Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Services d'urbanisme

2020/S 68-162400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Gdynia: Services d'urbanisme

2020/S 068-162400

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 051-121270)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
Adresse postale: ul. Chrzanowskiego 10
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL633
Code postal: 81-338
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Le?niak
Courriel: zam_pub@umgdy.gov.pl
Téléphone: +48 583553333
Fax: +48 586217231 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.umgdy.gov.pl

www.umgdy.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddzia?ywania na ?rodowisko dla morskich wód wewn?trznych Zalewu Wi?lanego oraz akwenów portu morskiego w Elbl?gu

Numéro de référence: ZP.371.7.2020.JL

II.1.2)
Code CPV principal
71410000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie: - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz oddzia?ywania na ?rodowisko dla morskich wód wewn?trznych Zalewu Wi?lanego, - projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz oddzia?ywania na ?rodowisko dla akwenów portu morskiego w Elbl?gu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 051-121270

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

I. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania wskazanych w Rozdziale VI SIWZ
   6. 2: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; c) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; d) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; e) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; f) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; g) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; h) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). II. W Rozdziale VI 9-12 SIWZ wskazano informacje dotycz?ce dokumentów wykonawców zagranicznych. III. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.
   1.  2) niniejszej SIWZ zostan spe?nione wy??cznie je?eli: a) wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia wyka? ??czne spe?nianie warunków, o których mowa w V.1.2).c).zdolno?ci technicznej lub zawodowej pkt A i B. IV. Zamawiaj?cy przewiduje procedur okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona).

Lire:

I. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania wskazanych w rozdziale VI SIWZ
   6. 2: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). II. W rozdziale VI 9-12 SIWZ wskazano informacje dotycz?ce dokumentów Wykonawców zagranicznych. III. W przypadku wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. V.1.2 SIWZ, zostan spe?nione wy??cznie je?eli: a) Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia wyka? ??czne spe?nianie warunków, o których mowa w V.1.2c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej pkt A i B. IV. Zamawiaj?cy przewiduje procedur okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp (procedura odwrócona).

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 17/04/2020

Heure locale: 09:45

Lire:

Date: 30/04/2020

Heure locale: 09:45

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 17/04/2020 Czas lokalny: 10:00 Miejsce:
   1.  Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Urz?d Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39) w dniu 17.4.2020 r., o godzinie 10:00, za po?rednictwem platformy.

Lire:

Data: 30/04/2020 Czas lokalny: 10:00 Miejsce:
   1.  Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: Urz?d Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, POLSKA, sala konferencyjna (pokój nr 39), w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00, za po?rednictwem platformy.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71410000 - Services d'urbanisme 
90711400 - Services d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIA) autres que pour la construction