Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Services de nettoyage

2020/S 99-238131  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Gliwice: Services de nettoyage 2020/S 099-238131 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?l?ska Adresse postale: ul. Akademicka 2A Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Code postal: 44-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Ochman, Politechnika ?l?ska, Dzia ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul.Konarskiego 18, pok. 511 Courriel: IA1@polsl.pl TÈlÈphone: +48 322371334 / 322371335 Fax: +48 322371171 / 322372194 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.polsl.pl www.polsl.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprz?tanie obiektÛw Politechniki ?l?skiej w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/U/19/121/EO NumÈro de rÈfÈrence: OZ/U/19/121/EO
II.1.2) Code CPV principal 90910000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika ?l?ska, Wydzia In?ynierii Materia?owej, 40-019 Katowice, ul. Krasi?skiego 8, POLSKA.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na sprz?taniu obiektÛw Politechniki ?l?skiej w Katowicach.
   2.  CPV
:
90.91.00.00-9 Us?ugi sprz?tania.
   3.  Termin wykonania zamÛwienia: od dnia zawarcia umowy, jednak?e nie wcze?niej ni?: ó poz. 1: od
   2. 1.2020 do 31.12.2020, ó poz. 2: od
   2. 1.2020 do 31.12.2020, z tym ?e us?uga b?dzie ?wiadczona nie wcze?niej ni od
   2. 1.2020 do 30.6.2020 oraz od
   1. 10.2020 do 31.12.2020 ñ w lipcu, sierpniu i wrze?niu 2020 r. us?uga nie b?dzie ?wiadczona, lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamÛwienia powi?kszonej o warto? wynikaj?c z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zale?no?ci co nast?pi wcze?niej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 02/01/2020 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 009-017172
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : OZ/U/19/121/EO IntitulÈ:
Sprz?tanie obiektÛw Politechniki ?l?skiej w Katowicach
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/12/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lider: Seris Klinet SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 55 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 01-267 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Partner: Seris Konsalnet Ochrona SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 55 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 01-267 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 447 030.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego s?u? nast?puj?ce ?rodki ochrony prawnej: a) odwo?anie, wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej: ÑPrezesa Izbyî), od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego lub na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy; b) skarga do s?du na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej. SzczegÛ?owe zasady, tryb i terminy wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej okre?laj przepisy art. 179 ñ 198g zawarte w dziale VI ustawy.
   2.  Zgodnie z art. 182 ustawy odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb; b) wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia ñ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej; c) wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ppkt a) i b) ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; d) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej ñ nie pÛ?niej ni w terminie: ó 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, ó 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   3.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje.
   4.  Izba rozpoznaje odwo?anie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby.
   5.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du,ktÛr wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90910000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika ?l?ska, Wydzia In?ynierii Materia?owej, 40-019 Katowice, ul. Krasi?skiego 8, POLSKA.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na sprz?taniu obiektÛw Politechniki ?l?skiej w Katowicach.
   2.  CPV
:
90.91.00.00-9 Us?ugi sprz?tania.
   3.  Termin wykonania zamÛwienia: od dnia zawarcia umowy, jednak?e nie wcze?niej ni?: ó poz. 1: od
   2. 1.2020 do 31.12.2020, ó poz. 2: od
   2. 1.2020 do 31.12.2020, z tym ?e us?uga b?dzie ?wiadczona nie wcze?niej ni od
   2. 1.2020 do 30.6.2020 oraz od
   1. 10.2020 do 31.12.2020 ñ w lipcu, sierpniu i wrze?niu 2020 r. us?uga nie b?dzie ?wiadczona, lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamÛwienia powi?kszonej o warto? wynikaj?c z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zale?no?ci co nast?pi wcze?niej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 02/01/2020 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 447 030.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Lider: Seris Klinet SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 55 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 01-267 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Partner: Seris Konsalnet Ochrona SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 55 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Code postal: 01-267 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Dzia?aj?c w oparciu o tre? art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamÛwie publicznych w zwi?zku z tre?ci art. 15r ust. 4 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczegÛlnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorÛb zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektÛrych innych ustaw, a tak?e w zwi?zku z tre?ci ß 6 ust. 2 umowy nr OZ/U/19/121/EO z dnia 30.12.2019 r., Strony wspÛlnie postanowi?y zmieni ??cz?c je umow w zakresie obj?tym tre?ci ß 1 ust. 2 w Pozycji 2 poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy obejmuj?cego sprz?tanie w weekendy (soboty i niedziele) i zawieszenie wykonywania tych prac na czas od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Dzia?aj?c w oparciu o tre? rozdz. II, pkt A), ppkt
   3. 12. Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia w zwi?zku z tre?ci ß 1 ust. 2 umowy nr OZ/U/19/121/EO z dnia 30.12.2019 r., Strony wspÛlnie postanowi?y zmieni ??cz?c je umow w zakresie obj?tym tre?ci ß 1 ust. 2 w Pozycji 1, poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy obejmuj?cego sprz?tanie dzienne (od poniedzia?ku do pi?tku), polegaj?ce na zmniejszeniu powierzchni sprz?tania o 75 % w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z panuj?cym w Polsce stanem epidemii koronawirusa COVID-19 oraz ?rodkami podejmowanymi przez w?adze Pa?stwowe oraz w?adze uczelni, Budynek Wydzia?u In?ynierii Materia?owej Politechniki ?l?skiej by wykorzystywany w minimalnym zakresie przez niewielk grup niezb?dnych i upowa?nionych pracownikÛw uczelni. Dzia?alno? uczelni w zakresie wyk?adÛw i zaj? dla studentÛw mia?a charakter zdalny. Celem tych obostrze by?o ograniczenie kontaktÛw mi?dzyludzkich i obecno?ci studentÛw, pracownikÛw zarÛwno Zamawiaj?cego jak i firm zewn?trznych do absolutnego minimum, tak aby unikn? rozprzestrzeniania si wirusa COVID-19 oraz wzrostu ilo?ci nowych zaka?e?. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy nie mia potrzeby korzystania z us?ug sprz?tania w pe?nym zakresie przewidzianym umow?. Wyst?pienie epidemii mia?o charakter nieprzewidywalny.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 447 030.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 447 030.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage