01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/12/2016
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gmina Wolbrom (PL21) : Services de concession de crédit

2016/S 244-445731 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/12/2016 S244  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Wolbrom: Services de concession de crÈdit 2016/S 244-445731 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Wolbrom PL21 ul. Krakowska 1 Wolbrom 32-340 Pologne Point(s) de contact: Dominik ?wierczek TÈlÈphone: +48 326442304 Courriel: mjanik@umigwolbrom.pl Fax: +48 326442288 Code NUTS: PL21 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.wolbrom.pl http://www.wolbrom.pl
I.2) ProcÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Udzielenie d?ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud?etu do kwoty 7 600 000 PLN. NumÈro de rÈfÈrence: RZP.271.2.37.2016
II.1.2) Code CPV principal 66113000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest udzielenie d?ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud?etu do kwoty 7 600 000 PLN (s?ownie: siedem milionÛw sze??set tysi?cy z?otych), zgodnie z uchwa?? Nr XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z 23.6.2016. Rodzaj waluty kredytu ñ kredyt z?otÛwkowy. Nie dopuszcza si? mo?liwo?ci prowadzenia rozlicze? w walutach obcych. Sp?ata kredytu nast?powa? b?dzie w 60 ratach wg harmonogramu sp?at kredytu stanowi?cego za??cznik nr 6 do SIWZ od 31.3.2017 do 31.12.2031, przy czym przyjmuje si?, ?e je?eli termin sp?aty rat kredytu przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy za ostatni dzie? terminu uwa?a si? nast?pny dzie? po dniu lub dniach wolnych od pracy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 554 225.14 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Wolbrom.
II.2.4) Description des prestations:
Ca?kowita wielko?? i zakres zamÛwienia zawarte s? w SzczegÛ?owym opisie przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia (SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2016/S 194-349137
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Udzielenie d?ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud?etu do kwoty 7 600 000 PLN
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Bank SpÛ?dzielczy w Wolbromiu PL21 Krakowska 26 Wolbrom 32-340 Pologne TÈlÈphone: +48 326472060 Courriel: bank@bs-wolbrom.com.pl Fax: +48 326442310 Code NUTS: PL214
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 554 225.14 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 360 292.13 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Zasady, terminy oraz sposÛb korzystania ze ?rodkÛw ochrony prawnej szczegÛ?owo reguluj? przepisy dzia?u VI ustawy ñ ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ñ 198 g ustawy).
   2.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ, przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du ZamÛwie? Publicznych.
   4.  Terminy wnoszenia odwo?a?:
   4. 1. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb,
   4. 2. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   4. 3. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt.
   4. 1. i
   4. 2. wnosi si?:w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5. 1. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5. 2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
   5. 3. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakÛw formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpÛ?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania, a dowÛd jego uiszczenia do??cza si? do odwo?ania).
   5. 4. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   6. 1. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.64 ñKodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   6. 2. Skarg? wnosi si? do s?du w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   6. 3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.64 ñKodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.
   6. 4.Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet:http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/12/2016
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit