Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gniezno: Services de voirie et services de balayage des rues

2020/S 99-238124  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - ProcÈdure ouverte Pologne-Gniezno: Services de voirie et services de balayage des rues 2020/S 099-238124 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Gniezno Adresse postale: ul. Lecha 6 Ville: Gniezno Code NUTS: PL418 Code postal: 62-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Leszek Jendrzejczak Courriel: drogi@gniezno.eu TÈlÈphone: +48 614260457 Fax: +48 614260500 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.Gniezno.eu www.Gniezno.eu
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie w czysto?ci ulic gminnych na terenie miasta Gniezna NumÈro de rÈfÈrence: WT.271.2.2020
II.1.2) Code CPV principal 90610000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 90630000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Gniezno
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Zakres przedmiotu zamÛwienia:
   1. 1. Zimowe utrzymanie ulic gminnych: od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
   1. 2. Letnie utrzymanie ulic gminnych, od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 14 listopada 2020 r., od dnia 1kwietnia 2021 r. do dnia 14 listopada 2021 r., od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.
   1. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zapewnia:
   1. 3.1. lokalizacj bazy sprz?towo-dyspozycyjnej wraz ze ?rodkami ??czno?ci na terenie miasta Gniezna;
   1. 3.2. przewÛz martwych zwierz?t (z pomini?ciem dzikich zwierz?t le?nych chorych na ASF, np. dzik), zebranych z pasa drogowego drÛg gminnych na terenie miasta Gniezna, w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego;
   1. 3.3. narz?dzia, wyposa?enie zak?adu i urz?dzenia techniczne niezb?dne do realizacji zamÛwienia, w tym mi?dzy innymi: piaskarko- solarka z p?ugiem 2 sztuki, p?ugi lekkie z no?nikami 2 sztuki, p?ug lekki ci?gnikowy 2 sztuki, p?ug ?redni 1 sztuka, p?ug lekki ci?gnikowy, komunalny z lemieszem o szeroko?ci od 0,8 m do 1,20 m 2 sztuki, ?adowacz z ci?gnikiem b?d ?adowarka 1 sztuka, ?adowarka typu Ñcatapilerî 1 sztuka, samochÛd skrzyniowy do wywozu nieczysto?ci z koszy ulicznych 1 sztuka, samochÛd przystosowany do przewozu martwych zwierz?t 1 sztuka, samochody wywrotki do wywozu ?niegu 2 sztuki, zamiatarka samochodowa 2 sztuki, zamiatarka samochodowa o ma?ych gabarytach do zamiatania chodnikÛw 1 sztuka, polewaczka samochodowa 1 sztuka, stacja meteo-polowa 1 sztuka, agregat do przygotowania solanki 1 komplet, urz?dzenia GPS dla 2 p?ugÛw i 2 piaskarek w okresie zimowym, w okresie letnim dla zamiatarek 4 sztuki, wszystkie narz?dzia i urz?dzenia winny by dobrane w ten sposÛb, by nie spowodowa niekorzystnego wp?ywu na jako? wykonywanych robÛt.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 20/04/2020 Fin: 31/03/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 091-217855
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : WT.271.2.2020 IntitulÈ:
Utrzymanie w czysto?ci ulic gminnych na terenie miasta Gniezna
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
20/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel:
   1.  Lider: P.P.H.U. Pol-SkÛr Jaros?aw Siwka Adresse postale: os. W?. ?okietka 25 F Ville: Gniezno Code NUTS: PL418 Code postal: 62-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Partner: Alkom Firma Handlowo-Us?ugowa Adresse postale: ul. Falista 6/1 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Code postal: 61-249 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 5 334 120.14 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamowie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Wykonawca lub uczestnik konkursu mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji zamawiaj?cy powtarza czynno? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym wykonawcÛw w sposÛb przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci. Na czynno?ci, o ktÛrych mowa wy?ej, nie przys?uguje odwo?anie, z zastrze?eniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb;
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w ust. 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 12. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. 13. W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy Pzp nie stanowi inaczej.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90610000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 90630000
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Gniezno
VII.1.4) Description des prestations:
Zakres przedmiotu zamÛwienia:
   1. 1. Zimowe utrzymanie ulic gminnych: od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
   1. 2. Letnie utrzymanie ulic gminnych, od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 14 listopada 2020 r., od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 14 listopada 2021 r., od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.
   1. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamÛwienia Wykonawca zapewnia:
   1. 3.1. lokalizacj bazy sprz?towo-dyspozycyjnej wraz ze ?rodkami ??czno?ci na terenie miasta Gniezna;
   1. 3.2. przewÛz martwych zwierz?t (z pomini?ciem dzikich zwierz?t le?nych chorych na ASF np. dzik), zebranych z pasa drogowego drÛg gminnych na terenie miasta Gniezna, w miejsce wskazane przez zamawiaj?cego;
   1. 3.3. narz?dzia, wyposa?enie zak?adu i urz?dzenia techniczne niezb?dne do realizacji zamÛwienia, w tym mi?dzy innymi: piaskarko-solarka z p?ugiem 2 sztuki, p?ugi lekkie z no?nikami 2 sztuki, p?ug lekki ci?gnikowy 2 sztuki, p?ug ?redni 1 sztuka, p?ug lekki ci?gnikowy, komunalny z lemieszem o szeroko?ci od 0,8 m do 1,20 m 2 sztuki, ?adowacz z ci?gnikiem b?d ?adowarka 1 sztuka, ?adowarka typu Ñcatapilerî 1 sztuka, samochÛd skrzyniowy do wywozu nieczysto?ci z koszy ulicznych 1 sztuka, samochÛd przystosowany do przewozu martwych zwierz?t 1 sztuka, samochody wywrotki do wywozu ?niegu 2 sztuki, zamiatarka samochodowa 2 sztuki, zamiatarka samochodowa o ma?ych gabarytach do zamiatania chodnikÛw 1 sztuka, polewaczka samochodowa 1 sztuka, stacja meteo-polowa 1 sztuka, agregat do przygotowania solanki 1 komplet, urz?dzenia GPS dla 2 p?ugÛw i 2 piaskarek w okresie zimowym, w okresie letnim dla zamiatarek 4 sztuki, wszystkie narz?dzia i urz?dzenia winny by dobrane w ten sposÛb, by nie spowodowa niekorzystnego wp?ywu na jako? wykonywanych robÛt.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 20/04/2020 Fin: 31/03/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 5 241 564.63 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel:
   1.  Lider: P.P.H.U. Pol-SkÛr Jaros?aw Siwka Adresse postale: os. W?. ?okietka 25 F Ville: Gniezno Code NUTS: PL418 Code postal: 62-200 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Partner: Alkom Firma Handlowo-Us?ugowa Adresse postale: ul. Falista 6/1 Ville: Pozna Code NUTS: PL418 Code postal: 61-249 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Strony dokonuj zmiany w ten sposÛb, ?e ß 2 umowy otrzymuje brzmienie: ÑUmowa niniejsza zostaje zawarta: od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r. a) w zakresie zimowego utrzymania ulic gminnych od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.; b) w zakresie letniego utrzymania w czysto?ci ulic gminnych: od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 14 listopada 2020 r., od dnia 1 kwietnia 2021 r., do dnia 14 listopada 2021 r., od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.î.
   2.  Strony dokonuj zmiany w ten sposÛb, ?e ß 3 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie: Ñ2. Zgodnie z ofert?, na podstawie ktÛrej zawarto niniejsz umow za prawid?owe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przys?uguje wynagrodzenie brutto: 5 660 889,80 PLN (s?ownie: pi? milionÛw sze??set sze??dziesi?t tysi?cy osiemset osiemdziesi?t dziewi? z?otych 80/100), w tym: a) za rok 2020 ñ 1 346 828,00 PLN (tj. 247 269,35 PLN brutto zimowe utrzymanie ulic i 1 099 559,45 PLN brutto letnie utrzymanie ulic); b) za rok 2021 ñ 1 920 283,25 PLN (tj. 720 763,85 PLN brutto zimowe utrzymanie ulic i 1 199 519,40 PLN brutto letnie utrzymanie ulic); c) za rok 2022 ñ 1 920 283,25 PLN (tj. 720 763,85 PLN brutto zimowe utrzymanie ulic i 1 199 519,40 PLN brutto letnie utrzymanie ulic); d) za rok 2023 ñ 473 494,50 PLN brutto zimowe utrzymanie ulicî.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Do terminu sk?adania ofert wp?yn??a 1 oferta. Cena oferty przekroczy?a kwot?, jak Zamawiaj?cy przeznaczy na wykonanie zamÛwienia. Zamawiaj?cy by gotÛw zawrze umow z ww. wykonawc?,jednak jako jednostka samorz?du terytorialnego wydatkuje ?rodki finansowe na podst. ustawy o samorz?dzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.Zamawiaj?cy zobligowany jest zatem do zmiany bud?etu jednostki poprzez uchwa? Rady Miasta. Sesja Rady Miasta planowana by?a na 24.3.2020, jednak w zwi?zku z og?oszeniem na obszarze RP stanu epidemii ww. sesja zosta?a odwo?ana.Jednocze?nie Wojewoda Wielkopolski wskaza?, ?e do momentu przyj?cia stosownych przepisÛw rangi ustawowej, sesje organÛw stanowi?cych jednostek samorz?du teryt. nie mog si odbywa w tzw. trybie zdalnym. Z uwagi na powy?sze, aby zapewni utrzymanie ulic w czysto?ci, Zamawiaj?cy podj? decyzj o wszcz?ciu post?powania z wolnej r?ki na ÑUtrzymanie w czysto?ci ulic gminnych na terenie miasta Gnieznaî na okres 1ñ19.4.2020.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 5 334 120.14 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 5 241 564.63 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage