01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Go?dap: Serveurs

2018/S 181-409924 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2018 S181  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Go?dap: Serveurs 2018/S 181-409924 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Powiat Go?dapski 2818 ul. KrÛtka 1 Go?dap 19-500 Pologne Point(s) de contact: Bartosz Zackiewicz TÈlÈphone: +48 876154407 Courriel: bartosz.zackiewicz@powiatgoldap.pl Fax: +48 876154445 Code NUTS: PL623 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.powiatgoldap.pl http://www.powiatgoldap.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu serwerowego i urz?dze oraz wykonanie us?ug informatycznych, dostaw licencji i ?wiadczenia us?ug szkoleniowych w ramach projektu pn.: ÑProjekt zintegrowanej informacji ..." NumÈro de rÈfÈrence: GN.272.6.2018
II.1.2) Code CPV principal 48820000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest: ó dostawa nast?puj?cego sprz?tu serwerowego i urz?dze w zakresie: Serwer ñ 1 szt. ó - Centralny UPS ñ 1 szt, ó - UTM ñ 1 szt, ó - Serwer NAS ñ 1 szt, ó wykonanie us?ug informatycznych oraz dostaw licencji w zakresie: ó - Utworzenie e-us?ug publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalno?ci p?atno?ci on-line oraz uruchomienie Geoportalu zgodnego ze standardem WCAG
   2. 0, ó - Szyna us?ug integruj?ca us?ugi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe, ó - Modernizacja systemÛw dziedzinowych, ó - Platforma GIS - budowa geoportalu, ó wykonanie us?ug szkoleniowych w zakresie: ó - Szkolenie dla pracownikÛw z zakresu obs?ugi wdro?onych e-us?ug (6 osÛb).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 80533100 32420000 31682530
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL623 Lieu principal d'exÈcution:
Starostwo Powiatowe w Go?dapi, ul. KrÛtka 1, 19-500 Go?dap, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest: ó dostawa nast?puj?cego sprz?tu serwerowego i urz?dze w zakresie: Serwer ñ 1 szt. ó - Centralny UPS ñ 1 szt, ó - UTM ñ 1 szt, ó - Serwer NAS ñ 1 szt, ó wykonanie us?ug informatycznych oraz dostaw licencji w zakresie: ó - Utworzenie e-us?ug publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalno?ci p?atno?ci on-line oraz uruchomienie Geoportalu zgodnego ze standardem WCAG
   2. 0, ó - Szyna us?ug integruj?ca us?ugi ePUAP, EZD i systemy dziedzinowe, ó - Modernizacja systemÛw dziedzinowych, ó - Platforma GIS - budowa geoportalu, ó wykonanie us?ug szkoleniowych w zakresie: ó - Szkolenie dla pracownikÛw z zakresu obs?ugi wdro?onych e-us?ug (6 osÛb).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Wyd?u?enie gwarancji i asysty technicznej / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Koszty utrzymania systemu / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPWM.03.01.00-28-0026/17
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 102-232690
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu serwerowego i urz?dze oraz wykonanie us?ug informatycznych, dostaw licencji i ?wiadczenia us?ug szkoleniowych w ramach projektu pn.: ÑProjekt zintegrowanej informacji ..."
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
1 Przyst?puj?c do niniejszego post?powania ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium, w wysoko?ci: 15 000,00 PLN (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100). 2 Wykonawca mo?e wnie? wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieni?dzu, 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ñ kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3 Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert. 4 Wadium w pieni?dzu nale?y wnie? przelewem na konto Zamawiaj?cego: Bank BG BNP Paribas Nr 51 2030 0045 1110 0000 0228 1500. 5 W przypadku wadium wnoszonego w pieni?dzu, jako termin wniesienia wadium przyj?ty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiaj?cego. 6 Wadium musi by wniesione przed up?ywem wyznaczonego terminu sk?adania ofert, tj. przed dniem 12/07/2018 r., godz. 11.00. 7 W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni?dz ñ orygina dokumentu potwierdzaj?cy wniesienie wadium nale?y za??czy do oferty przetargowej. 8 Nie wniesienie wadium lub wniesienie w sposÛb nieprawid?owy, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamÛwie publicznych. 9 Zwrot wadium 1) zamawiaj?cy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezw?ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrze?eniem pkt 6; 2) wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiaj?cy zwraca wadium niezw?ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, je?eli jego wniesienia ??dano; 3) zamawiaj?cy zwraca niezw?ocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktÛry wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 4) zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktÛremu zwrÛcono wadium na podstawie pkt
   1. , je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza; wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez zamawiaj?cego. 5) je?eli wadium wniesiono w pieni?dzu, zamawiaj?cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj?cymi z umowy rachunku bankowego, na ktÛrym by?o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni?dzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc?; 6) zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktÛrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o ktÛrych mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o ktÛrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej; 7) zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a wybrana: a) odmÛwi podpisania umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie; b) nie wniÛs wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamÛwienia publicznego stanie si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych, przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamÛwie publicznych 3 Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 4 Odwo?anie wnosi si w terminach i na zasadach okre?lonych ustaw prawo zamÛwie publicznych. 5 SzczegÛ?owy opis ?rodkÛw ochrony prawnej zawiera Dzia VI ?rodki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
31682530 - Alimentation électrique de secours 
32420000 - Matériel de réseau 
48820000 - Serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
80533100 - Services de formation informatique