Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 01/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gorzów Wielkopolski:Implants orthopédiques

2023/S 98-306215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/05/2023
S98
Pologne-Gorzów Wielkopolski: Implants orthopédiques

2023/S 098-306215

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 079-235002)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
Numéro national d'identification: PL43
Adresse postale: ul. Dekerta 1
Ville: Gorzów Wlkp.
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 66-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Krzysztof Podgórny
Courriel: krzysztof.podgorny@szpital.gorzow.pl
Téléphone: +48 957827122
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.gorzow.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa implantów ortopedycznych maj?cych zastosowanie w traumatologii

Numéro de référence: DZPU.2632.24.2023

II.1.2)
Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa implantów ortopedycznych maj?cych zastosowanie w traumatologii". Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni sukcesywn? dostaw? produktów okre?lonych w Za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz cenowy. Wykonawca zobowi?zany b?dzie u?yczy? Zamawiaj?cemu urz?dzenia do elektrokoagulacji/ generatora (waporyzatora)/ instrumentariów/ systemu do rozwiercania/ p?ukania kana?u ?ródszpikowego, utworzy? depozyt implantów - zgodnie z wymaganiami okre?lonymi przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 2 do SWZ - Formularz cenowy i na zasadach okre?lonych w projekcie umowy stanowi?cym Za??czniku nr 3 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 079-235002

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Pakiet nr 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni sukcesywn? dostaw? produktów okre?lonych w Formularzu cenowym. Wykonawca odda Zamawiaj?cemu na czas trwania umowy, w ramach wynagrodzenia, kompletne instrumentarium umo?liwiaj?ce precyzyjne osadzenie implantów.

Lire:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni sukcesywn? dostaw? produktów okre?lonych w Formularzu cenowym. Wykonawca odda Zamawiaj?cemu na czas trwania zabiegu, w ramach wynagrodzenia, kompletne instrumentarium umo?liwiaj?ce precyzyjne osadzenie implantów.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Pakiet 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia:

Au lieu de:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni sukcesywn? dostaw? produktów okre?lonych w Formularzu cenowym. Wykonawca odda Zamawiaj?cemu na czas trwania umowy, w ramach wynagrodzenia, kompletne instrumentarium umo?liwiaj?ce precyzyjne osadzenie implantów.

Lire:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni sukcesywn? dostaw? produktów okre?lonych w Formularzu cenowym. Wykonawca odda Zamawiaj?cemu na czas trwania umowy i czas trwania zabiegu, w ramach wynagrodzenia, kompletne instrumentarium umo?liwiaj?ce precyzyjne osadzenie implantów.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 19/05/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.6

Lot nº: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 16/08/2023

Lire:

Date: 29/08/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 19/05/2023

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 01/06/2023

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawa implantów ortopedycznych maj?cych zastosowanie w traumatologii 01/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141700 - Fournitures orthopédiques 
33183100 - Implants orthopédiques