Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption : 30/08/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Travaux de construction

2022/S 150-430911  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/08/2022
S150
Pologne-Gdynia: Travaux de construction

2022/S 150-430911

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 137-393138)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Rejonowy Zarz?d Infrastruktury.
NumÈro national d'identification: 5860008452
Adresse postale: ul. Jana z Kolna 8 b
Ville: Gdynia
Code postal: 81 -301
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rejonowy Zarz?d Infrastruktury w Gdyni
Courriel: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
TÈlÈphone: +48 261266139
Fax: +48 261266240
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rzigdynia.wp.mil.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Przebudowa Nabrze?a PÛ?nocnego (Pokoju) w Gda?sku na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej ñ zadanie 13694.

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przebudowa Nabrze?a PÛ?nocnego (Pokoju) w Gda?sku na potrzeby szkoleniowe Jednostki Wojskowej ñ zadanie 13694.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
02/08/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 137-393138

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.2.3

Au lieu de:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogÛw: O udzielenie zamÛwienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy: 1)posiadaj? komÛrk? organizacyjn?, w ktÛrej rejestrowane s? materia?y niejawne o klauzuli ZASTRZE?ONE zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 2)wykonali nale?ycie w okresie ostatnich dziesi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie: a)co najmniej jedno zamÛwienie polegaj?ce na budowie lub przebudowie ñ w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w porcie morskim nabrze?a o g??boko?ci technicznej co najmniej 6m i o warto?ci ca?ej inwestycji co najmniej 40.000.000,00 z? brutto, zawieraj?cej w swoim zakresie wykonanie robÛt kafarowych polegaj?cych na pogr??eniu palo?cianki w zakresie budownictwa morskiego, b) co najmniej jedn? robot? polegaj?c? na pog??bieniu dna na akwenach morskich na g??boko?? min. 6m. 3)dysponuj? osobami: a)sprawuj?cymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadaj?cymi uprawnienia budowlane bez ogranicze? i s? cz?onkami Izby zawodowej budowlanej w specjalno?ciach: -hydrotechnicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, -drogowej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych, ww. osoby powinny posiada? wa?ne po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZE?ONE oraz aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, b)uprawnionym geodet?, ktÛry posiada wa?ne po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub pisemne upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy ubiegaj?cego si? o zamÛwienie) do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? ZASTRZE?ONE wraz z aktualnym za?wiadczeniem stwierdzaj?cym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych c)pe?nomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach okre?lonych w art. 14 ust. 3 ustawy z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Lire:

Informacje i formalno?ci konieczne do dokonania oceny spe?niania wymogÛw: O udzielenie zamÛwienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy: 1)posiadaj? komÛrk? organizacyjn?, w ktÛrej rejestrowane s? materia?y niejawne o klauzuli ZASTRZE?ONE zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 2)wykonali nale?ycie w okresie ostatnich dziesi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie: a)co najmniej jedno zamÛwienie polegaj?ce na budowie lub przebudowie ñ w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w porcie morskim budowli o g??boko?ci technicznej co najmniej 6m i o warto?ci ca?ej inwestycji co najmniej 40.000.000,00 z? brutto, zawieraj?cej w swoim zakresie wykonanie robÛt kafarowych polegaj?cych na pogr??eniu palo?cianki w zakresie budownictwa morskiego, b) co najmniej jedn? robot? polegaj?c? na pog??bieniu dna na akwenach morskich na g??boko?? min. 6m. 3)dysponuj? osobami: a)sprawuj?cymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadaj?cymi uprawnienia budowlane bez ogranicze? i s? cz?onkami Izby zawodowej budowlanej w specjalno?ciach: -hydrotechnicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, -drogowej, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych, ww. osoby powinny posiada? wa?ne po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZE?ONE oraz aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, b)uprawnionym geodet?, ktÛry posiada wa?ne po?wiadczenie bezpiecze?stwa lub pisemne upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy ubiegaj?cego si? o zamÛwienie) do dost?pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul? ZASTRZE?ONE wraz z aktualnym za?wiadczeniem stwierdzaj?cym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych c)pe?nomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych na zasadach okre?lonych w art. 14 ust. 3 ustawy z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Gdynia: Travaux de constructionType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 30/08/2022 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction