Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gi?ycko: Suppl╚ance orthop╚dique

2020/S 68-161155  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Gi?ycko: Suppl╚ance orthop╚dique 2020/S 068-161155 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. ˝ w upad?o?ci Num╚ro national d'identification: 8451983121 Adresse postale: ul. Warszawska 41 Ville: Gi?ycko Code NUTS: PL62 Code postal: 11-500 Pays: Pologne Courriel: zaopatrzenie@zozgiz.pl T╚l╚phone: +48 874296645 Fax: +48 874296630 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.zozgiz.pl www.zozgiz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.zozgiz.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa endoprotez na potrzeby Szpitala Gi?yckiego Sp. z o. o. w upad?o?ci Num╚ro de r╚f╚rence: PN/02/03/20
II.1.2) Code CPV principal 33183000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa endoprotez na potrzeby ĐSzpitala Gi?yckiegoţ Sp. z o.o. w upad?o?ci. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 13 560 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 240 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 7548 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 4 470 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 2 370 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 3 290 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 8 942 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 7 364 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 1 417 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 1 466 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 396 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 1 528 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet nr 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33183000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL62 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Gi?ycki Sp. z o.o. w upad?o?ci
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zwi?kszenia ilo?ci zamawianych towar█w (Prawo Opcji) i odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy do 20 % warto?ci umowy brutto. Prawo opcji b?dzie realizowane w terminie obowi?zywania umowy.
   2.  Wynagrodzenie z tytu?u prawa opcji stanowi b?dzie cena danego produktu wskazana przez Wykonawc w Za??czniku nr 2 do SIWZ.
   3.  Prawo Opcji mo?e by wykonane przez Zamawiaj?cego w ramach jednej b?d wi?kszej liczby zam█wie?.
   4.  Termin realizacji przez Wykonawc zam█wienia wynikaj?cego z Prawa Opcji nast?powa b?dzie bezzw?ocznie, w terminach wynikaj?cych z projektu umowy (stanowi?cego za??cznik nr 4 do niniejszego post?powania).
   5.  Dla skutecznego skorzystania z Prawa Opcji wymagane jest przekazanie Wykonawcy, pisemnego o?wiadczenia Zamawiaj?cego za potwierdzeniem odbioru.
   6.  Rozliczenie za wykonanie zam█wienia z Prawa Opcji odbywa si b?dzie na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ Projekt Umowy ˝ w odniesieniu do rozliczania zam█wienia podstawowego.
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium ˝ 3 524 PLN
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?li warunku w tym zakresie.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy zam█wienia zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w projekcie umowy.
   2.  Projekt umowy przed zawarciem zostanie uzupe?niony o niezb?dne informacje dotycz?ce w szczeg█lno?ci Wykonawcy oraz warto?ci umowy.
   3.  Projekt umowy zawiera w szczeg█lno?ci zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowie umownych, kt█re okre?laj ich zakres, w szczeg█lno?ci mo?liwo? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 08/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 08/05/2020 Heure locale: 12:15 Lieu:
 
2.Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy w siedzibie Zamawiaj?cego w Sekcji zaopatrzenia i zam█wie publicznych (pok█j nr 104).
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Zamawiaj?cy informuje, ?e:Odbiorc Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Gi?ycki w upad?o?ci oraz sp█?ka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzib w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisan do Rejestru Przedsi?biorc█w Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako w?a?ciciel Platformy Zakupowej, na kt█rej Szpital Gi?ycki w upad?o?ci prowadzi post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego, dzia?aj?c pod adresem: https://szpitalgizycki.ezamawiajacy.pl 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Gi?yckim Sp. z o.o. w upad?o?ci jest PanI Klaudia Gzinka kontakt e-mail: gzinka@togatus.pl [1]; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przy realizacji post?powania pn.: ĐDostawa sterylnego sprz?tu jednorazowego u?ytku i p?yn█w do hemofiltracji dla ĐSzpitala Gi?yckiegoţ Sp. z o. o.ţ w upad?o?ci. Znak sprawy: PN/02/01/19; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej Đustawa Pzpţ; 5) Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; 6) Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: ˇ na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, ˇ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2], ˇ na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***[3], ˇ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; 9) Nie przys?uguje Pani/Panu: ˇ w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, ˇ prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt█rym mowa w art. 20 RODO, ˇ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. https://szpitalgizycki.ezamawiajacy.pl gzinka@togatus.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat termin█w sk?adania odwo?a?:
   1.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b. 5 / 5
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Szczeg█?owe zasady korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej opisane s w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33183000 - SupplÚance orthopÚdique