01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services de santé et services sociaux

2018/S 145-332455 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
31/07/2018 S145  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Gdynia: Services de santé et services sociaux 2018/S 145-332455 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Gdyni MOPS.DZP.322.3.2/2018 Grabowo 2 Gdynia 81-265 Pologne Courriel: h.wozniak@mopsgdynia.pl Fax: +48 587820124 Code NUTS: PL633 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mopsgdynia.pl http://www.mopsgdynia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pomoc spo?eczna
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug opieku?czych w miejscu zamieszkania
II.1.2) Code CPV principal 85000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug opieku?czych w miejscu zamieszkania dla podopiecznych Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Gdyni (kod CPV 85.00.00.00-9), okre?lonych w ustawie z dnia 12.3.2004 r. o pomocy spo?ecznej (t. j Dz.U. z 2016 r. poz.930 z pó?n. zm.). Zamówienie zosta?o podzielone na trzy cz??ci. Ka?dy z Wykonawców mo?e z?o?y ofert na maksymalnie dwie cz??ci zamówienia z po?ród ni?ej wymienionych: 1) Cz?? 1 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 1 - Zamówienie obejmuje realizacj przedmiotu zamówienia w nast?puj?cych dzielnicach Gdyni: Red?owo, Or?owo, Karwiny, D?browa, Ma?y Kack, Wielki Kack, cz?? Wzgórza ?w. Maksymiliana, w wymiarze 137 700 godzin w czasie trwania umowy; 2) Cz?? 2 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS Nr 2 - Zamówienie obejmuje realizacj przedmiotu zamówienia w nast?puj?cych dzielnicach Gdyni: Oksywie, Ob?u?e, Pogórze w wymiarze 71 400 godzin w czasie trwania umowy; 3) Cz?? 3 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS Nr 3 - Zamówienie obejmuje reali
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 7 643 916.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 1 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Lieu principal d'exécution:
Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? 1 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 1 - Zamówienie obejmuje realizacj przedmiotu zamówienia w nast?puj?cych dzielnicach Gdyni: Red?owo, Or?owo, Karwiny, D?browa, Ma?y Kack, Wielki Kack, cz?? Wzgórza ?w. Maksymiliana, w wymiarze 137 700 godzin w czasie trwania umowy;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Potencja Wykonawcy / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Dodatkowe us?ugi / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 2 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Lieu principal d'exécution:
Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
2) Cz?? 2 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 2 - Zamówienie obejmuje realizacj przedmiotu zamówienia w nast?puj?cych dzielnicach Gdyni: Oksywie, Ob?u?e, Pogórze w wymiarze 71 400 godzin w czasie trwania umowy
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Potencja wykonawcy / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Dodatkowe us?ugi / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz?? 3 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Lieu principal d'exécution:
Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
3) Cz?? 3 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 3 - Zamówienie obejmuje realizacj przedmiotu zamówienia w nast?puj?cych dzielnicach Gdyni: Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Cisowa, w wymiarze 142 800 godzin w czasie trwania umowy;
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Potencja wykonawcy / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Dodatkowe us?ugi / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 088-197613
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Cz?? 1 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire MARMED Sp. z o.o.
ul. Gruntowa 9/1 lok.100 Bia?ystok 15-706 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 810 052.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Cz?? 2 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire MARMED Sp. z o.o.
ul. Gruntowa 9/1 lok.100 Bia?ystok 15-706 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 457 064.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Cz?? 3 - Us?ugi opieku?cze rejon DOPS nr 3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire "GWARANT" - Tomczyk Spó?ka Jawna ul. Rynek 3A G?ogów 67-200 Pologne Code NUTS: PL841
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 376 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-679 Pologne Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-679 Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux