Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 02/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Travaux d'Èquipement Èlectrique

2020/S 99-238246  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
MarchÈ de travaux - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Gdynia: Travaux d'Èquipement Èlectrique

2020/S 099-238246

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 066-158058)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 586-100-34-97
Adresse postale: ul. Platynowa 19/21
Ville: Gdynia
Code NUTS: PL633
Code postal: 81-154
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dominika Kowalkowska
Courriel: d.kowalkowska@pkagdynia.pl
TÈlÈphone: +48 586230576
Fax: +48 586634395 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pkagdynia.pl Adresse du profil díacheteur: www.pkagdynia.pl

www.pkagdynia.pl
www.pkagdynia.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa stacji ?adowania autobusÛw elektrycznych wraz z dostaw i uruchomieniem ?adowarek

NumÈro de rÈfÈrence: PKA/PN-1/2020

II.1.2)
Code CPV principal
45310000

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa 22 stanowisk Ñwolnegoî ?adowania autobusÛw wraz z niezb?dn infrastruktur?, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej oraz zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktÛw szybkiego ?adowania autobusÛw wraz z niezb?dn infrastruktur i ewentualn korekt uk?adu drogowego na terenie p?tli i przystankÛw znajduj?cych si na ul.: 2 Morskiego Pu?ku StrzelcÛw w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, pl. 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, WÛjta Radtkego w Gdyni.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 066-158058

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 29/05/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 02/06/2020

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 29/05/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 02/06/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31158000 - Chargeurs 
32441100 - Système de surveillance télémétrique 
45232221 - Sous-station de transformation 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique