Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Services de transport ferroviaire

2023/S 194-606164  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Gdynia: Services de transport ferroviaire 2023/S 194-606164 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Szybka Kolej Miejska w TrÛjmie?cie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Morska 350A Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-002 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Klinicka Courriel: przetargi@skm.pkp.pl TÈlÈphone: +48 587212929 Fax: +48 587212966 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.skm.pkp.pl Adresse du profil díacheteur: https://skmzamowienia.skm.pkp.pl/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SKMMU.086.59.23 - udost?pnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osÛb w rozk?adzie jazdy na rok 2023 ñ 2024 NumÈro de rÈfÈrence: SKMMU.086.59.23
II.1.2) Code CPV principal 60200000 Services de transport ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udost?pnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osÛb w rozk?adzie jazdy na rok 2023 ñ 2024
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest udost?pnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osÛb w rozk?adzie jazdy na rok 2023 ñ 2024
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Umowa reguluje kwesti? udost?pnienia infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania tras poci?gÛw przydzielonych w rozk?adzie jazdy 2023 ñ 2024 dla przewozÛw osÛb. Umow? zawiera si? z jedynym mo?liwym Wykonawc? tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe SpÛ?ka Akcyjna adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W zwi?zku z faktem, i? przedmiotowe og?oszenie o dobrowolnej przejrzysto?ci ex ante jest przekazywane zgodnie z art. 213 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje ?e w sekcji II.1.7) oraz V.2.4) wpisa? warto?? szacunkow? zamÛwienia. Natomiast w sekcji V.2.1) jako dat? decyzji o udzieleniu zamÛwienia Zamawiaj?cy wpisa? dat? wszcz?cia post?powania. W przypadku udzielenia zamÛwienia zostanie sporz?dzone odr?bne og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 SKMMU.086.59.23 - udost?pnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osÛb w rozk?adzie jazdy na rok 2023 ñ 2024 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60200000 - Services de transport ferroviaire