Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Huile diesel

2022/S 10-022031  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Huile diesel 2022/S 010-022031 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejski Zak?ad Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o. NumÈro national d'identification: 599-000-36-19 Adresse postale: ul. Kostrzy?ska 46 Ville: GorzÛw Wlkp.
Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 66-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Trojecka Courriel: przetargi@mzk-gorzow.com.pl TÈlÈphone: +48 957287800 Fax: +48 957287801 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzk-gorzow.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_gorzow
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa
   2. 000 m3 oleju nap?dowego do stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzy?ska 46, 66-400 GorzÛw Wlkp. NumÈro de rÈfÈrence: 899/2021/001
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa
   2. 000 m3 oleju nap?dowego, na potrzeby w?asne Zamawiaj?cego oraz w celu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek?ymi przy wykorzystaniu infrastruktury stacji paliw ciek?ych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kostrzy?ska 46. Termin wykonania zamÛwienia: sukcesywna dostawa oleju nap?dowego odbywa si b?dzie od dnia podpisania umowy przez obie strony do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiaj?cego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 8 996 480.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Stacja paliw ciek?ych Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o. o., ul. Kostrzy?ska 46, 66-400 GorzÛw Wielkopolski.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa
   2. 000 m3 oleju nap?dowego. Paliwo wykorzystywane b?dzie na potrzeby w?asne Zamawiaj?cego oraz w celu prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek?ymi oznaczonymi nast?puj?cymi kodami CN: 2710 19 43, 2710 20 11, przy wykorzystaniu infrastruktury stacji paliw ciek?ych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kostrzy?ska 46. Oferowane paliwo musi spe?nia wymagania okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga jako?ciowych dla paliw ciek?ych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Termin wykonania zamÛwienia: sukcesywna dostawa oleju nap?dowego odbywa si b?dzie od dnia podpisania umowy przez obie strony do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiaj?cego. W celu zachowania czysto?ci i jako?ci dostarczanego Zamawiaj?cemu oleju nap?dowego wykonawca zobowi?zany jest realizowa dostawy tego paliwa autocystern przeznaczon tylko i wy??cznie do przewozu oleju nap?dowego lub ka?dorazowo przed nape?nieniem olejem nap?dowym, czyszczon po innych produktach naftowych, ktÛre by?y ni przewo?one. Przewidywana wielko? jednorazowej dostawy wynosi oko?o 31 m3. Rozliczenie dostaw oleju nap?dowego odbywa si b?dzie z kompensacj obj?to?ci do temperatury + 15 st. C. Ka?dorazowa dostawa oleju nap?dowego winna posiada dowÛd wydania oraz ?wiadectwo jako?ci. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo? dokonywania ka?dorazowej kontroli zgodno?ci parametrÛw jako?ciowych dostarczanego oleju nap?dowego zgodnie z dostarczanym ?wiadectwem jako?ci.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 166-436226
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa
   2. 000 m3 oleju nap?dowego do stacji paliw Miejskiego Zak?adu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Kostrzy?ska 46, 66-400 GorzÛw Wlkp.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORLEN Paliwa sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 8141019514 Adresse postale: Wide?ka 896 Ville: Wide?ka Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-145 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 667 100.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 996 480.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej Odwo?anie wnosi si?:w terminie 10dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Huile dieselType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel