Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gorlice:Services de concession de crÈdit

2023/S 193-600660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Gorlice: Services de concession de crÈdit 2023/S 193-600660 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Gorlice NumÈro national d'identification: 491893204 Adresse postale: Rynek 2 Ville: Gorlice Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 38-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw ?opata, Marta Ziaja Courriel: zampub@um.gorlice.pl TÈlÈphone: +48 183551252 Fax: +48 183551212 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gorlice.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/transakcja/794735
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
UDZIELENIE I OBS?UGA KREDYTU D?UGOTERMINOWEGO Z?OT"WKOWEGO W WYSOKO?CI 10 000 000,00 PLN (S?OWNIE: DZIESI?? MILION"W Z?OTYCH 00/100) NumÈro de rÈfÈrence: OR-III271.2.14.2023
II.1.2) Code CPV principal 66113000 Services de concession de crÈdit
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga udzielenia i obs?ugi kredytu d?ugoterminowego z?otÛwkowego w wysoko?ci 10 000 000,00 PLN (s?ownie: dziesi?? milionÛw z?otych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu bud?etowego w 2023 roku oraz na sp?at? wcze?niej zaci?gni?tych zobowi?za? z tytu?u kredytÛw i po?yczek.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 264 679.17 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Gorlice, Polska
II.2.4) Description des prestations:
 1)Sp?ata kredytu nast?powa? b?dzie w nast?puj?cych terminach i kwotach: Lp. Termin sp?aty: do dnia, Kwota raty kapita?owej 1 2028-03-31 50 000,00 2 2028-04-30 50 000,00 3 2028-05-31 50 000,00 4 2028-06-30 50 000,00 5 2028-07-31 50 000,00 6 2028-08-31 50 000,00 7 2028-09-30 50 000,00 8 2028-10-31 50 000,00 9 2029-03-31 50 000,00 10 2029-04-30 50 000,00 11 2029-05-31 50 000,00 12 2029-06-30 50 000,00 13 2029-07-31 50 000,00 14 2029-08-31 50 000,00 15 2029-09-30 50 000,00 16 2029-10-31 50 000,00 17 2030-03-31 50 000,00 18 2030-04-30 50 000,00 19 2030-05-31 50 000,00 20 2030-06-30 50 000,00 21 2030-07-31 50 000,00 22 2030-08-31 50 000,00 23 2030-09-30 50 000,00 24 2030-10-31 50 000,00 25 2031-03-31 75 000,00 26 2031-04-30 50 000,00 27 2031-05-31 50 000,00 28 2031-06-30 50 000,00 29 2031-07-31 50 000,00 30 2031-08-31 50 000,00 31 2031-09-30 50 000,00 32 2031-10-31 50 000,00 33 2032-03-31 75 000,00 34 2032-04-30 50 000,00 35 2032-05-31 50 000,00 36 2032-06-30 50 000,00 37 2032-07-31 50 000,00 38 2032-08-31 50 000,00 39 2032-09-30 50 000,00 40 2032-10-31 50 000,00 41 2033-03-31 75 000,00 42 2033-04-30 50 000,00 43 2033-05-31 50 000,00 44 2033-06-30 50 000,00 45 2033-07-31 50 000,00 46 2033-08-31 50 000,00 47 2033-09-30 50 000,00 48 2033-10-31 50 000,00 49 2034-03-31 75 000,00 50 2034-04-30 50 000,00 51 2034-05-31 50 000,00 52 2034-06-30 50 000,00 53 2034-07-31 50 000,00 54 2034-08-31 50 000,00 55 2034-09-30 50 000,00 56 2034-10-31 50 000,00 57 2035-01-31 62 500,00 58 2035-02-28 62 500,00 59 2035-03-31 62 500,00 60 2035-04-30 62 500,00 61 2035-05-31 62 500,00 62 2035-06-30 62 500,00 63 2035-07-31 62 500,00 64 2035-08-31 62 500,00 65 2035-09-30 62 500,00 66 2035-10-31 62 500,00 67 2035-11-30 62 500,00 68 2035-12-31 62 500,00 69 2036-01-31 62 500,00 70 2036-02-29 62 500,00 71 2036-03-31 62 500,00 72 2036-04-30 62 500,00 73 2036-05-31 62 500,00 74 2036-06-30 62 500,00 75 2036-07-31 62 500,00 76 2036-08-31 62 500,00 77 2036-09-30 62 500,00 78 2036-10-31 62 500,00 79 2036-11-30 62 500,00 80 2036-12-31 62 500,00 81 2037-01-31 85 000,00 82 2037-02-28 85 000,00 83 2037-03-31 85 000,00 84 2037-04-30 85 000,00 85 2037-05-31 85 000,00 86 2037-06-30 85 000,00 87 2037-07-31 85 000,00 88 2037-08-31 85 000,00 89 2037-09-30 85 000,00 90 2037-10-31 85 000,00 91 2037-11-30 85 000,00 92 2037-12-31 65 000,00 93 2038-01-31 105 000,00 94 2038-02-28 105 000,00 95 2038-03-31 105 000,00 96 2038-04-30 105 000,00 97 2038-05-31 105 000,00 98 2038-06-30 105 000,00 99 2038-07-31 105 000,00 100 2038-08-31 105 000,00 101 2038-09-30 105 000,00 102 2038-10-31 105 000,00 103 2038-11-30 105 000,00 104 2038-12-31 95 000,00 105 2039-01-31 145 000,00 106 2039-02-28 145 000,00 107 2039-03-31 145 000,00 108 2039-04-30 145 000,00 109 2039-05-31 145 000,00 110 2039-06-30 145 000,00 111 2039-07-31 145 000,00 112 2039-08-31 145 000,00 113 2039-09-30 145 000,00 114 2039-10-31 145 000,00 115 2039-11-30 145 000,00 116 2039-12-31 155 000,00 117 2040-01-31 132 500,00 118 2040-02-29 132 500,00 119 2040-03-31 132 500,00 120 2040-04-30 132 500,00 121 2040-05-31 132 500,00 122 2040-06-30 132 500,00 123 2040-07-31 132 500,00 124 2040-08-31 132 500,00 125 2040-09-30 132 500,00 126 2040-10-31 132 500,00 127 2040-11-30 132 500,00 128 2040-12-31 142 500,00 Razem 10 000 000,00 2)Zabezpieczeniem sp?aty kredytu b?dzie weksel w?asny In blanco wraz z deklaracj? wekslow?. Kontrasygnat? skarbnika zostanie opatrzona tylko deklaracja wekslowa. 3)Karencja w sp?acie kapita?u od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2028 r. 4)Zamawiaj?cy nie przewiduje karencji w sp?acie odsetek i zamierza rozpocz?? ich sp?at? bezpo?rednio po uruchomieniu kredytu w okresach miesi?cznych. Sp?ata odsetek nast?powa? b?dzie w okresach miesi?cznych w terminie do dnia okre?lonego przez Wykonawc?. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wyliczenia odsetek i przes?ania obci??enia dla Zamawiaj?cego na 10 dni przed terminem p?atno?ci. 5)Pe?ny opis przedmiotu zamÛwienia zawiera ust. 1 SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 145-464345
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
UDZIELENIE I OBS?UGA KREDYTU D?UGOTERMINOWEGO Z?OT"WKOWEGO W WYSOKO?CI 10 000 000,00 PLN (S?OWNIE: DZIESI?? MILION"W Z?OTYCH 00/100)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Powszechna Kasa Oszcz?dno?ci Bank Polski SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 016298263 Adresse postale: ul. Pu?awska 15 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-515 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 696409269
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 10 355 273.38 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 10 596 013.41 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?: 1) Wykonawcy przys?uguj? przewidziane w ustawie Prawo zamÛwie? publicznych ?rodki ochrony prawnej. SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia? IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. 2) Post?powanie odwo?awcze a) Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, ktÛry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Izba mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego. b) Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestnikÛw post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestnikÛw post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej. c) Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. d) Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 3) Odwo?anie: a) Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; - zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. b) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. c) Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. d) Odwo?anie wnosi si? w terminie: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. e) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. f) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone pod lit. d) i e) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. g) Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; - 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 UDZIELENIE I OBS?UGA KREDYTU D?UGOTERMINOWEGO Z?OT"WKOWEGO W WYSOKO?CI 10 000 000,00 PLN (S?OWNIE: DZIESI?? MILION"W Z?OTYCH 00/100) 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66113000 - Services de concession de crédit