Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Sutures chirurgicales

2021/S 179-465467  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gliwice: Sutures chirurgicales 2021/S 179-465467 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ˝ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia w Gliwicach Adresse postale: ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-102 Pays: Pologne Courriel: przetargi@io.gliwice.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.io.gliwice.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie - Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach Num╚ro de r╚f╚rence: DO/DZ˝381˝1˝40/21
II.1.2) Code CPV principal 33141121 Sutures chirurgicales
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zam█wienia s sukcesywne dostawy nici chirurgicznych oraz siatek chirurgicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie - Pa?stwowego Instytutu Badawczego Oddzia?u w Gliwicach.
   2.  Opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki realizacji zam█wienia zawarte s w za??cznikach: 1) Specyfikacja asortymentowo-cenowa ˝ za??cznik nr
   2. 1 -
   2. 3 do SWZ, 2) Projektowane postanowienia umowy, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci umowy ˝ za??cznik nr 4 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nici a
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'ex╚cution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ˝ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia Gliwice, ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Pomieszczenia Apteki
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki realizacji zam█wienia zawarte s w za??cznikach: 1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa ˝ za??cznik nr
   2. 1-do SWZ, 2)Projektowane postanowienia umowy, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci umowy ˝ za??cznik nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w, aukcji elektronicznej oraz zam█wie uzupe?niaj?cych.
   2.  Do oferty ka?dy Wykonawca musi do??czy przedmiotowe ?rodki dowodowe ( pr█bki) , w celu dokonania oceny jako?ci przez Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y bezp?atne pr█bki w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w za??czniku nr 5 do SWZ.
   3.  Klauzul informacyjna wynikaj?c z tre?ci art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiaj?cy zamie?ci w SWZ.
   4.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego musi posiada konto na ePUAP .
   5.  Wykonawca sk?ada ofert wy??cznie za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? / Pond╚ration: 50 % Prix - Pond╚ration: 50%
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 15 000,00 z?.( s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100) Szczeg█?owe informacje dotycz?ce wadium zawarte zosta?y w rozdziale XI SWZ
   2.  Zamawiaj?cy przy ocenie ofert b?dzie stosowa procedur okre?lon w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Nici b
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'ex╚cution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ˝ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia Gliwice, ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Pomieszczenia Apteki
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki realizacji zam█wienia zawarte s w za??cznikach: 1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa ˝ za??cznik nr
   2. 2-do SWZ, 2)Projektowane postanowienia umowy, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci umowy ˝ za??cznik nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w, aukcji elektronicznej oraz zam█wie uzupe?niaj?cych.
   2.  Do oferty ka?dy Wykonawca musi do??czy przedmiotowe ?rodki dowodowe ( pr█bki) , w celu dokonania oceny jako?ci przez Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y bezp?atne pr█bki w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w za??czniku nr 5 do SWZ.
   3.  Klauzul informacyjna wynikaj?c z tre?ci art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiaj?cy zamie?ci w SWZ.
   4.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego musi posiada konto na ePUAP .
   5.  Wykonawca sk?ada ofert wy??cznie za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Jako? / Pond╚ration: 50 % Prix - Pond╚ration: 50%
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Warunkiem udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 15 000,00 z?.( s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100) Szczeg█?owe informacje dotycz?ce wadium zawarte zosta?y w rozdziale XI SWZ
   2.  Zamawiaj?cy przy ocenie ofert b?dzie stosowa procedur okre?lon w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Siatka
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'ex╚cution:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sk?odowskiej-Curie ˝ Pa?stwowy Instytut Badawczy Oddzia Gliwice, ul. Wybrze?e Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice Pomieszczenia Apteki
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki realizacji zam█wienia zawarte s w za??cznikach: 1)Specyfikacja asortymentowo-cenowa ˝ za??cznik nr
   2. 3-do SWZ, 2)Projektowane postanowienia umowy, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci umowy ˝ za??cznik nr 4 do SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakup█w, aukcji elektronicznej oraz zam█wie uzupe?niaj?cych.
   2.  Klauzul informacyjna wynikaj?c z tre?ci art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiaj?cy zamie?ci w SWZ.
   3.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego musi posiada konto na ePUAP .
   4.  Wykonawca sk?ada ofert wy??cznie za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy przy ocenie ofert b?dzie stosowa procedur okre?lon w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji zawarte s w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re zostan wprowadzone do tre?ci umowy ˝ za??czniki nr 4 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w za??czniku nr 4 do SWZ. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi w przypadkach, o kt█rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 10:15
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:

   1. O udzielenie zam█wienia mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1˝6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
   2.  Do oferty przetargowej (za??cznik nr 1 do SWZ) ka?dy Wykonawca musi do??czy?:,1) specyfikacje asortymentowo-cenowe - za??czniki nr
   2. 1-2.3 do SWZ( w zakresie zada na kt█re wykonawca sk?ada ofert?) ; 2) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia sporz?dzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.U. UE L 3 z
   6. 1.2016, str. 16 ˝ ĐJEDZţ;3) Przedmiotowe ?rodki dowodowe ( pr█bki) okre?lone w SWZ- ?rodki te nie podlegaj uzupe?nieniu. W zakresie z?o?enia przedmiotowych ?rodk█w dowodowych (pr█bek) Zamawiaj?cy na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odst?puje od wymogu u?ycia ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Pr█bki nale?y z?o?y w siedzibie Zamawiaj?cego na adres wskazany w SWZ; 4) w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy z?o?enia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa w zdaniu 3, je?eli Zamawiaj?cy mo?e je uzyska za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych:
   3. 1. Dot. braku podstaw wykluczenia: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych, b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustaw Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu za- k?█cenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
   4.  Informacje na temat wsp█lnego ubiegania si wykonawc█w o udzielenie zam█wienia zawarte zosta?y w rozdziale IX SWZ.
   5.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce niniejszego post?powania zawarte s w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp,:
   1.  Đ Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w lit. a;
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt. 3 i 4 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
   6.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki ˝ og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a. nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo, b. opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki;
   7.  Wi?cej informacji o o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy oraz innym podmiotom zosta?y zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
   8.  Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505 ˝ 590 ustawy Pzp).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141121 - Sutures chirurgicales