Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gniezno:Services de concession de crédit

2023/S 98-306037  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Gniezno: Services de concession de crédit 2023/S 098-306037 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Gniezno Adresse postale: ul. Lecha 6 Ville: Gniezno Code NUTS: PL414 Koni?ski Code postal: 62-200 Pays: Pologne Courriel: monika.michalak-plewako@gniezno.eu Téléphone: +48 614260460 Fax: +48 614260500 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.Gniezno.eu
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udzielenie d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 20.251.666,71 z? dla Miasta Gniezna wraz z jego obs?ug? Numéro de référence: FN.K.271.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crédit
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Udzielenie d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 20.251.666,71 z? dla Miasta Gniezna wraz z jego obs?ug?".
   2.  Kredyt przeznaczony b?dzie na sfinansowanie deficytu bud?etu Miasta Gniezna i sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u zaci?gni?tych po?yczek i kredytów.
   3. Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o której mowa w art.139 ust.1 ustawy Pzp.4. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp je?eli ?rodki,które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia,nie zostan? mu przyznane.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Koni?ski
II.2.4) Description des prestations:
. Sp?ata kredytu przebiega? b?dzie w nast?puj?cy sposób:
   1.  rok 2024 - do dnia 31.03.2024 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2024 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2024 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2024 kwota 506.290,00 z?
   2.  rok 2025 - do dnia 31.03.2025 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2025 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2025 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2025 kwota 506.290,00 z?
   3.  rok 2026 - do dnia 31.03.2026 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2026 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2026 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2026 kwota 506.290,00 z?
   4.  rok 2027 - do dnia 31.03.2027 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2027 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2027 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2027 kwota 506.290,00 z?
   5.  rok 2028 - do dnia 31.03.2028 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2028 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2028 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2028 kwota 506.290,00 z?
   6.  rok 2029 - do dnia 31.03.2029 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2029 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2029 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2029 kwota 506.290,00 z?
   7.  rok 2030 - do dnia 31.03.2030 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2030 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2030 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2030 kwota 506.290,00 z?
   8.  rok 2031 - do dnia 31.03.2031 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2031 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2031 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2031 kwota 506.290,00 z?
   9.  rok 2032 - do dnia 31.03.2032 kwota 506.297,00 z? - do dnia 30.06.2032 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2032 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2032 kwota 506.290,00 z? 10. rok 2033 - do dnia 31.03.2033 kwota 506.293,71 z? - do dnia 30.06.2033 kwota 506.290,00 z? - do dnia 30.09.2033 kwota 506.290,00 z? - do dnia 31.12.2033 kwota 506.290,00 z? Zamawiaj?cy zastrzega, ?e mo?e dokona? wcze?niejszej sp?aty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: termin wyp?aty kredytu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2033 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires .Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu zobowi?zany jest wnie?? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w wysoko?ci 200.000,00z?2.Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.Je?eli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por?czenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj?cemu orygina? gwarancji lub por?czenia w postaci elektronicznej.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek ten zostanie spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie dzia?alno?ci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 180) lub zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynno?ci bankowych. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? w nast?puj?cych okoliczno?ciach wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp,art. 109ust.1pkt. 1,2,4,5,7,8,9,10 ustawy Pzp,art.7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa oraz na mocy art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca sk?ada: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, c)art. 109 ust. 1 pkt 2 a) i b) ustawy Pzp, - sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2)o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3)za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatków lub op?at wraz z za?wiadczeniem sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce, ?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatków lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4)za?wiadczenie albo inny dokument w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem sk?ada dokumenty potwierdzaj?ce,?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5)odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz?dzone nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; 6)o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w pkt. VI.1 i 2 SWZ 7)O?wiadczenia (za?. 3 i 4 do SWZ).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w powy?szym zakresie.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wykonawca ma obowi?zek zawrze? umow? w sprawie zamówienia, na warunkach okre?lonych w swz i istotnych postanowieniach umowy (za??cznik nr 7 do SWZ).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:

   1. 1)komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy e-Zamówienia,która jest dost?pna pod adresem https
:
//ezamowienia.gov.pl.Zamawiaj?cy dopuszcza te? komunikacj? za pomoc? e-mail: monika.michalak-plewako@gniezno.eu (nie dot. sk?adania ofert).2)Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu musi posiada? konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.Szczegó?owe informacje na temat zak?adania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia okre?la Regulamin Platformy e-Zamówienia,dost?pny na https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak?adce "Centrum Pomocy".3)Sposób sporz?dzenia dokumentów elektron. lub dokumentów elektron. b?d?cych kopi? elektroniczn? tre?ci zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by? zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów w spr. wymaga? dla dokumentów elektronicznych.3)Komunikacja w post?powaniu,z wy??czeniem sk?adania ofert o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu,odbywa si? drog? elektron. za po?redn. formularzy do komunikacji dost?pnych w zak?adce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"). Za po?rednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa si? w szczególno?ci przekazywanie wezwa? i zawiadomie?, zadawanie pyta? i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo?liwiaj? równie? do??czenie za??cznika do przesy?anej wiadomo?ci (przycisk "dodaj za??cznik").4)Minimalne wymagania techn. dotycz?ce sprz?tu u?ywanego w celu korzystania z us?ug Platformy e-Zamówienia oraz informacje dot. specyfikacji po??czenia okre?la Regulamin Platformy e-Zamówienia.
   2. 1)Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem zak?adki "Oferty/wnioski",widocznej w podgl?dzie post?powania po zalogowaniu si? na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku "Z?ó? ofert?" system prezentuje okno sk?adania oferty umo?liwiaj?ce przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajduj? si? dwa pola drag&drop ("przeci?gnij" i "upu??") s?u??ce do dodawania plików.2)Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany "Formularz ofertowy" w pierwszym polu ("Wype?niony formularz oferty").W kolejnym polu ("Za??czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc?") wykonawca dodaje pozosta?e pliki stanowi?ce ofert? lub sk?adane wraz z ofert?.4)Formularz ofertowy podpisuje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewn?trzny.Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewn?trznym te? jest mo?liwy,tylko w tym przypadku, powsta?y oddzielny plik podpisu dla tego formularza nale?y za??czy? w polu "Za??czniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawc?".5)Pozosta?e dokumenty wchodz?ce w sk?ad oferty lub sk?adane wraz z ofert?,które s? zgodne z ustaw? Pzp lub rozporz?dzeniem PRM w spr. wymaga? dla dokumentów elektron. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,mog? by? zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zamówienia/podmiotu udost?pniaj?cego zasoby opatrzone podpisem typu zewn?trznego lub wewn?trznego. https://ezamowienia.gov.pl.Zamawiaj monika.michalak-plewako@gniezno.eu https://ezamowienia.gov.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamowie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy,uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?,o której mowa w art.469pkt15,oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego,podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia,o zawarcie umowy ramowej,dynamicznym systemie zakupów,systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie,do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3)zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny, ni? okre?lony w lit.a.
   7. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   8. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt.7 wnosi si? w terminie 10dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   9. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej,odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy miesi?ca od dnia zawarcia umowy,je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 10.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11.Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie-s?du zamówie? publicznych,zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych",za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby,o którym mowa w art.519ust.1,przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012r.-Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Udzielenie d?ugoterminowego kredytu w wysoko?ci 20.251.666,71 z? dla Miasta Gniezna wraz z jego obs?ug? 19/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit