Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical

2020/S 147-361533  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gliwice: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical 2020/S 147-361533 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy, Oddzia w Gliwicach Adresse postale: ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-102 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 104 Courriel: przetargi@io.gliwice.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.io.gliwice.pl http://www.io.gliwice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.io.gliwice.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ugi serwisowej aparatu rtg Philips Allura Clarity s/n: 001073 dla DL/ZRDO NIO-PIB Oddzia?u w Gliwicach NumÈro de rÈfÈrence: DO/DZ-381-1-85/20
II.1.2) Code CPV principal 50421000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi serwisowej angiografu rtg Philips Allura Clarity s/n: 001073 dla DL/ZRDO Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiejñCurie ñ Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiaj?cym.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy, Oddzia w Gliwicach, ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice, POLSKA, Zak?ad Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje: 1) okresowe przegl?dy techniczne i konserwacj sprz?tu; 2) us?ugi serwisowe w celu usuni?cia awarii.
   2.  SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta przedstawiony w Za??czniku nr 5 do SIWZ, tj. wzÛr umowy.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Warunkiem udzia?u w post?powaniu jest wniesienie wadium w wysoko?ci 15 000,00 PLN.
   2.  Zamawiaj?cy przy ocenie ofert zastosuje procedur okre?lon w art. 24aa Pzp.
   3.  Kryteria oceny ofert: ó cena 60 %, ó autoryzacja producenta aparatu rtg Philips Allura Clarity 40 %.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e dysponuje (lub b?dzie dysponowa?) osobami niezb?dnymi do wykonania niniejszego zamÛwienia, tj. ó co najmniej dwoma serwisantami przeszkolonymi przez producenta angiografu Allura Clarity w zakresie jego serwisowania, ó co najmniej jednym serwisantem przeszkolonym przez producenta UPSÛw Eaton w zakresie ich serwisowania. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: ó wykazu osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3 do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji zawarte s we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ñ Pa?stwowy Instytut Badawczy, Oddzia w Gliwicach, ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, POLSKA, budynek g?Ûwny dyrekcji, parter w Dziale ZamÛwie Publicznych i Zaopatrzenia, sala narad, pokÛj nr 103
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Po up?ywie 48 miesi?cy, licz?c od dnia zawarcia umowy
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu i spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawc?/Ûw w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
   2.  Do oferty ka?dy Wykonawca musi do??czy aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia ñ ÑJEDZî, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w ww. o?wiadczeniu b?d stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca jest zobowi?zany do z?o?enia o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. O?wiadczenie, Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu w terminie 3 dni od dnia Zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
   4.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentÛw dotycz?cych braku podstaw wykluczenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne; 7) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych, przys?uguj ?rodki odwo?awcze okre?lone w ustawie z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wykazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?li ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce z?o?enie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w pkt 6, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 i 8 niniejszego rozdzia?u wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni?: 1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 11. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la dzia VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50421000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical