Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gorzów Wielkopolski: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519110  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Gorzów Wielkopolski: Véhicules automobiles à usage spécifique

2021/S 199-519110

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 186-481299)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Inneko RCS Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 366754439
Adresse postale: UL. PODMIEJSKA 20
Ville: GORZÓW WLKP.
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 66-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: ADRIANA CHODARCEWICZ
Courriel: pzp.rcs@inneko.pl
Téléphone: +48 957225385
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://innekorcs.ezamawiajacy.pl/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do realizacji us?ug przez Inneko RCS Sp. z o.o."

Numéro de référence: PZP-RCS.271/03.2021-PN

II.1.2)
Code CPV principal
34144000 Véhicules automobiles à usage spécifique

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
"Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych do realizacji us?ug przez Inneko RCS Sp. z o.o." Zamówienie zosta?o podzielone na trzy cz??ci zamówienia. Cz?? I Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowego pojazdu - do odbioru odpadów komunalnych zabudow skrzyniow na podwoziu pojazdu o DMC 3,5 t w ilo?ci 1 sztuki. Cz?? II Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowych ci?gników rolniczych wraz z osprz?tem do letniego i zimowego utrzymania dróg w ilo?ci 2 sztuk (dla zamiatarki elewatorowej - 1 sztuka). Cz?? III Zakup i dostawa wraz z leasingiem fabrycznie nowej zabudowy p?ugo - posypywarki na podwoziu u?ywanego pojazdu ci??arowego o DMC maksymalnie 12 ton.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 186-481299

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu

Au lieu de:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 13:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 05/01/2022

Lire:

Date: 17/01/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 08/10/2021

Heure locale: 13:15

Lire:

Date: 20/10/2021

Heure locale: 13:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
16700000 - Tracteurs 
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
34144400 - Véhicules d'entretien routier 
34144510 - Véhicules pour ordures 
34144511 - Bennes à ordures 
34390000 - Accessoires pour tracteurs