Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice:Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage

2023/S 227-714894  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Gliwice: Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 2023/S 227-714894 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 4 Wojskowy Oddzia? Gopodarczy Num╚ro national d'identification: 79/WOG/2017 Adresse postale: 4 Wojskowy Odzia? Gopodarczy Gliwice 44-121 Gliwice ul. Andersa 47 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-121 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Krakowska Courriel: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl T╚l╚phone: +48 261111371 Fax: +48 261111370 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ est attribu╚ par une centrale dÝachat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Wojskowa
I.5) Activit╚ principale D╚fense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Obs?uga, konserwacja i serwisowanie instalacji grzewczych w 4 WOG Num╚ro de r╚f╚rence: 4WOG.1200.2712.76.2023
II.1.2) Code CPV principal 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na obs?udze, konserwacji i serwisowaniu instalacji grzewczych w 4 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Gliwicach, w podziale na 6 cz??ci.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki
:
´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 3 ˝ przedmiar dla cz??ci 6 ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych oraz w postaci katalog█w elektronicznych.
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy dla wszystkich cz??ci wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? pracownik█w, kt█rzy wykonuj? czynno?ci polegaj?ce na obs?udze eksploatacyjnej, konserwacji i serwisowaniu kot?owni. Pracownicy musz? by? zatrudnieni na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepis█w ustawy Kodeks pracy
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 650 421.82 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna i konserwacja kot?owni opalanej paliwem sta?ym b?d?cej w zasobach SOI Bytom oraz dostawa ciep?a do systemu ciep?owniczego zlokalizowanego w Toszku
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL228 Bytomski Lieu principal d'ex╚cution:
Bytom, kompleks wojskowy Toszek
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 1 Sta?a obs?uga eksploatacyjna i konserwacja kot?owni opalanej paliwem sta?ym (ekogroszek) b?d?cej w zasobach SOI Bytom oraz dostawa ciep?a do systemu ciep?owniczego zlokalizowanego w kompleksie wojskowym w Toszku w sezonie grzewczym 2023/2024 Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna kot?owni w kompleksie wojskowym w B?dzinie, b?d?cej w zasobach SOI Katowice, w sezonie grzewczym 2023/2024
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'ex╚cution:
kompleks wojskowy w B?dzinie
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 2 Sta?a obs?uga eksploatacyjna kot?owni w kompleksie wojskowym w B?dzinie, b?d?cej w zasobach SOI Katowice, w sezonie grzewczym 2023/2024. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie okresowych przegl?d█w, konserwacji, regulacji spalania w kot?owni gazowej i kot?owniach olejowych oraz pe?ne serwisowanie kot?owni w kompleksach administrowanych przez SOI Krapkowice
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL52 Opolskie Lieu principal d'ex╚cution:
kompleksy wojskowe administrowane przez SOI Krapkowice
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 3 Wykonanie okresowych przegl?d█w, konserwacji, regulacji spalania w kot?owni gazowej i kot?owniach olejowych oraz pe?ne serwisowanie kot?owni zgodnie z wymogami normatywnymi kot?owni w ca?ym okresie trwania umowy w kompleksach administrowanych przez SOI Krapkowice w sezonie grzewczym 2023/2024. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna, konserwacja i serwisowanie kot?owni nw kompleksie wojskowym w Tarnowskich G█rach ˝ Lasowicach, b?d?cym w zasobach SOI Tarnowskie- G█ry
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'ex╚cution:
Tarnowskie G█ry - Lasowice
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 4 Sta?a obs?uga eksploatacyjna, konserwacja i serwisowanie kot?owni nw kompleksie wojskowym w Tarnowskich G█rach ˝ Lasowicach, b?d?cym w zasobach SOI Tarnowskie- G█ry Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obs?uga eksploatacyjna i konserwowanie urz?dze? grzewczych w kot?owniach; olejowej i gazowej b?d?cym w zasobach Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Bielsku- Bia?ej
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
zasoby SOI Bielsko-Bia?a
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 5 Obs?uga eksploatacyjna i konserwowanie urz?dze? grzewczych w kot?owniach; olejowej i gazowej znajduj?cych si? w kompleksie wojskowym administrowanym przez 4 WOG w Gliwicach, b?d?cym w zasobach Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Bielsku- Bia?ej w sezonie grzewczym 2023/2024. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sezonowa obs?uga kot?owni w kompleksie wojskowym w Ku?ni Raciborskiej przy ul. Arki Bo?ka 9 administrowanym przez SOI Gliwice
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50721000 Mise en ╚tat d'exploitation d'installations de chauffage 50720000 Services de r╚paration et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'ex╚cution:
Ku?nia Raciborska
II.2.4) Description des prestations:
Cze?? nr 6 Sezonowa obs?uga kot?owni w kompleksie wojskowym w Ku?ni Raciborskiej przy ul. Arki Bo?ka 9 administrowanym przez SOI Gliwice w sezonie grzewczym 2023/2024. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawieraj? nast?puj?ce za??czniki: ´ za??cznik nr 2 ˝ opis przedmiotu zam█wienia odpowiednio dla danej cz??ci ´ za??cznik nr 3 ˝ przedmiar dla cz??ci 6 ´ za??cznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Cz??? 1-6 ˝ 7 miesi?cy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcze?niej ni? od 01.10.2023r., lecz nie p█?niej ni? do 30.04.2024r. W przypadku braku wyboru najkorzystniejszej oferty umo?liwiaj?ce zawarcie umowy od 01.10.2023r., us?uga b?dzie ?wiadczona od dnia zawarcia umowy nie p█?niej ni? do 30.04.2023r.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy Prawo zam█wie? publicznych z dnia 11 wrze?nia 2019r. (dalej - ustawy Pzp) wyznaczono termin sk?adania ofert o 5 dni kr█tszy ni? okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w spos█b okre?lony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim z wykorzystaniem ?rodk█w komunikacji elektronicznej za po?rednictwem SYSTEMU dost?pnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/4wog Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System. Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. https://portal.smartpzp.pl/4wog
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 168-526381
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna i konserwacja kot?owni opalanej paliwem sta?ym b?d?cej w zasobach SOI Bytom oraz dostawa ciep?a do systemu ciep?owniczego zlokalizowanego w Toszku
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HOSTEX Kamil Wojciechowski Num╚ro national d'identification: 6482784172 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 215 130.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna kot?owni w kompleksie wojskowym w B?dzinie, b?d?cej w zasobach SOI Katowice, w sezonie grzewczym 2023/2024
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Wykonanie okresowych przegl?d█w, konserwacji, regulacji spalania w kot?owni gazowej i kot?owniach olejowych oraz pe?ne serwisowanie kot?owni w kompleksach administrowanych przez SOI Krapkowice
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Sta?a obs?uga eksploatacyjna, konserwacja i serwisowanie kot?owni nw kompleksie wojskowym w Tarnowskich G█rach ˝ Lasowicach, b?d?cym w zasobach SOI Tarnowskie- G█ry
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Obs?uga eksploatacyjna i konserwowanie urz?dze? grzewczych w kot?owniach; olejowej i gazowej b?d?cym w zasobach Sekcji Obs?ugi Infrastruktury w Bielsku- Bia?ej
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Sezonowa obs?uga kot?owni w kompleksie wojskowym w Ku?ni Raciborskiej przy ul. Arki Bo?ka 9 administrowanym przez SOI Gliwice
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HOSTEX Kamil Wojciechowski Num╚ro national d'identification: 6482784172 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 57 637.80 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykonawcy nie s? obowi?zani do z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu ˝ art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na formularzu jednolitego dokumentu oraz o?wiadczenia zgodnie z za??cznikiem nr 7 do SWZ), poniewa? Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? ??dania tego o?wiadczenia wy??cznie od wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   2. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium dla cz??ci od 1 do
   6. 
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga dla cz??ci od 1 do 6 wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   4.  Wykonawcy zobowi?zani s? za??czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty a) Formularz ofertowy wype?niony zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SWZ, b) Wycen? ofertow? dla danej cz??ci 6 wype?niony zgodnie z za??cznikiem nr 3 do SWZ, c) Pe?nomocnictwo, w przypadku podpisania dokument█w, o kt█rych mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(?) niewymienion? w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. d) O?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni wykonawcy na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (zgodnie z tre?ci? za??cznika nr 8 do SWZ) ˝ sk?adaj? tylko Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia. e)Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy zgodnie z rozdzia?em V pkt 4-6 SWZ ˝ je?li dotyczy
   5.  Forma sk?adania i spos█b przygotowani oferty, o?wiadcze?, dokument█w, podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania wys?ania i odbierania korespondencji zawiera SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza rozlicze? w walutach obcych.
   7.  Na potwierdzenie spe?niania braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej ´ na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ˝ o?wiadczenia sk?adanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentem lub JEDZţ, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 4 do SWZ oraz o?wiadczenia dot. przes?anek wykluczenia wskazanych w 1 pkt w ppkt. 2 oraz 3 rozdzia?u V SWZ ˝ za??cznik nr 9 do SWZ; ´ podmiotowych ?rodk█w dowodowych zgodnie z rozdzia?em VI SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Prawo zam█wie? publicznych oraz rozdzia?em XVIII.
   2.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 4 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 238;´ Portal PZP Sp. z o.o., ul. P. Bardowskiego 4 lok. U2, 35 - 005 Rzesz█w. b. pe?ni?cy obowi?zki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238 514 519 700 *; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego, Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.76.2023 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o ustaw? Pzp; e. Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; f. obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego ani zmian? postanowie? umowy w zakresie niezgodnym z ustaw? Pzp oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??cznik█w.Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy Pzp w przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zam█wie? Publicznych, prawa o kt█rym mowa w art. 15 i art. 16 rozporz?dzenia 2016/679 ( RODO), s? wykonywane w drodze ??dania skierowanego do Zamawiaj?cego. na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrze?eniem, ?e prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego. zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp tj. Zamawiaj?cy udost?pnia dane osobowe, o kt█rych mowa w art. 10 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z p█?n. zm.53)), zwanego dalej Đrozporz?dzeniem 2016/679ţ, w celu umo?liwienia korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej, o kt█rych mowa w dziale IX, do up?ywu terminu do ich wniesienia. Szczeg█?y zawiera rozdzia? XXII SWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2023 Obs?uga, konserwacja i serwisowanie instalacji grzewczych w 4 WOG 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50720000 - Services de rÚparation et d'entretien de chauffage central 
50721000 - Mise en Útat d'exploitation d'installations de chauffage