Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 08/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Travaux de construction

2021/S 8-013232  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Gdynia: Travaux de construction

2021/S 008-013232

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 251-627344)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uniwersytet Morski w Gdyni
NumÈro national d'identification: 000145112
Adresse postale: ul. Morska 81ñ87
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL633 TrÛjmiejski
Code postal: 81-225
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anita Brunowicz
Courriel: zampubl@umg.edu.pl
TÈlÈphone: +48 585586421
Fax: +48 587412250
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umg.edu.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektÛw towarzysz?cych w Gda?sku przy ul. Roberta de Plelo ñ powtÛrne

NumÈro de rÈfÈrence: CRZP/186/2020/AZP

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robÛt budowlanych (STWIORB), wraz ze wszystkimi za??cznikami i dokumentami towarzysz?cymi oraz wszelkimi zmianami i modyfikacjami tych dokumentÛw, na dzia?ce nr 41 obr?b 073 oraz dzia?kach s?siednich nr 30/2, 31, 40 i 42 obr?b 073, ktÛrych efektem ko?cowym jest oddanie do u?ytku budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektÛw towarzysz?cych w Gda?sku przy ul. Roberta de Plelo na dzia?ce nr 41 obr?b 073.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-627344

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Data: 05/02/2021 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Siedzibie Zamawiaj?cego pokÛj nr F-225 Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: 13.1. Termin sk?adania ofert: do dnia 05 lutego 2021 roku, do godz. 10.00 za po?rednictwem portalu e-Propublico. 13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia ofert: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, sala konferencyjna F - 225 b) termin otwarcia ofert: w dniu 05 lutego 2021 roku, od godz. 10:15 za po?rednictwem platformy e-ProPublico..

Lire:

Data: 08/02/2021 Czas lokalny: 10:15 Miejsce: Siedziba Zamawiaj?cego, pokÛj nr F-225. Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: 13.1. Termin sk?adania ofert: do dnia 8 lutego 2021 r., do godz. 10.00 za po?rednictwem portalu e-Propublico. 13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia ofert: Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81ñ87, 81-225 Gdynia, sala konferencyjna F-225; b) termin otwarcia ofert: w dniu 8 lutego 2021 r., od godz. 10.15 za po?rednictwem platformy e-ProPublico.

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 05/02/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/02/2021

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45214610 - Travaux de construction de bâtiments de laboratoire 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45261000 - Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45323000 - Travaux d'isolation acoustique 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
45342000 - Pose de clôtures 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45421000 - Travaux de menuiserie 
45430000 - Revêtement de sols et de murs 
45432000 - Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints