Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice:Consommables mÈdicaux

2022/S 181-511970  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Gliwice: Consommables mÈdicaux 2022/S 181-511970 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia? w Gliwicach Adresse postale: ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-102 Pays: Pologne Courriel: przetargi@io.gliwice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.io.gliwice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy materia?Ûw opatrunkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach NumÈro de rÈfÈrence: DO/DZ-381-4-5/22
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia s? sukcesywne dostawy materia?Ûw opatrunkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach - zadanie nr 2 Opatrunki H SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera specyfikacja asortymentowo ñ cenowa wraz z opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?ca za??cznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz projektowane postanowienia umowy, ktÛre zostan? wprowadzone do tre?ci umowy stanowi?ce za??cznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 234 175.36 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej ñ Curie Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia? w Gliwicach Pomieszczenia Apteki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia s? sukcesywne dostawy materia?Ûw opatrunkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach - zadanie nr 2 Opatrunki H SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera specyfikacja asortymentowo ñ cenowa wraz z opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?ca za??cznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz projektowane postanowienia umowy, ktÛre zostan? wprowadzone do tre?ci umowy stanowi?ce za??cznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Maj?c na uwadze przes?anki wynikaj?ce z art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione. Przedmiotem niniejszego post?powania s? zadania ktÛre zosta?y uwzgl?dnione w post?powaniu prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym DO/DZ-381-1-12/22. Zadania te zosta?y uniewa?nione ze wzgl?du na brak ofert. A zatem uzasadnieniem zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki, w tym przypadku jest niepowodzenie post?powania przeprowadzonego w trybie konkurencyjnym.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 170-481877
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Opatrunki H
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CITONET - ?L?SKI SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Ville: Czelad? Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TORU?SKIE ZAK?ADY MATERIA?"W OPATRUNKOWYCH - SP"?KA AKCYJNA Ville: Toru? Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 287 596.80 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 234 175.36 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:
   1.  Ñ Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a;
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   6.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki ñ og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a. nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo, b. opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki;
   7.  Wi?cej informacji o o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy oraz innym podmiotom zosta?y zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
   8.  Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 505 ñ 590 ustawy Pzp).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Gliwice: Consommables mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux