01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Machines de production et d'utilisation de la puissance mÈcanique

2018/S 160-366687 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/08/2018 S160  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Gliwice: Machines de production et d'utilisation de la puissance mÈcanique 2018/S 160-366687 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Politechnika ?l?ska ul. Akademicka 2A Gliwice 44-100 Pologne Point(s) de contact: Ewa Syta-Ku?niewicz, Politechnika ?l?ska, Dzia ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511 TÈlÈphone: +48 322371334 / 322371335 / 322372194 Courriel: oz@polsl.pl Fax: +48 322371171 / 322372194 Code NUTS: PL229 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.polsl.pl www.polsl.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa destylatora elektrycznego oraz demineralizatora.Oznaczenie sprawy:OZ/D/18/27/EK NumÈro de rÈfÈrence: OZ/D/18/27/EK
II.1.2) Code CPV principal 42100000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw destylatora elektrycznego do wody oraz demineralizatora. Przedmiot zamÛwienia zosta podzielony na 2 cz??ci. Cz?? 1 ñ Dostawa destylatora elektrycznego do wody, Cz?? 2 ñ Dostawa demineralizatora.
   2.  Termin wykonania zamÛwienia: ó cz?? 1 ñ do 21 dni od dnia zawarcia umowy, ó cz?? 2 ñ do 20 dni od dnia zawarcia umowy.
   3.  CPV: 42.10.00.00-8 Destylator elektryczny do wody, CPV: 38.43.00.00-8 Urz?dzenia do oczyszczania i rozdzielania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 928.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ Dostawa destylatora elektrycznego do wody
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Lieu principal d'exÈcution:
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, 44-100 Gliwice, ul. Krzywoustego 4 (parter).
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw destylatora elektrycznego do wody przeznaczonego do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazÛw poprzez odparowanie, a nast?pnie skroplenie oczyszczanej wody.
   2.  Termin wykonania zamÛwienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
   3.  CPV
:
42.10.00.00-8 Destylator elektryczny do wody.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja G / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ Dostawa demineralizatora
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38430000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Nowych Technologii, Katedra Ochrony Powietrza, parter, pok. 37, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 22B
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw demineralizatora do uzdatniania wody. Demineralizator musi by zasilany wod wodoci?gow?, i zatrzymywa od 96-99 % rozpuszczonych w wodzie zanieczyszcze organicznych i nieorganicznych, w tym metali ci??kich oraz pierwiastkÛw radioaktywnych. Demineralizator musi by w pe?ni automatycznym i bezobs?ugowym urz?dzeniem wyposa?onym w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, ktÛry na bie??co monitoruje wszystkie etapy oczyszczania wody.
   2.  CPV: 38.43.00.00-8 Urz?dzenia do oczyszczania i rozdzielania.
   3.  Termin wykonania zamÛwienia do 20 dni od dnia zawarcia umowy
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja G / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 105-239261
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz?? 1 ñ Dostawa destylatora elektrycznego do wody
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Merazet S.A.
ul. Krauhofera 36 Pozna 60-203 Pologne Code NUTS: PL415
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 006.13 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 056.53 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz?? 2 ñ Dostawa demineralizatora
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Merazet S.A.
ul. Krauthofera 36 Pozna 60-203 Pologne Code NUTS: PL415
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 202.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 924.91 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego s?u? nast?puj?ce ?rodki ochrony prawnej: a) odwo?anie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej: ÑPrezesa Izbyî), od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego lub na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, b) skarga do s?du na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej. SzczegÛ?owe zasady, tryb i terminy wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej okre?laj przepisy art. 179-198g zawarte w Dziale VI ustawy.
   2.  Zgodnie z art. 182 ustawy odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia ñ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej; c) wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt a) i b) ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; d) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ñ nie pÛ?niej ni w terminie: ó 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   3.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje.
   4.  Izba rozpoznaje odwo?anie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby.
   5.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du,ktÛr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
38430000 - Appareils de détection et d'analyse 
42100000 - Machines de production et d'utilisation de la puissance mécanique