Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Go??bki: Services sylvicoles

2022/S 89-245089  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Go??bki: Services sylvicoles 2022/S 089-245089 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Go??bki Adresse postale: Go??bki 5 Ville: Go??bki Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-420 Rogowo Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Klaja Courriel: golabki@torun.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 523024905 Fax: +48 523024905/523024911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.golabki.torun.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022 (II)î NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.1.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL414 Koni?ski Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Go??bki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. ñ Zestawienie pozycji gdzie wymagana jest ochrona nalotÛw i podrostÛw; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la Decyzja nr 95/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw Pa?stwowych w Toruniu z dnia 12.10.2021 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac le?nych (zn. spr.. ZI.530.1.2021). Okre?lony z tej decyzji szczegÛ?owy opis standardu technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementÛw sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych)
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 14/02/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 035-090496
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : Pakiet 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
14/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Us?ug Le?no-Wielobran?owych Jack-Trans Jacek Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Ma?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 631 388.04 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / +48 224587840 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w art. 579-590 PZP
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: -niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; -zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; -zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: -10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, -15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 16.4.1.,
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 16.4. i 16.5. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie stronie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231000 Services de gestion des forÍts 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL414 Koni?ski Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exÈcution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Go??bki
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ñ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ñ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ñ zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ñ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ñ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. ñ Zestawienie pozycji gdzie wymagana jest ochrona nalotÛw i podrostÛw; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la Decyzja nr 95/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw Pa?stwowych w Toruniu z dnia 12.10.2021 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac le?nych (zn. spr.. ZI.530.1.2021). Okre?lony z tej decyzji szczegÛ?owy opis standardu technologii wykonywania poszczegÛlnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementÛw sk?adaj?cych si? na przedmiot zamÛwienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych)
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 14/02/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 631 388.04 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Us?ug Le?no-Wielobran?owych Jack-Trans Jacek Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Ma?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ñ tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Wyp?ata rekompensaty paliwowej zwi?zana ze zmian? umowy nie przekroczy warto?ci 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z par. 10 ust. 1 Umowy. Na potrzeby niniejszego og?oszenia Zamawiaj?cy w pkt VII.2.3) przyj?? maksymaln? (50%) warto?? zmiany Wynagrodzenia. Zamawiaj?cy przyj?? maksymaln? warto?? zmiany na poziomie 50% wysoko?ci wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, ?e rozliczenie za wykonane us?ugi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zale?no?ci od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, st?d dok?adne okre?lenie wysoko?ci zmiany przed zleceniem okre?lonych prac jest niemo?liwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen pali p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie mÛg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogÛlnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 631 388.04 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 947 082.06 PLN Pologne-Go??bki: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement