Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:SystËmes d'information et serveurs

2023/S 97-302373  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Gdynia: SystËmes d'information et serveurs 2023/S 097-302373 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Morski w Gdyni NumÈro national d'identification: 000145112 Adresse postale: ul. Morska 81-87 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 81-225 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anita Brunowicz Courriel: zampubl@umg.edu.pl TÈlÈphone: +48 585586421 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umg.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa infrastruktury informatycznej niezb?dnej do wdro?enia systemu USOS - 2 NumÈro de rÈfÈrence: CRZP/56/2023/AZP
II.1.2) Code CPV principal 48800000 SystËmes d'information et serveurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa infrastruktury informatycznej niezb?dnej do wdro?enia systemu USOS - 2
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 632 892.81 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersytet Morski w Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa infrastruktury sprz?towej, ktÛra jest niezb?dna do realizacji wdro?enia Uczelnianego Systemu Obs?ugi StudentÛw (USOS). Z serwerÛw (z zestawu 1 i 2) zostanie zbudowany klaster wirtualizacyjny sk?adaj?cy si? z 3 hostÛw na ktÛrym zostan? uruchomione maszyny wirtualne. W ramach dostawy wykonawca powinien dostarczy? trzy poni?sze zestawy: " Zestaw 1 - Serwery dla klastra wirtualizacyjnego (2 sztuki), " Zestaw 2 - Serwer (1 sztuka) wraz macierz? dyskow? (1 sztuka), oprogramowaniem i dodatkowym osprz?tem, " Zestaw 3 - Serwer do kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem do backupu (1 sztuka), " Zestaw 4 - Serwer NAS (1 sztuka). Wymagania ogÛlne: " dostarczony sprz?t zostanie pod??czony do posiadanych przez Zamawiaj?cego prze??cznikÛw firmy DELL modele: S5224F-ON. Z tego powodu od wszystkich dostarczonych serwerÛw i macierzy wymaga si? kompatybilno?ci z w/w prze??cznikami, " na uczelni u?ywany jest akademicki system wirtualizacji VMware vShpere. Dostarczone oprogramowanie wirtualizacji musi by? kompatybilne oraz zarz?dzane z poziomu Vmware vCenter " od dostarczonego sprz?tu wymaga si?, aby egzemplarze te by?y fabrycznie nowe, " produkty powinny pochodzi? wy??cznie z oficjalnego kana?u dystrybucji producenta na teren Rzeczpospolitej Polskiej, " ca?o?? dostarczonego sprz?tu musi by? obj?ta gwarancj? opart? o ?wiadczenia gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ. UWAGA! W przypadku opisu parametrÛw takich jak procesor, dysk, dodatkowe elementy zestawu itp. Zamawiaj?cy wymaga opisu w formie producent / model (w kolumnie Opis parametrÛw oferowanego sprz?tu/nazwa) Zamawiaj?cy po rozstrzygni?ciu przetargu na dostaw? infrastruktury dla w/w zestawÛw b?dzie ubiega? si? o 0% stawk? VAT. SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w za??czniku 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 085-260936
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa infrastruktury informatycznej niezb?dnej do wdro?enia systemu USOS - 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OPTeam S.A.
Ville: Jasionka Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski Code postal: 36-002 Pays: Pologne Courriel: nniemiec@opteam.pl Adresse internet: www.opteam.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 695 744.62 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 632 892.81 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Dostawa infrastruktury informatycznej niezb?dnej do wdro?enia systemu USOS - 2 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48800000 - Systèmes d'information et serveurs