Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice:...quipements mÈdicaux

2023/S 97-302854  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Gliwice: ...quipements mÈdicaux 2023/S 097-302854 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia? w Gliwicach Adresse postale: ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-102 Pays: Pologne Courriel: przetargi@io.gliwice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.io.gliwice.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywne dostawy wyrobÛw medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego, Oddzia?u w Gliwicach NumÈro de rÈfÈrence: DO/DZ-381-4-1/21
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ig?a do aspiracji szpiku
Lot n : 1
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zadanie nr 1: Ig?a do aspiracji szpiku. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowi?ca za??cznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji oraz wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do zaproszenia do negocjacji
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 32
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 115-301885
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Ig?a do aspiracji szpiku
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
26/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MDS CARDIO SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 140 140.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp: 1)Odwo?anie wnosi si? w terminie: a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a; 2)Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, 3)Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, 4)Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki ñ og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; b)6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: - nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia albo, - opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki;
   7.  Wi?cej informacji o o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy oraz innym podmiotom zosta?y zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.
   8.  Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 505 ñ 590 ustawy Pzp).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki
VII.1.4) Description des prestations:
Ig?a do aspiracji szpiku. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowi?ca za??cznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji oraz wzÛr umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 32
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 140 140.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: MDS CARDIO SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmianie ulegaj? ceny jednostkowe okre?lone w za??czniku nr 1 do umowy, tj. ÑSpecyfikacja asortymentowo-cenowa", zgodnie z wyszczegÛlnieniem poni?ej: pozycja nr 1 CENA JEDN. NETTO Z ZAWARTEJ UMOWY: 52,00 PLN / CENA JEDN. NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU 70,00 PLN pozycja nr 2 CENA JEDN. NETTO Z ZAWARTEJ UMOWY 65,00 PLN / CENA JEDN. NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU 72,00 PLN
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Wzrost cen o charakterze inflacyjnym, m. in. liczne podwy?ki cen surowcÛw podstawowych i pomocniczych, us?ug, mediÛw energetycznych, a tak?e wzrost p?acy minimalnej - przyczyny zewn?trzne, niezale?ne od Stron skutkuj?ce wyst?pieniem okoliczno?ci o charakterze obiektywnym i bezwzgl?dnym, ktÛrych ?adna ze Stron, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci? nie mog?a przewidzie? w dacie zawarcia umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 140 140.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 169 250.00 PLN Sukcesywne dostawy wyrobÛw medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego, Oddzia?u w Gliwicach 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux