Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 14/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gdynia: Travaux routiers

2021/S 179-465013  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gdynia: Travaux routiers 2021/S 179-465013 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gdyni - Zarz?d Dróg i Zieleni Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul.10 Lutego 24 Ville: Gdynia Code NUTS: PL633 Trójmiejski Code postal: 81-364 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Kami?ski Courriel: rzp@zdiz.gdynia.pl Téléphone: +48 587612085 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdiz.gdynia.pl Adresse du profil d'acheteur: www.zdiz.gdynia.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Roboty budowlane polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w rejonach A, B, C i D w Gdyni Numéro de référence: EZP.271.60.2021
II.1.2) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia s roboty bud. polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w rejonach A, B, C i D na terenie Gdyni, z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych.
   2.  Zakres robót w ka?dym rejonie obejmuje: a) prace naprawcze i konserwac. polegaj?ce na bie??cym usuwaniu uszkodze na drogach i obiektach in?. oraz infrastruktury s?u??cej drodze powstaj?cych w wyniku ich eksploatacji, wypadków, awarii; b) utrzymanie i wykonywanie oznak. pionowego, poziomego oraz urz?dze bezp.ruchu drogowego, c) wykonawstwo robót naprawczych, konserw. i remontowych na drogach i obiektach in?. oraz infrastrukturze s?u??cej drodze, d) prace na drogach i obiektach in?. oraz infrastrukturze s?u??cej drodze, maj?ce na celu podnoszenie ich standardu i zapobiegaj?ce ich degradacji, e) wszelkie roboty bud. polegaj?ce na: remoncie, modernizacji, przebud. i budowie dróg, obiektów in?. i infrastr. s?u??cej drodze.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rejon A
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons 45221119 Travaux de rénovation de ponts 45221121 Travaux de construction de viaducs routiers 45221211 Passage inférieur 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking 45233280 Pose de barrières routières 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233292 Installation de dispositifs de sécurité 45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w Rejonie A na terenie Gdyni.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy okre?laj za??czniki do SWZ
:
- Za??cznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Za??cznik B - Plan sytuacyjny - podzia Miasta na rejony, -Za??cznik C-A - Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych, -Za??cznik C1-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe bitumiczne, -Za??cznik C2-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe brukarskie, -Za??cznik C3-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie pionowe i urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, -Za??cznik C4-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie poziome, -Za??cznik C5-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - obiekty in?ynierskie - utrzymanie, -Za??cznik C6-A - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - ekrany akustyczne, - Za??cznik nr 9 - wzór umowy; UWAGA: ci?g ulicy Kwiatkowskiego (droga powiatowa nr 1609G) od ul. P?k. D?bka do Obwodnicy Trójmiasta DK S6, tj.: droga wraz z obiektami in?ynierskimi w pasie drogowym i dojazdami do nich (ca?o? ??cznic) w ca?o?ci zaliczona jest do Rejonu A.
   3. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 25% warto?ci zamówienia podstawowego polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tych zamówie zosta?a uwzgl?dniona przy obliczeniu jego warto?ci. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegaj?cych na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze. Warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci i posiadania przez Zamawiaj?cego ?rodków finansowych na ten cel.
   4.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarz?d Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d wy??cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestnicz?ce w realizacji umowy w szczególno?ci osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?p.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d do czasu przedawnienia wzajemnych roszcze i przez okres archiwizacji wynikaj?cy z instrukcji kancelaryjnej (...)
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SWZ, dotycz?ce post?powania dost?pne s wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia - 36 miesi?cy od dnia rozpocz?cia robót.Termin rozpocz?cia robót nast?pi po zako?czeniu obowi?zuj?cych umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie pó?niej ni w terminie 7 dni przed ich rozpocz?ciem, w formie pisemnej.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci - 345 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rejon B
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons 45221119 Travaux de rénovation de ponts 45221121 Travaux de construction de viaducs routiers 45221211 Passage inférieur 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking 45233280 Pose de barrières routières 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233292 Installation de dispositifs de sécurité 45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w Rejonie B na terenie Gdyni.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy okre?laj za??czniki do SWZ
:
- Za??cznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Za??cznik B - Plan sytuacyjny - podzia Miasta na rejony, -Za??cznik C-B - Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych, -Za??cznik C1-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe bitumiczne, -Za??cznik C2-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe brukarskie, -Za??cznik C3-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie pionowe i urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, -Za??cznik C4-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie poziome, -Za??cznik C5-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - obiekty in?ynierskie - utrzymanie, -Za??cznik C6-B - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - ekrany akustyczne, - Za??cznik nr 9 - wzór umowy;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 25% warto?ci zamówienia podstawowego polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tych zamówie zosta?a uwzgl?dniona przy obliczeniu jego warto?ci. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegaj?cych na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze. Warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci i posiadania przez Zamawiaj?cego ?rodków finansowych na ten cel.
   4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarz?d Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d wy??cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestnicz?ce w realizacji umowy w szczególno?ci osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?p.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d do czasu przedawnienia wzajemnych roszcze i przez okres archiwizacji wynikaj?cy z instrukcji kancelaryjnej (...)
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SWZ, dotycz?ce post?powania dost?pne s wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia - 36 miesi?cy od dnia rozpocz?cia robót.Termin rozpocz?cia robót nast?pi po zako?czeniu obowi?zuj?cych umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie pó?niej ni w terminie 7 dni przed ich rozpocz?ciem, w formie pisemnej.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci - 344 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rejon C
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons 45221119 Travaux de rénovation de ponts 45221121 Travaux de construction de viaducs routiers 45221211 Passage inférieur 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking 45233280 Pose de barrières routières 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233292 Installation de dispositifs de sécurité 45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w Rejonie C na terenie Gdyni.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy okre?laj za??czniki do SWZ
:
- Za??cznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Za??cznik B - Plan sytuacyjny - podzia Miasta na rejony, -Za??cznik C-C - Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych, -Za??cznik C1-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe bitumiczne, -Za??cznik C2-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe brukarskie, -Za??cznik C3-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie pionowe i urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, -Za??cznik C4-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie poziome, -Za??cznik C5-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - obiekty in?ynierskie - utrzymanie, -Za??cznik C6-C - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - ekrany akustyczne, - Za??cznik nr 9 - wzór umowy;
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 25% warto?ci zamówienia podstawowego polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tych zamówie zosta?a uwzgl?dniona przy obliczeniu jego warto?ci. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegaj?cych na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze. Warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci i posiadania przez Zamawiaj?cego ?rodków finansowych na ten cel.
   4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarz?d Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d wy??cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestnicz?ce w realizacji umowy w szczególno?ci osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?p.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d do czasu przedawnienia wzajemnych roszcze i przez okres archiwizacji wynikaj?cy z instrukcji kancelaryjnej (...)
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SWZ, dotycz?ce post?powania dost?pne s wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia - 36 miesi?cy od dnia rozpocz?cia robót.Termin rozpocz?cia robót nast?pi po zako?czeniu obowi?zuj?cych umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie pó?niej ni w terminie 7 dni przed ich rozpocz?ciem, w formie pisemnej.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci - 262 000,00 z?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rejon D
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45221113 Travaux de construction de passerelles pour piétons 45221119 Travaux de rénovation de ponts 45221121 Travaux de construction de viaducs routiers 45221211 Passage inférieur 45233142 Travaux de réparation de routes 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233261 Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 45233270 Travaux de marquage d'emplacements de parking 45233280 Pose de barrières routières 45233290 Installation de panneaux de signalisation 45233292 Installation de dispositifs de sécurité 45221243 Travaux de construction de tunnels pour piétons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL633 Trójmiejski Lieu principal d'exécution:
Gmina Miasta Gdyni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane polegaj?ce na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze, w Rejonie D na terenie Gdyni.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowi?zki Wykonawcy okre?laj za??czniki do SWZ
:
- Za??cznik A - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Za??cznik B - Plan sytuacyjny - podzia Miasta na rejony, -Za??cznik C-D - Zbiorcze zestawienie kosztorysów ofertowych, -Za??cznik C1-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe bitumiczne, -Za??cznik C2-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe brukarskie, -Za??cznik C3-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie pionowe i urz?dzenia bezpiecze?stwa ruchu drogowego, -Za??cznik C4-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - roboty drogowe oznakowanie poziome, -Za??cznik C5-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - obiekty in?ynierskie - utrzymanie, -Za??cznik C6-D - Przedmiar robót/Kosztorys ofertowy - ekrany akustyczne, - Za??cznik nr 9 - wzór umowy; UWAGA: ci?g ulicy Kwiatkowskiego (droga powiatowa nr 1609G) od ul. P?k. D?bka do Obwodnicy Trójmiasta DK S6, tj.: droga wraz z obiektami in?ynierskimi w pasie drogowym i dojazdami do nich (ca?o? ??cznic) w ca?o?ci zaliczona jest do Rejonu A.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowi?cych nie wi?cej ni 25% warto?ci zamówienia podstawowego polegaj?cego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tych zamówie zosta?a uwzgl?dniona przy obliczeniu jego warto?ci. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. robót budowlanych polegaj?cych na wykonywaniu napraw i remontów, modernizacji, przebudowy i budowy dróg, obiektów in?ynierskich oraz infrastruktury s?u??cej drodze. Warunki, na jakich zostan udzielone zamówienia na podobne roboty budowlane: w przypadku zaistnienia takiej konieczno?ci i posiadania przez Zamawiaj?cego ?rodków finansowych na ten cel.
   4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarz?d Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - iod@zdiz.gdynia.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie niniejszego zam.publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszcze oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d wy??cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestnicz?ce w realizacji umowy w szczególno?ci osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?p.w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d do czasu przedawnienia wzajemnych roszcze i przez okres archiwizacji wynikaj?cy z instrukcji kancelaryjnej (...)
   5.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SWZ, dotycz?ce post?powania dost?pne s wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia sekretariat@zdiz.gdynia.pl iod@zdiz.gdynia.pl https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin wykonania zamówienia - 36 miesi?cy od dnia rozpocz?cia robót.Termin rozpocz?cia robót nast?pi po zako?czeniu obowi?zuj?cych umów na wykonywanie robót budowlanych na terenie danego rejonu i zostanie wskazany Wykonawcy nie pó?niej ni w terminie 7 dni przed ich rozpocz?ciem, w formie pisemnej.
   2.  Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci - 263 000,00 z?.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 3) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, stanowi?cego za??cznik nr 3 do SWZ; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy, stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy na formularzu JEDZ.
   3.  Pozosta?e informacje dost?pne s w SWZ wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
   2.  Ze wzgl?du na ograniczon liczb znaków, które mo?na wprowadzi do og?oszenia, pozosta?e informacje zawarte w SWZ dotycz?ce post?powania dost?pne s wraz z niniejszym og?oszeniem pod adresem https
:
//platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji oraz zmiany umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 9 do SWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/10/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 11/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/10/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Sk?adanie ofert odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
   2.  Ofert i dokumenty sk?adane z ofert mo?na z?o?y jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus. https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego.
   2.  W przypadku wyst?pienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
   3.  Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Ofert nale?y sporz?dzi zgodnie z tre?ci SWZ oraz tre?ci zawart w formularzach stanowi?cych za??czniki do SWZ.
   2.  Ofert i dokumenty sk?adane z ofert i w czasie trwania post?powania o zamówienie publ. mo?na z?o?y jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy zakupowej Open Nexus
   3.  Dokumenty sk?adane wraz z ofert?: a) o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - "JEDZ", b) wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zgodnie z za?.nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, c) w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy pe?nomocnictwo, d) Formularz Oferta, wg wzoru, o tre?ci odpowiadaj?cej za?.1 do SWZ.W przypadku Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zam. Wykonawcy sk?adaj jeden formularz OFERTA e) Kosztorysy ofertowe, wg przedmiarów robót, stanowi?cych odpowiednio za?. C1÷C6-A, C1÷C6-B, C1÷C6-C, C1÷C6-D do SWZ. f)ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW g)Kosztorysy ze szczegó?ow kalkulacj cen jednostkowych h) je?eli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowi?ce tajemnic przedsi?biorstwa, zobowi?zany jest z?o?y dokumenty potwierdzaj?ce zastrze?enie tajemnicy przedsi?b. Wykonawca, w celu utrzymania poufno?ci tych informacji, przekazuje je Zamawiaj?cemu w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. i) Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamów. sk?adaj wraz z ofert o?wiadczenie zgodnie z za?.nr 7 do SWZ.
   4.  Pozosta?e dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: a) o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w JEDZ - stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ: b) wykaz robót wg za?. nr 4 do SWZ wraz z dowodami potwierdzaj?cymi ich wykonanie, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia wg za?. nr 5 do SWZ.
   5.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1 SWZ - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 1; 2) za?wiadczenia, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 2, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezp. spo?eczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdziale 8 ust. 3 pkt 3, lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEiDG, o których mowa w rozdz. 8 ust. 3 pkt 4 SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezp. spo?eczne lub zdrowotne; b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 m-cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem.
   7.  Szczegó?owe informacje dot. post?powania, w tym warunków udzia?u i sk?adanych dokumentów znajduj si pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   3.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej oraz terminów sk?adania odwo?a okre?lone s w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45221113 - Travaux de construction de passerelles pour piétons 
45221119 - Travaux de rénovation de ponts 
45221121 - Travaux de construction de viaducs routiers 
45221211 - Passage inférieur 
45221243 - Travaux de construction de tunnels pour piétons 
45233140 - Travaux routiers 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233261 - Travaux de construction de passages supérieurs pour piétons 
45233270 - Travaux de marquage d'emplacements de parking 
45233280 - Pose de barrières routières 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233292 - Installation de dispositifs de sécurité