Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Go?cieradÛw: Services sylvicoles

2020/S 147-361734  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Go?cieradÛw: Services sylvicoles 2020/S 147-361734 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Go?cieradÛw NumÈro national d'identification: 830017736 Adresse postale: Go?cieradÛw Folwark 1D Ville: Go?cieradÛw Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 23-275 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Krasowska Courriel: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 158381174 Fax: +48 158381102 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/goscieradow http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/goscieradow
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑWykonanie us?ug le?nych ñ prace szkÛ?karskie oraz prace z nasiennictwa i selekcji w Nadle?nictwie Go?cieradÛw w roku 2020î NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.1.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem zawartym w art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu szkÛ?karstwa, nasiennictwa i utrzymania bie??cego obiektÛw edukacyjnych na terenie Nadle?nictwa Go?cieradÛw w roku 2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 450 995.46 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'Èlagage 77200000 Services sylvicoles 77231000 Services de gestion des forÍts 77231600 Services de boisement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Nadle?nictwa Go?cieradÛw: Le?nictwo SzkÛ?karskie Marynopole
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem zawartym w art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu szkÛ?karstwa, nasiennictwa i utrzymania bie??cego obiektÛw edukacyjnych na terenie Nadle?nictwa Go?cieradÛw w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu szkÛ?karstwa, nasiennictwa oraz utrzymania obiektÛw le?nych: ó orka na powierzchni otwartej ñ 50 ar, ó piel?gnacja na powierzchni otwartej ñ 420 ar, ó piel?gnacja w korytach Dunemana ñ 40 ar, ó piel?gnacja w kontenerach ñ 10 028 m2.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamÛwienia (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niektÛre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamÛwienia okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 108-262085
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
ÑWykonanie us?ug le?nych ñ prace szkÛ?karskie oraz prace z nasiennictwa i selekcji w Nadle?nictwie Go?cieradÛw w roku 2020î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych i Melioracyjnych Lucjan Paterek NumÈro national d'identification: 8671237118 Adresse postale: Jamnica 24A Ville: Gr?bÛw Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-410 Pays: Pologne Courriel: paterekzulim@wp.pl TÈlÈphone: +48 158112532
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 450 995.46 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 448 177.66 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepisÛw Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrze?eniem, e z?o?enie oferty nast?puje wy??cznie przy u?yciu mini Portalu. Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Identyfikator post?powania i klucz publiczny dla niniejszego post?powania o udzielenie zamÛwienia dost?pne s na Li?cie wszystkich post?powa na mini Portalu (zak?adka SzczegÛ?y) oraz stanowi za??cznik nr 14 do SIWZ. Ofert oraz JEDZ, sporz?dza si?, pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci okre?lonych szczegÛ?owo w SIWZ (wzorze umowy).W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1ñ2 i 4ñ8 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania we wskazanych okoliczno?ciach Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (ÑJEDZî), ponadto Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krÛtszym ni 10 dni, okre?lonym w wezwaniu dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw do wykluczenia z post?powania wskazane w SIWZ. Obowi?zek z?o?enia tych dokumentÛw dotyczy b?dzie rÛwnie podmiotÛw na zasobach ktÛrych polega Wykonawca przy wykazywaniu spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu oraz ka?dego z WykonawcÛw, w przypadku sk?adania oferty przez konsorcjum.
   8.  Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spe?nianie warunkÛw, o ktÛrych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?: 1) o?wiadczenia podmiotu trzeciego o spe?nieniu warunkÛw udzia?u w post?powaniu (w zakresie warunku, w stosunku do ktÛrego udost?pnia swÛj potencja?) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zosta z?o?ony pod rygorem niewa?no?ci,w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 2) zobowi?zanie podmiotu trzeciego albo inny dokument s?u??cy wykazaniu udost?pnienia Wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci zgodnie z pkt
   7. 3. SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia w okoliczno?ciach, o ktÛrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587803 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231600 - Services de boisement