Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2021/S 179-465208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gdynia: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 2021/S 179-465208 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni Adresse postale: ul. Chrzanowskiego 10 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-338 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Schroeder Courriel: zam_pub@umgdy.gov.pl Téléphone: +48 583553333 Fax: +48 586217231 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.umgdy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej ??cz?cej Zalew Wi?lany z Zatok Gda?sk - cz?? I" Numéro de référence: ZP-ASc-3800-2/19
II.1.2) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 45221100 Travaux de construction de ponts 45243200 Travaux de construction de brise-lames 45247110 Construction de canaux 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 45233120 Travaux de construction de routes 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45500000 Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Lieu principal d'exécution:
Mierzeja Wi?lana
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej ??cz?cej Zalew Wi?lany z Zatok Gda?sk - cz?? I".
   2.  Zamawiaj?cy dokona podzia?u ww. projektu na 3 cz??ci. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie cz??ci I, tj.: - portu os?onowego od strony Zatoki Gda?skiej, - kana?u ?eglugowego ze ?luz i konstrukcj zamkni? wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gda?skiej i Zalewu Wi?lanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym uk?adem drogowym z dwoma ruchomymi stalowym i mostami o pionowej osi obrotu, które umo?liwia b?d przejazd nad kana?em przed ?luz i za ?luz?, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych, uj?cia wody podziemnej(studnia S1), - sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wi?lanym, która stanowi b?dzie pole refulacyjne.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte s w za??cznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkach kontraktu (wzór umowy), opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i przedmiarach robót.
   4.  Roboty budowlane realizowane b?d w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC: "Warunki kontraktowe dla budowy dla robót in?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj?cego (FIDIC 1999, 4 wydanie 2008)", (obowi?zuje tekst w j?zyku polskim), zmienione tre?ci warunków szczególnych.
   5.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia nale?y przestrzega uwarunkowa zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w opisie przedmiotu zamówienia.
   6.  Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej ??cz?cej Zalew Wi?lany z Zatok Gda?sk (Dz.U. 2017 r., poz. 820).
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SIWZ.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób, o których mowa w klauzuli
   6. 1.1 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a) wszystkie osoby wykonuj?ce prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprz?tu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ); b) wszystkie osoby wykonuj?ce prace biurowe i obs?uga administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (z wy??czeniem t?umaczy); c) osob pe?ni?c funkcj przedstawiciela Wykonawcy w pe?nym wymiarze czasu pracy; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia zosta okre?lony w klauzuli
   6. 1.3 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ; 3) uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli zosta?y okre?lone w klauzuli
   6. 1.4 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ; 4) sankcje z tytu?u nie spe?nienia powy?szych wymaga zosta?y okre?lone w klauzuli
   6. 1.5 SWK w wysoko?ci okre?lonej w punkcie 17 za??cznika do SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 32
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 197-477537
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: N.V. Besix S.A.
Adresse postale: Avenue des Communautes 100 Ville: Bruksela Code NUTS: BE Belgique / België Code postal: 1200 Pays: Belgique
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NDI S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?ców Warszawy 19 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-718 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NDI Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Powsta?ców Warszawy 19 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-718 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 806 197 383.72 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45210000 Travaux de construction de bâtiments 45221100 Travaux de construction de ponts 45230000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 45233120 Travaux de construction de routes 45243200 Travaux de construction de brise-lames 45247100 Travaux de construction de voies navigables 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment 90523100 Services d'élimination d'armes et de munitions
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL6 Makroregion pó?nocny Lieu principal d'exécution:
|Mierzeja Wi?lana
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej ??cz?cej Zalew Wi?lany z Zatok Gda?sk - cz?? I".
   2.  Zamawiaj?cy dokona podzia?u ww. projektu na 3 cz??ci. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie cz??ci I, tj: - portu os?onowego od strony Zatoki Gda?skiej, - kana?u ?eglugowego ze ?luz i konstrukcj zamkni? wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gda?skiej i Zalewu Wi?lanego oraz oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym uk?adem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umo?liwia b?d przejazd nad kana?em przed ?luz i za ?luz?, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sieci wodoci?gowych i kanalizacyjnych, uj?cia wody podziemnej(studnia S1), - sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wi?lanym, która stanowi b?dzie pole refulacyjne.
   3.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte s w za??cznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkach kontraktu (wzór umowy), opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i przedmiarach robót.
   4.  Roboty budowlane realizowane b?d w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC: "Warunki kontraktowe dla budowy dla robót in?ynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj?cego (FIDIC 1999,
   4.  wydanie2008)" (obowi?zuje tekst w j?zyku polskim), zmienione tre?ci warunków szczególnych.
   5.  Przy realizacji przedmiotu zamówienia nale?y przestrzega uwarunkowa zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w opisie przedmiotu zamówienia.
   6.  Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej ??cz?cej Zalew Wi?lany z Zatok Gda?sk (Dz.U. 2017 r., poz. 820).
   7.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 5 do SIWZ.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: 1) Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac osób, o których mowa w klauzuli
   6. 1.1 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ, tj. osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a) wszystkie osoby wykonuj?ce prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatorów sprz?tu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ); b) wszystkie osoby wykonuj?ce prace biurowe i obs?uga administracyjna w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (z wy??czeniem t?umaczy); c) osob pe?ni?c funkcj przedstawiciela Wykonawcy w pe?nym wymiarze czasu pracy; 2) sposób dokumentowania zatrudnienia zosta okre?lony w klauzuli
   6. 1.3 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ; 3) uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli zosta?y okre?lone w klauzuli
   6. 1.4 SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ; 4) sankcje z tytu?u nie spe?nienia powy?szych wymaga zosta?y okre?lone w klauzuli
   6. 1.5 SWK w wysoko?ci okre?lonej w punkcie 17 za??cznika do SWK wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 32
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 822 140 808.80 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: N.V. Besix S.A.
Adresse postale: Avenue des Communautes 100 Ville: Bruksela Code NUTS: BE Belgique / België Code postal: 1200 Pays: Belgique
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NDI S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?ców Warszawy 19 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-718 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NDI Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Powsta?ców Warszawy 19 Ville: Sopot Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-718 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   1. Usuni?cie obiektów ferromagnetycznych zgodnie z zakresem opisanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowi?cym Za??cznik nr 1 do Aneksu oraz mapk opisuj?c obszar skanowania i wydobycia w Porcie Os?onowym, zgodnie z protoko?em konieczno?ci nr PK/01/20 z dn. 13.1.2020 r.
   2.  Dodatkowe usuni?cie obiektów ferromagnetycznych zgodnie z Protoko?em konieczno?ci nr PK/02/20.
   3.  Budowa drogi tymczasowej dla jednostek transportuj?cych urobek z wykopów oraz budowy nabrze?a tymczasowego do cumowania barek wraz z przygotowaniem miejsca do sk?adowania urobku na obszarze Zalewu Wi?lanego, zgodnie z protoko?em konieczno?ci PK/03/20 - prace dodatkowe maj umo?liwi transport materia?ów w rejon planowanej sztucznej wyspy i tym samym dalsze prowadzenie robót.
   4.  Ustawienie tymczasowych p?otków herpetologicznych od wschodniej i zachodniej strony, wzd?u pasa przeznaczonego pod inwestycj?, zgodnie z protoko?em konieczno?ci PK/04/20
   5.  oczyszczenie dna akwenu z obiektów ferromagnetycznych w tym wybuchowych na obszarze Zat. Gda?skiej w granicach Portu os?onowego (174 punkty); powierzchniowe sprawdzenie i oczyszczenie dna z materia?ów ferromagnetycznych w tym wybuchowych dla portu os?onowego - 1,3683 ha do rz?dnej - 2,00 poni?ej dna obszaru, który nie zosta uj?ty w raporcie 1, tj. obszar oznaczony w Za??czniku nr 1 do PK/05/20; wydobycie zidentyfikowanych 803 punktów ferromagnetycznych w granicach sztucznej wyspy; wykonanie badania ferromagnetycznego w pasie 150 m dooko?a sztucznej wyspy o pow. 731 000 m2; oczyszczenie dna akwenu ze wskazanych przez Zamawiaj?cego materia?ów ferromagnetycznych, w tym wybuchowych z 2 obszarów sztucznej wyspy oznaczonych z Za??czniku nr 2 do protoko?u konieczno?ci PK/05/20.
   6.  wykonanie robót zamiennych zgodnie z PK/06/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. z uwagi na stwierdzenie odmiennych warunków gruntowych w miejscu lokalizacji sztucznej wyspy;
   7.  wykonania prac dodatkowych tj. przesadzenie szuwaru trzcinowego z miejsc koliduj?cych z inwestycj oraz przeniesienie w inne miejsce, zgodnie z decyzj ?rodowiskow?.
   8. Wykonanie prac zamiennych oraz dodatkowych tj.zmian w zakresie prac zwi?zanych z wykonaniem elewacji budynku bosmanatu, zmiany kategorii ruchu z KR 1 na KR 3 dla drogi NS D1 oraz realizacji dodatkowego zakresu prac zwi?zanych z pow?ok chemoutwardzaln powierzchni betonowych obiektów mostowych,potwierdzonych Protoko?em Konieczno?ci nr PK/08/20 z dnia 10.12.2020 roku.
   9.  Wykonanie dodatkowego zakresu robót zwi?zanych z budow instalacji fotowoltaicznej na budynku Kapitanatu, wykonania systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej Kapitanatu oraz zagospodarowania nadwy?ki rur RHDPE 110 w zwi?zku z projektem zamiennym, zgodnie z protoko?em konieczno?ci PK/09/21 10. wykonanie robót zamiennych zwi?zanych z dostaw i monta?em bramy gara?owej B1a o wymiarach 330cmx350cm wraz z niezb?dnymi przeróbkami w budynku Kapitanatu oraz robót dodatkowych (nie uj?tych w dokumentacji projektowej), zwi?zanych z wykonaniem prefabrykowanych schodów skarpowych do punktu widokowego, na podstawie Protoko?u Konieczno?ci PK/10/21 z dn.30.06.2021 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W toku realizacji kontraktu w trakcie wykonywania robót podstawowych zaistnia?a potrzeba wykonania robót czerpalnych w zakresie toru wodnego ??cz?cego Przekop Mierzei Wi?lanej z rz. Elbl?g w km 18+600 - 20+556,5, zgodnie z protoko?em konieczno?ci nr PK/11/21 z dnia 03.08.2021. Wykonanie w/w robót ma umo?liwi po zako?czeniu etapu I inwestycji przej?cie przez kana Mierzei Wi?lanej i wp?yni?cie na Zalew Wi?lany fragmentem nowego toru ?eglugowego.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 822 305 253.30 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 852 693 293.64 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45221100 - Travaux de construction de ponts 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 
45243200 - Travaux de construction de brise-lames 
45247100 - Travaux de construction de voies navigables 
45247110 - Construction de canaux 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
45500000 - Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur 
90523100 - Services d'élimination d'armes et de munitions