Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Go??bki: Services sylvicoles

2022/S 89-245095  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Go??bki: Services sylvicoles 2022/S 089-245095 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Go??bki Adresse postale: Go??bki 5 Ville: Go??bki Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 88-420 Rogowo Pays: Pologne Point(s) de contact: Karolina Klaja Courriel: golabki@torun.lasy.gov.pl Téléphone: +48 523024905 Fax: +48 523024905/523024911 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.golabki.torun.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022 (II)" Numéro de référence: SA.270.1.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 10
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77231600 Services de boisement 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Koni?ski Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Go??bki
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. - Zestawienie pozycji gdzie wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 95/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Toruniu z dnia 12.10.2021 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac le?nych (zn. spr.. ZI.530.1.2021). Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych)
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 08/02/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 032-082678
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: Pakiet 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Pakiet 10
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
08/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Le?no- Tartacznych Adrian Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Du?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Us?ug Le?no- Wielobran?owych Jack-Trans Jacek Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Ma?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 093 377.68 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 / +48 224587840 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP, tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w art. 579-590 PZP
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: -niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; -zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; -zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: -10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, -15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 16.4.1.,
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 16.4. i 16.5. wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   8.  Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie stronie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych, Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liés à la sylviculture 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77231000 Services de gestion des forêts 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL414 Koni?ski Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exécution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Go??bki
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Go??bki w roku 2022. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. - uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. - zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. - zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. - informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 6. - Zestawienie pozycji gdzie wymagana jest ochrona nalotów i podrostów; 3) Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Decyzja nr 95/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Toruniu z dnia 12.10.2021 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac le?nych (zn. spr.. ZI.530.1.2021). Okre?lony z tej decyzji szczegó?owy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych)
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 08/02/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 093 377.68 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Le?no- Tartacznych Adrian Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Du?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Firma Us?ug Le?no-Wielobran?owych Jack-Trans Jacek Kwa?niewski Ville: Samokl?ski Ma?e Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 89-200 Szubin Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego - tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Wyp?ata rekompensaty paliwowej zwi?zana ze zmian? umowy nie przekroczy warto?ci 50% Wynagrodzenia Wykonawcy wynikaj?cego z par. 10 ust. 1 Umowy. Na potrzeby niniejszego og?oszenia Zamawiaj?cy w pkt VII.2.3) przyj?? maksymaln? (50%) warto?? zmiany Wynagrodzenia. Zamawiaj?cy przyj?? maksymaln? warto?? zmiany na poziomie 50% wysoko?ci wynagrodzenia z par. 10 ust.1 Umowy z uwagi na to, ?e rozliczenie za wykonane us?ugi przewiduje model rozliczenia powykonawczego w zale?no?ci od zakresu danego zlecenia powierzonego wykonawcy, st?d dok?adne okre?lenie wysoko?ci zmiany przed zleceniem okre?lonych prac jest niemo?liwe. Czasowo zmiana ta zostaje wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen pali p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia poprzedzaj?cego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw p?ynnych nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?cy z nale?yt? staranno?ci? nie móg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o którym powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do okre?lonych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 093 377.68 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 640 066.52 PLN Pologne-Go??bki: Services sylvicolesType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement