Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 10/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services de santé et services sociaux

2020/S 124-304811  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Gdynia: Services de santé et services sociaux 2020/S 124-304811 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Gdyni Adresse postale: Grabowo 2 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-265 Pays: Pologne Point(s) de contact: Patrycja Pranszke Courriel: p.pranszke@mopsgdynia.pl Téléphone: +48 586259369 Fax: +48 586259370 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mopsgdynia.pl www.mopsgdynia.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pomoc spo?eczna
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osób z afazj z terenu Gdyni Numéro de référence: MOPS.DZP.322.3.16/2020
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osób z afazj z terenu Gdyni, dalej zwanych "us?ug?", okre?lonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej oraz rozporz?dzeniu Ministra Polityki Spo?ecznej z dnia z dnia 22 wrze?nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us?ug opieku?czych (Dz.U. 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.). Zakres us?ugi obejmuje uczenie i rozwijanie umiej?tno?ci niezb?dnych do samodzielnego ?ycia oraz przygotowanie do podj?cia specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.
   2.  Us?uga ?wiadczona b?dzie na rzecz ok. 40 osób, w ??cznym wymiarze 1800 godzin w trakcie obowi?zywania umowy (tj. ?rednio 48 godzin na osob?). Osoby na rzecz, których b?dzie ?wiadczona us?uga zostan wskazane przez Zamawiaj?cego. Us?uga realizowana b?dzie w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   7. 00 do 19.00 (dopuszczalne jest ?wiadczenie us?ug w sobot?, o ile wszystkie zainteresowane osoby wyra? na to zgod?). Uwaga! Zamawiaj?cy zaznacz...
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gdynia
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie specjalistycznych us?ug opieku?czych dla osób z afazj z terenu Gdyni, dalej zwanych "us?ug?", okre?lonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej oraz rozporz?dzeniu Ministra Polityki Spo?ecznej z dnia z dnia 22 wrze?nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us?ug opieku?czych (Dz.U. 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.). Zakres us?ugi obejmuje uczenie i rozwijanie umiej?tno?ci niezb?dnych do samodzielnego ?ycia oraz przygotowanie do podj?cia specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.
   2.  Us?uga ?wiadczona b?dzie na rzecz ok. 40 osób, w ??cznym wymiarze 1800 godzin w trakcie obowi?zywania umowy (tj. ?rednio 48 godzin na osob?). Osoby na rzecz, których b?dzie ?wiadczona us?uga zostan wskazane przez Zamawiaj?cego. Us?uga realizowana b?dzie w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   7. 00 do 19.00 (dopuszczalne jest ?wiadczenie us?ug w sobot?, o ile wszystkie zainteresowane osoby wyra? na to zgod?). Uwaga! Zamawiaj?cy zaznacza, ?e pod poj?ciem wymiaru godzin ?wiadczenia us?ug, nale?y rozumie wy??cznie rzeczywisty czas ?wiadczenia us?ug. Zamawiaj?cy pod poj?ciem godziny rozumie godzin zegarow tj. 60 minut.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? zmniejszenia przewidywanego wymiaru godzin ?wiadczonych us?ug, w szczególno?ci w zale?no?ci od liczby osób ubiegaj?cych si o przyznanie wskazanej formy pomocy lub niepe?nego zabezpieczenia ?rodków na realizacj us?ug przez Wojewod Pomorskiego. Podana powy?ej liczba godzin us?ug jest maksymalna, natomiast minimalny wymiar godzin ?wiadczonych us?ug w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 1 100 godzin. Wykonawcy nie przys?uguje roszczenie zlecenia pe?nej liczby godzin. W przypadku zlecenia niepe?nej liczby godzin Wykonawcy b?dzie przys?ugiwa tylko wynagrodzenie wynikaj?ce ze zrealizowanych us?ug i nie b?dzie on zg?asza roszcze co do realizacji pozosta?ej cz??ci.
   4.  Szczegó?owe informacje na temat przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji, okre?la za??cznik nr 8 do IWZ - "Gdy?ski standard specjalistycznych us?ug opieku?czych ?wiadczonych w miejscu zamieszkania", dalej zwany "standardem".
   5.  Zindywidualizowany zakres us?ug dla ka?dej osoby nimi obj?tej ka?dorazowo zostanie okre?lony przez Zamawiaj?cego w drodze post?powania administracyjnego i przekazany na pi?mie w ramach zawartej umowy z wybranym Wykonawc?.
   6.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do ?wiadczenia wysokiej jako?ci us?ug opieku?czych.
   7.  Celem zapewnienia nale?ytego ?wiadczenia us?ug, Wykonawca zobowi?zany b?dzie przez ca?y okres realizacji zamówienia do zapewnienia osobom ?wiadcz?cym us?ugi opieku?cze stawek godzinowych wynagrodzenia brutto które, niezale?nie od formy zatrudnienia, nie b?d ni?sze ni 35 PLN brutto / 1 h.
   8.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowi?zany b?dzie do zabezpieczenia materia?ów do terapii niezb?dnych do realizacji indywidualnego zakresu specjalistycznych us?ug opieku?czych.
   9.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacj us?ug oraz pozosta?ych zobowi?za wynikaj?cych z umowy. Wybrany Wykonawca b?dzie zobowi?zany do prowadzenia stosownej dokumentacji okre?lonej w umowie, a tak?e do udost?pniania Zamawiaj?cemu b?d osobom upowa?nionym przez Zamawiaj?cego wszelkiej dokumentacji pozwalaj?cej na stwierdzenie prawid?owo?ci realizacji umowy. 10. Zamawiaj?cy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp przewiduje udzielenie zamówie polegaj?ce na powtórzeniu podobnych us?ug b?d?cych przedmiotem zamówienia podstawowego do wysoko?ci 20 % jego warto?ci.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 01/09/2020 Fin: 28/02/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Warunki udzia?u w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia okre?lono w IWZ, zamieszczonych na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 oraz pkt 4 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, us?ugi okre?lone w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. c1 IWZ oraz wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa odpowiedni ilo?ci osób skierowanych do realizacji zamówienia w ilo?ci okre?lonej w rozdziale 4 ust. 1 pkt 2 lit. c2 oraz c3 IWZ. Szczegó?owe warunki udzia?u oraz podstawy wykluczenia okre?lono w IWZ, zamieszczonym na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia. https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projekt umowy, okre?lony zosta w za??czniku nr 10 do IWZ, które zamieszczono na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty w przypadkach okre?lonych w projekcie umowy. https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Post?powanie prowadzone jest na podstawie przepisów okre?lonych w dziale III, rozdzia?u 6 "Zamówienia na us?ugi spo?eczne i inne szczególne us?ugi" ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwan ustaw Pzp, zgodnie z art. 138g - 138n pkt.1 oraz art. 139q - 138s ustawy Pzp, o warto?ci powy?ej 750 000 EUR.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 10/07/2020 Heure locale: 10:20
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wybierze ofert najkorzystniejsz na podstawie nast?puj?cych kryteriów oceny ofert: 1) Kryterium I: cena brutto oferty - waga 70 %. 2) Kryterium II: zast?powalno? personelu - waga 30 %. Szczegó?owy opis kryteriów oceny ofert, ich waga oraz sposób oceny ofert zosta zawarty w rozdziale 12 IWZ, zamieszczonych na platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia. https://platformazakupowa.pl/pn/mops_gdynia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-679 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux