Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gniezno: Machines d'impression offset

2020/S 69-163859  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Gniezno: Machines d'impression offset 2020/S 069-163859 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Drukarnia Majorczyk sp.j.
Adresse postale: ul. Grabowa 27 Ville: Gniezno Code NUTS: PL414 Code postal: 62-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Majorczyk Courriel: darek@drukarnia-majorczyk.pl Téléphone: +48 614261588 Fax: +48 614257037 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.drukarnia-majorczyk.pl/ http://www.drukarnia-majorczyk.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ma?e przedsi?biorstwo - drukarnia
I.5) Activité principale Autre activité: drukarnia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa i monta wraz z uruchomieniem maszyny drukuj?cej offsetowej o formacie B1 Numéro de référence: 1/2020
II.1.2) Code CPV principal 42991210
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem post?powania jest dostawa i monta wraz z uruchomieniem 1 sztuki maszyny drukuj?cej offsetowej o formacie B1. Kompletny opis przedmiotu zamówienia wraz z niezb?dnymi za??cznikami do oferty znajduje si na stronie zamawiaj?cego pod adresem: (http://www.drukarnia-majorczyk.pl/) w zak?adce "Przetargi". http://www.drukarnia-majorczyk.pl/
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Lieu principal d'exécution:
Drukarnia Majorczyk sp.j., ul. Grabowa 27, 62-200 Gniezno, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem post?powania jest dostawa i monta wraz z uruchomieniem 1 sztuki maszyny drukuj?cej offsetowej o formacie B1.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia, tj. maszyny drukuj?cej: 1) post?powanie obejmuje 1 sztuk urz?dzenia nowego i nieu?ywanego; 2) urz?dzenie 4 kolorowe, arkuszowe; 3) maksymalny format papieru (wi?kszy lub równy) - 720 mm x 1 030 mm; 4) minimalny format papieru (mniejszy lub równy) - 360 x 520 mm; 5) pod?o?e drukowe: od maks. 0,06 mm do min. 1,0 mm; 6) maksymalna wydajno? (wi?ksza lub równa) - 16 500 arkuszy/h; 7) maszyna wyposa?ona co najmniej w: - samonak?adak, - wahad?owe nadk?adanie, - zespó drukuj?cy, - zespó nawil?aj?cy, - zespó farbowy, - zespó lakieruj?cy, - wyk?adanie, - stanowisko kierowania maszyn?, - zasilanie powietrzem; 8) mo?liwo? nadruku z wykorzystaniem dowolnego rastra, w tym rastra hybrydowego; 9) powierzchnia do posadowienia maszyny (maks.) - 14 m x 5 m; 10) mo?liwo? rozprz?gania dowolnie wybranych zespo?ów farbowych z g?ównej konsoli sterowania maszyny; 11) mo?liwo? za??czania i roz??czania mechanizmu ró?nicowego na zespole wodnym podczas prowadzenia procesu druku; 12) maszyna wyposa?ona w system suszenia - "rekuperacja" gor?cego powietrza pozwalaj?ca na wykorzystanie gor?cego powietrza do dosuszenia arkusza; 13) mo?liwo? korzystania z roztworu alkoholu od 0 do 5 %; 14) mo?liwo? drukowania w jednym cyklu tzw. CMYK (4 kolory); mo?liwo? drukowania dodatkowych kolorów Pantone (kolory nr 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8) w drugim cyklu; 15) wyposa?enie czterech zespo?ów, na ko?cu, w wie? lakieruj?c?, pozwalaj?c na na?o?enie lakieru antybakteryjnego w jednym cyklu; 16) mo?liwo? zdalnego serwisowania przez producenta.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kryterium okresu bezp?atnej gwarancji i r?kojmi / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWP.01.05.02-30-0031/18
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 032-074564
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa i monta wraz z uruchomieniem maszyny drukuj?cej offsetowej o formacie B1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
I) Zamawiaj?cy informuje, ?e w post?powaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasad konkurencyjno?ci, pn. "Dostawa i monta wraz z uruchomieniem maszyny drukuj?cej offsetowej o formacie B1", po wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawca nie przyst?pi do podpisania umowy, w zwi?zku z czym uniewa?nia si przedmiotowe post?powanie. Niniejsze post?powanie rozpocz?te zosta?o dnia 11 lutego 2020 r. W post?powaniu zosta?a z?o?ona jedna wa?na oferta, któr zamawiaj?cy uzna jako najkorzystniejsz?. Po dokonaniu wyboru oferty przyst?piono do procedury podpisania umowy. Na prze?omie lutego i marca w Europie odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, w efekcie czego aktualnie obserwuje si silne za?amania na rynkach ?wiatowych. Dotycz one tak?e rynku podzespo?ów, z których sk?ada si przedmiot post?powania. W zwi?zku z powy?szym wykonawca wybrany w post?powaniu, z uwagi na zapisy wzoru umowy wynikaj?ce, z wcze?niej okre?lonych zapisów zapytania ofertowego, odst?pi od podpisania umowy. W aktualnej sytuacji wykonawca nie mo?e zapewni dostawy przedmiotu post?powania w wymaganym terminie. Zmiana niektórych zapisów umowy nie jest mo?liwa, gdy prowadzi?aby do nierównego traktowania wykonawców. Jednocze?nie okoliczno?ci powoduj?cych to za?amanie na rynku ?wiatowym nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?. W zwi?zku z powy?szym postanowiono jak w sentencji. II)
   1.  Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostan sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spe?niaj wymagania okre?lone w dokumentach zapytania ofertowego.
   2.  Wy??cznie zakwalifikowane oferty (spe?niaj?ce wszystkie wymogi formalne i merytoryczne) b?d oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie. Zostanie wyliczona suma punktów przyznanych dla danego kryterium, korygowana "Wag?" (znaczeniem), wg nast?puj?cych wzorów: - C - kryterium ceny (waga 80 %): C = (najni?sza oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 x 80 %. Skala od 0-80 punktów. Oferent w swojej ofercie jest zobowi?zany okre?li prawid?owo podatek VAT. W przypadku z?o?enia oferty w walucie innej ni PLN, przedstawione kwoty zostan przeliczone na PLN zgodnie ze ?rednim kursem og?oszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzaj?cym dzie?, w którym up?yn? termin sk?adania ofert, tzn. wg kursu z dnia 12 marca 2020 r. Ocena oferty odb?dzie si zgodnie z podanym wy?ej wzorem, na podstawie ceny brutto oferty zawartej za za??czniku nr 5 do zapytania ofertowego. - G - kryterium okresu bezp?atnej gwarancji i r?kojmi (waga 20 %): G = (okres gwarancji i r?kojmi badanej oferty / najd?u?szy zaoferowany okres gwarancji i r?kojmi) x 100 x 20 %. Skala od 0-20 punktów. Okres gwarancji nale?y poda w pe?nych miesi?cach. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesi?cy, a maksymalny 36 miesi?cy. Je?eli proponowany okres gwarancji wyniesie poni?ej 12 miesi?cy, to zamawiaj?cy przyzna 0 punktów w trakcie oceny tego kryterium. Je?eli wykonawca zaoferuje okres gwarancji d?u?szy ni 36 miesi?cy, w trakcie oceny tego kryterium oferta otrzyma maksymaln liczb punktów dla tego kryterium, tj. 20. W celu umo?liwienia oceny kryterium wykonawca winien odpowiednio wype?ni za?. nr 5 ("oferta") do zapytania ofertowego.
   3.  Za najkorzystniejsz ofert uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w kryteriach "cena" oraz "okres bezp?atnej gwarancji i r?kojmi" b?dzie najwy?sza. Obliczenia wykonane zostan wg nast?puj?cego wzoru: Suma = C + G Gdzie: Suma - ??czna suma przyznanych punktów. C - liczba punktów przyznana w kryterium "cena". G - liczba punktów przyznana w kryterium "okres bezp?atnej gwarancji i r?kojmi".
   4.  W razie równej liczby punktów przyznanej wi?cej ni jednej ofercie, jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta o najni?szej cenie.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nie dotyczy Ville: Nie dotyczy Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Nie dotyczy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42991210 - Machines d'impression offset