynikaj?cego z wcze?niejszego zaanga?owania tego wykonawcy lub podmiotu, kt█ry nale?y z wykonawc? do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w, chyba ?e spowodowane tym zak?█cenie konkurencji mo?e by? wyeliminowane w inny spos█b ni? przez wykluczenie wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia.
 
2.Wykonawca mo?e zosta? wykluczony przez zamawiaj?cego na ka?dym etapie post?powania o udzielenie zam█wienia. V A. PODSTAWY WYKLUCZENIA, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
 
1.Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si?:
 1)wykonawc? wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3;
 2)wykonawc?, kt█rego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt 3;
 3)wykonawc?, kt█rego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o kt█rym mowa w art. 1 pkt
   3. 
 
2.Zgodnie z art. 7 ust. 3 powy?szej ustawy w przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiaj?cy odrzuca ofert? takiego wykonawcy. Zgodnie z ust. 2 wykluczenie nast?puje na okres trwania okoliczno?ci okre?lonych w ust.
   1. 
 
3.Zgodnie z art. 7 ust. 6 oraz 7 powy?szej ustawy osoba lub podmiot podlegaj?ce wykluczeniu na podstawie ust. 1, kt█re w okresie tego wykluczenia ubiegaj? si? o udzielenie zam█wienia publicznego lub bior? udzia? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, podlegaj? karze pieni??nej. Kar? pieni??n? nak?ada Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych, w drodze decyzji, w wysoko?ci do 20 000 000 z?. VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KT"RYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY JE PRZEWIDUJE Zamawiaj?cy nie przewiduje podstaw wykluczenia, o kt█rych mowa w art. 109.
VII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIA?U W POST?POWANIU, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY JE PRZEWIDUJE Zamawiaj?cy nie stawia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
VIII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ?RODKACH DOWODOWYCH, JE?ELI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE WYMAGA? ICH Z?O?ENIA UWAGA! Zgodnie z art. 125 ust. 1 do wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu wykonawca sk?ada o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, (wz█r- za??cznik nr 1 do danych). W przypadku wsp█lnego ubiegania si? o zam█wienie przez wykonawc█w, o?wiadczenie, o kt█rym mowa powy?ej sk?ada ka?dy z wykonawc█w. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
 
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego:
 1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, ˝ sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u; Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o kt█rej mowa w pkt 1) ˝ sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt 1). Podmiotowy ?rodek dowodowy, o kt█rym mowa powy?ej winien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Podmiotowy ?rodek dowodowy, o kt█rym mowa powy?ej winien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu.
 2)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y? wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (wz█r- za??cznik nr 3 do Danych).
 3)o?wiadczenia wykonawcy, dotycz?ce aktualno?ci danych zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (wz█r- za??cznik nr 4 do Danych).
 4)o?wiadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (wz█r- za??cznik nr 5 do Danych). UWAGA! Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, wym█g z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych dotyczy r█wnie? tych podmiot█w.
 
2.Forma w jakiej nale?y sk?ada? dokumenty pe?nomocnictwa/ o?wiadczenia/informacje, o kt█rych mowa powy?ej zosta?a okre?lona w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
III.2.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Crit╦res relatifs la situation ╚conomique et financi╦re d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies: opisano w pkt III.2.1. Crit╦res relatifs la situation ╚conomique et financi╦re de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet)
III.2.3) Capacit╚ technique et/ou professionnelle Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle d'op╚rateurs ╚conomiques (susceptibles d'entraËner leur exclusion) Renseignements et formalit╚s n╚cessaires pour ╚valuer si ces exigences sont remplies:
opisano w pkt III.2.1.
Crit╦res relatifs la capacit╚ technique et/ou professionnelle de sous-traitants (susceptibles d'entraËner leur rejet)
III.2.4) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.3) Conditions propres aux march╚s de services
III.3.1) Information relative la profession
III.3.2) Membres du personnel responsables de l'ex╚cution du service
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Type de proc╚dure
IV.1.1) Type de proc╚dure Restreinte
IV.1.2) Limites concernant le nombre dÝop╚rateurs invit╚s soumissionner ou participer Crit╦res objectifs de limitation du nombre de candidats: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby Wykonawc█w:1. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy z?o?yli wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu i spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu nie przekroczy 3, Zamawiaj?cy zaprosi wszystkich Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu do z?o?enia ofert.2. Je?eli liczba Wykonawc█w, kt█rzy z?o?yli wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu i spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu, b?dzie wi?ksza ni? 3, Zamawiaj?cy zaprosi wszystkich Wykonawc█w, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu do z?o?enia ofert.
IV.1.3) R╚duction du nombre dÝop╚rateurs durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.2) Crit╦res dÝattribution
IV.2.1) Crit╦res dÝattribution Prix le plus bas
IV.2.2) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique a ╚t╚ utilis╚e: non
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Num╚ro de r╚f╚rence attribu╚ au dossier par le pouvoir adjudicateur:
11/KPW/BP/2023
IV.3.2) Publication(s) ant╚rieure(s) concernant le m═me march╚ non
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents compl╚mentaires ou du document descriptif
IV.3.4) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation 22.2.2023 - 09:00
IV.3.5) Date dÝenvoi des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.3.6) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans lÝoffre ou la demande de participation polonais.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le march╚ s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de lÝUnion europ╚enne: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y? za po?rednictwem Portalu SmartPzp pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg, na stronie dotycz?cej odpowiedniego post?powania, Do wniosku nale?y do??czy? wszystkie wymagane dokumenty. Celem prawid?owego z?o?enia wniosku/oferty, Zamawiaj?cy zaleca korzystanie z Instrukcji obs?ugi Portalu eUs?ug SmartPZP, dost?pnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kpwg/elearning. Wniosek sk?adany elektronicznie musi zosta? opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym ˝ przed za??czeniem w Systemie. Zalecamy stosowanie podpisu na ka?dym za??czonym pliku osobno, w szczeg█lno?ci wskazanym w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, i? wnioski oraz o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust.1 sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje si? odpowiednio w odniesieniu do warto?ci post?powania - w tym przypadku - kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
https://portal.smartpzp.pl/kpwg https://portal.smartpzp.pl/kpwg/elearning
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Introduction des recours
VI.4.3) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction des recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20.1.2023 Naprawa g?█wna zintegrowanego symulatora okr?tu podwodnego w AMW 22/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50842000 - Services de rÚparation et d'entretien de systŔmes d'arme