Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia:Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes

2023/S 186-580709  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Gdynia: Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes 2023/S 186-580709 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni Adresse postale: Al. Marsza?ka Pi?sudskiego 52/54 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 81-382 Pays: Pologne Point(s) de contact: Arkadiusz Trzeciak Courriel: wydz.inwestycji@gdynia.pl T╚l╚phone: +48 586688300 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gdynia.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Utworzenie w?z?a integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ˝ Gdynia Karwiny ˝ rozbudowa ul. Nowowiczli?skiej (II post?powanie) Num╚ro de r╚f╚rence: EZP 74/22
II.1.2) Code CPV principal 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes ╚lectriques 45231300 Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux us╚es grande distance 45231400 Travaux de construction de lignes ╚lectriques 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 77300000 Services horticoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Gdynia
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
I. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1 wykonanie rob█t budowlanych zgodnie z przekazan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? projektow? (za??cznik nr
   1. 1), dyspozycjami wykonania rob█t budowlanych (za??cznik nr
   1. 3) oraz z uwzgl?dnieniem dyspozycji pkt
   3. 5 SWZ,
   2.  uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie lub z?o?enie zawiadomienia o zako?czeniu rob█t budowlanych we w?a?ciwym organie nadzoru budowlanego oraz przed?o?enie Zamawiaj?cemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzaj?cego skuteczno?? zawiadomienia; Wykonawca we w?asnym zakresie ustala jakie cz??ci przedmiotu zam█wienia i w jakim terminie wymagaj? uzyskania takiego pozwolenia lub z?o?enia zawiadomienia. Zamawiaj?cy udzieli Wykonawcy stosownych pe?nomocnictw w tym zakresie;
   3.  pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? zam█wienia w ca?ym wykonywanym zakresie rzeczowym od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru ko?cowego rob█t, zar█wno w zakresie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiaj?cego, jak r█wnie? opracowanej przez Wykonawc?. II. Przedmiot zam█wienia w zakresie wykonania rob█t budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbi█rkowe i demonta?owe, 2) Przebudow? urz?dze? elektroenergetycznych, 3) Przebudow? trakcji trolejbusowej, 4) Przebudow? gazoci?gu, 5) Przebudow? kanalizacji deszczowej, 6) Przebudow? sieci wodoci?gowej, 7) Przebudow? i renowacj? kanalizacji sanitarnej, 8) Przebudow? sieci teletechnicznych, 9) Monta? tablic TIPA, 10) Przebudow? sygnalizacji ?wietlnej wraz z szaf?, 11) Przebudow? o?wietlenia ulicznego, 12) Roboty drogowe, 13) Monta? ma?ej architektury, 14) Przestawienie wiat przystankowych, 15) Ziele?, w tym: a. wycinka i przesadzenie (lokalizacja tymczasowa) drzew i krzew█w, b. za?o?enie trawnik█w wraz z piel?gnacj? w okresie 1 roku od dnia odbioru ko?cowego, c. zabezpieczenie istniej?cej zieleni na czas prowadzenia rob█t, d. nasadzenia drzew i krzew█w oraz nasadzenia w nowych lokalizacjach przesadzonych drzew i krzew█w wraz z piel?gnacj? w okresie 3 lat od dnia odbioru ko?cowego, 16) Tymczasow? organizacj? ruchu, 17) Docelow? organizacj? ruchu, 18) Monta? tablicy informacyjnej, 19) Dzia?ania promocyjne. III. Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp dokona najpierw badania i oceny z?o?onych ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje ??danie o?wiadcze?, o kt█rych mowa w rozdz. X SWZ wy??cznie od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 29/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPM.09.01.01-22-0001/17
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 079-239241
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : KK/409/UI/33-W/2023 Intitul╚:
Utworzenie w?z?a integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ˝ Gdynia Karwiny ˝ rozbudowa ul. Nowowiczli?skiej (II post?powanie)
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
14/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?aglowa 2 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 80-560 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ELGRUNT Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Starochwaszczy?ska 64 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 81-571 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 20 280 850.98 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. Do pkt II.2.7) og?oszenia: Oferowany okres wykonania rob█t budowlanych ??cznie ze zg?oszeniem gotowo?ci do odbioru nie mo?e by? d?u?szy ni? 40 tygodni od daty podpisania umowy. Oferta z okresem wykonania rob█t budowlanych d?u?szym ni? 40 tygodni podlega odrzuceniu. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? w ci?gu 7 tygodni od daty zako?czenia rob█t i zg?oszenia gotowo?ci do odbioru odpowiednio decyzje o pozwoleniu na u?ytkowanie lub skuteczne zawiadomienia o zako?czeniu rob█t. Ponadto Zamawiaj?cy wymaga: piel?gnacji trawnik█w w okresie 1 roku od dnia odbioru ko?cowego, piel?gnacji nasadze? w okresie 3 lat od dnia odbioru ko?cowego. II. Informacje dot. ochrony danych osobowych - Rozdzia? XXIIII SWZ. III. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? os█b na podstawie umowy o prac?, je?eli osoby te wykonuj? czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia, kt█rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Szczeg█?owe wymagania zosta?y opisane w Rozdziale XX SWZ. IV. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 80 000,00 z? (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100 z?). Wymagania dot. wadium - Rozdzia? XVIII SWZ. V. Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy. VI. Dokumenty/O?wiadczenia sk?adaj?ce si? na ofert?:
   1.  Formularz Oferty ˝ Za??cznik nr 2 do SWZ;
   2.  Tabela element█w ˝ Za??cznik nr 2a do SWZ;
   3.  Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o kt█rym mowa w pkt 11.2.3. SWZ (je?eli dotyczy). Wz█r stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ;
   4.  o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o kt█rym mowa w pkt 11.1.4. SWZ (je?eli dotyczy). Wz█r stanowi Za??cznik nr 9 do SWZ;
   5.  Pe?nomocnictwo: 1) Gdy umocowanie osoby sk?adaj?cej ofert? nie wynika z dokument█w rejestrowych, Wykonawca, kt█ry sk?ada ofert? za po?rednictwem pe?nomocnika, powinien do??czy? do oferty dokument pe?nomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do z?o?enia oferty lub do z?o?enia oferty i podpisania umowy; 2) W przypadku Wykonawc█w ubiegaj?cych si? wsp█lnie o udzielenie zam█wienia Wykonawcy zobowi?zani s? do ustanowienia pe?nomocnika. Dokument pe?nomocnictwa, z tre?ci kt█rego b?dzie wynika?o umocowanie do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zam█wienia tych Wykonawc█w nale?y za??czy? do oferty; 3) Pe?nomocnictwo powinno zosta? z?o?one w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 4) Dopuszcza si? r█wnie? przed?o?enie elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadaj?cej uprawnienia notariusza.
   6.  Dow█d wniesienia wadium. VII. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zam█wienia te b?d? polega?y na wykonaniu podobnych rob█t budowlanych, tj. bran?y budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, zieleni. Spos█b realizacji rob█t budowlanych odbywa? si? b?dzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zam█wienia. Przewiduje si?, ?e warto?? udzielanych zam█wie? podobnych ustalona zostanie bior?c pod uwag? zakres prac zlecanych oraz proporcjonalnie do cen zaoferowanych dla zam█wienia podstawowego. Zam█wienia, o kt█rych mowa powy?ej, zostan? udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zam█wienia podstawowego i zostan? zapewnione ?rodki finansowe na ten cel. Wykonawca zobowi?zany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych rob█t, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, wynegocjowanych z Zamawiaj?cym cen jednostkowych, kt█re b?d? ni?sze ni? ?rednie ceny jednostkowe dla danego asortymentu rob█t okre?lone w odpowiedniej publikacji SEKOCENBUD dla woj. pomorskiego, aktualnej na dzie? zlecenia rob█t przez Zamawiaj?cego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u IX ustawy Pzp ˝ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w spos█b i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przys?uguj? Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 515 ust. 1 Pzp, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny spos█b ni? okre?lony powy?ej. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233000 Travaux de construction, de fondation et de rev═tement d'autoroutes, de routes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Lieu principal d'ex╚cution:
Gdynia
VII.1.4) Description des prestations:
I. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje: 1 wykonanie rob█t budowlanych zgodnie z przekazan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? projektow? (za??cznik nr
   1. 1), dyspozycjami wykonania rob█t budowlanych (za??cznik nr
   1. 3) oraz z uwzgl?dnieniem dyspozycji pkt
   3. 5 SWZ,
   2.  uzyskanie pozwolenia na u?ytkowanie lub z?o?enie zawiadomienia o zako?czeniu rob█t budowlanych we w?a?ciwym organie nadzoru budowlanego oraz przed?o?enie Zamawiaj?cemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzaj?cego skuteczno?? zawiadomienia; Wykonawca we w?asnym zakresie ustala jakie cz??ci przedmiotu zam█wienia i w jakim terminie wymagaj? uzyskania takiego pozwolenia lub z?o?enia zawiadomienia. Zamawiaj?cy udzieli Wykonawcy stosownych pe?nomocnictw w tym zakresie;
   3.  pe?nienie nadzoru autorskiego nad realizacj? zam█wienia w ca?ym wykonywanym zakresie rzeczowym od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru ko?cowego rob█t, zar█wno w zakresie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiaj?cego, jak r█wnie? opracowanej przez Wykonawc?. II. Przedmiot zam█wienia w zakresie wykonania rob█t budowlanych obejmuje: 1) Roboty rozbi█rkowe i demonta?owe, 2) Przebudow? urz?dze? elektroenergetycznych, 3) Przebudow? trakcji trolejbusowej, 4) Przebudow? gazoci?gu, 5) Przebudow? kanalizacji deszczowej, 6) Przebudow? sieci wodoci?gowej, 7) Przebudow? i renowacj? kanalizacji sanitarnej, 8) Przebudow? sieci teletechnicznych, 9) Monta? tablic TIPA, 10) Przebudow? sygnalizacji ?wietlnej wraz z szaf?, 11) Przebudow? o?wietlenia ulicznego, 12) Roboty drogowe, 13) Monta? ma?ej architektury, 14) Przestawienie wiat przystankowych, 15) Ziele?, w tym: a. wycinka i przesadzenie (lokalizacja tymczasowa) drzew i krzew█w, b. za?o?enie trawnik█w wraz z piel?gnacj? w okresie 1 roku od dnia odbioru ko?cowego, c. zabezpieczenie istniej?cej zieleni na czas prowadzenia rob█t, d. nasadzenia drzew i krzew█w oraz nasadzenia w nowych lokalizacjach przesadzonych drzew i krzew█w wraz z piel?gnacj? w okresie 3 lat od dnia odbioru ko?cowego, 16) Tymczasow? organizacj? ruchu, 17) Docelow? organizacj? ruchu, 18) Monta? tablicy informacyjnej, 19) Dzia?ania promocyjne. Og?oszenie o zmianie umowy dotyczy zlecenia Wykonawcy wykonania rob█t dodatkowych polegaj?cych na: 1) przebudowie kabli zasilaj?cych trakcj? trolejbusow?, zgodnie z zakresem rzeczowym uj?tym w kosztorysie rob█t dodatkowych; 2) wycince krzew█w wraz z usuni?ciem karpin, zgodnie z zakresem rzeczowym uj?tym w kosztorysie rob█t dodatkowych.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Fin: 29/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 20 389 556.63 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?aglowa 2 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 80-560 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ELGRUNT Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Starochwaszczy?ska 74 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Tr█jmiejski Code postal: 81-571 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy okre?lonego w ▀ 1 umowy polegaj?ca na: 1) przebudowie kabli zasilaj?cych trakcj? trolejbusow?, zgodnie z zakresem rzeczowym uj?tym w kosztorysie rob█t dodatkowych; 2) wycince krzew█w wraz z usuni?ciem karpin, zgodnie z zakresem rzeczowym uj?tym w kosztorysie rob█t dodatkowych.
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures suppl╚mentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons ╚conomiques ou techniques et des inconv╚nients ou de l'augmentation des co ts emp═chant un changement de titulaire:
Zgodnie z brzmieniem art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, zmiany opisane w pkt VII.2.1) powy?ej s? dopuszczalne, poniewa? dotycz? realizacji przez dotychczasowego wykonawc?, dodatkowych rob█t budowlanych, kt█rych nie uwzgl?dniono w zam█wieniu podstawowym, a kt█re sta?y si? niezb?dne i zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki:a) zmiana wykonawcy nie mo?e zosta? dokonana z powod█w ekonomicznych i technicznych,b) zmiana wykonawcy spowodowa?aby istotn? niedogodno?? lub znaczne zwi?kszenie koszt█w dla zamawiaj?cego,c) wzrost ceny spowodowany zmian? wynosi 133 707,94 z? brutto nie przekracza 50% warto?ci pierwotnej umowy, tj. kwoty 12 472 723,35 z? (warto?? pierwotnej umowy wynosi 24 945 446,71 z? brutto).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 20 280 850.98 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 20 389 556.63 PLN Utworzenie w?z?a integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej ˝ Gdynia Karwiny ˝ rozbudowa ul. Nowowiczli?skiej (II post?powanie) 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Úlectriques 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usÚes Ó grande distance 
45231400 - Travaux de construction de lignes Úlectriques 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
77300000 - Services horticoles