Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 12/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Unité centrale de traitement

2021/S 179-465276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gliwice: Unité centrale de traitement 2021/S 179-465276 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?l?ska Adresse postale: ul. Akademicka 2A Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia ?wik, Politechnika ?l?ska, Dzia Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18, pok. 511 Courriel: IA1@polsl.pl Téléphone: +48 322371334 / 322371335 Fax: +48 322371171 / 322372194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.polsl.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.administracja.polsl.pl/zamowienia Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa serwera ?rodowiska symulacyjnego oraz serwera do oblicze algorytmów sztucznej inteligencji Power AI. Oznaczenie sprawy: IA1/D/21/120/NC Numéro de référence: IA1/D/21/120/NC
II.1.2) Code CPV principal 30211000 Unité centrale de traitement
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w podziale na 2 cz??ci.
   2.  CPV 30211000-1 komputery wysokowydajne.
   3.  Termin wykonania zamówienia dla cz??ci 1 i 2- do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ?? 1 - Serwer ?rodowiska symulacyjnego
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211000 Unité centrale de traitement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Wydzia Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, parter, CK-21.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera ?rodowiskowego symulacyjnego z oprogramowaniem systemowym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Serwis - czas reakcji T / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Serwis - czas usuni?cia usterki U / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Gwarancja G / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Czas dostawy D / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka ?cie?ka 1_2020, dla Projektu nr POIR.01.01.01-00-0029/20 pt.: "Opracowanie innowacyjnej platformy opartej o technologi blockchain".
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CZ?? 2 - Serwer do oblicze algorytmów sztucznej inteligencji Power AI
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211000 Unité centrale de traitement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exécution:
Wydzia Automatyki, Elektroniki i Informatyki, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, parter, CK-21
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do oblicze algorytmów sztucznej inteligencji Power AI z oprogramowaniem systemowym.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Serwis - czas reakcji T / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Serwis - czas usuni?cia usterki U / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Gwarancja G / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Czas dostawy D / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach konkursu "Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem si zaka?enia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19". Projekt nr SZPITALE-JEDNOIMIENNE/36/2020 pt.: "Bezkontaktowy System Wczesnego Wykrywania Zagro?enia Wirusowego COVID-19".
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zdolno? techniczna: Wykonanie przez Wykonawc (zako?czenie) nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, co najmniej 2 dostaw, z czego ka?da musi obejmowa?: - w zakresie cz??ci 1 - dostaw serwerów za min. 40.000,00 z brutto, - w zakresie cz??ci 2 - dostaw serwerów za min. 270.000,00 z brutto. Do oferty Wykonawca musi do??czy o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzaj?cy spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych, które Wykonawca sk?ada w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o których mowa w art. 124 ustawy Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy:
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zosta?y okre?lone w SWZ, w szczególno?ci w "Projektowanych postanowieniach umowy".
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 09/01/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/10/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Cz?onkowie komisji przetargowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania: art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp.
   2.  Wykazanie braku podstaw wykluczenia:
   2. 1. do oferty Wykonawca musi do??czy o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), które stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia na dzie sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe;
   2. 2. procedura "odwrócona": Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;
   2. 3. wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych, które Wykonawca sk?ada w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego na potwierdzenie okoliczno?ci, o których mowa w art. 124 ustawy. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, o których mowa powy?ej w pkt 1, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia:
   2. 3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, w zakresie okre?lonym: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego;
   2. 3.2. o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   2. 3.3. o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;
   2. 3.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji. Informacje dot. dokumentów zagranicznych znajduj si w SWZ i w rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy (§ 4).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w ustawie przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje.
   8.  Izba rozpoznaje odwo?anie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby.
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie publicznych, zwanego "s?dem zamówie publicznych". Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30211000 - Unité centrale de traitement