Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits chimiques organiques divers

2020/S 149-366376  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits chimiques organiques divers 2020/S 149-366376 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. KosynierÛw Gdy?skich 47 Ville: GorzÛw Wielkopolski Code NUTS: PL431 Gorzowski Code postal: 66-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Zachorska Courriel: zamowienia@pwikgo.pl TÈlÈphone: +48 957285950 Fax: +48 957285955 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa 400 ton koagulantu ?elazowego do Oczyszczalni ?ciekÛw w Gorzowie Wlkp. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/5/2020/PL
II.1.2) Code CPV principal 24327000 Produits chimiques organiques divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 400 ton koagulantu ?elazowego do Oczyszczalni ?ciekÛw w Gorzowie Wlkp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 202 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
Oczyszczalnia ?ciekÛw, ul. Kostrzy?ska 158, 66-400 GorzÛw Wielkopolski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 400 ton koagulantu ?elazowego do Oczyszczalni ?ciekÛw w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzy?ska 158. Sk?ad fizykochemiczny koagulantu ?elazowego i informacja o sk?adnikach: ó wzÛr chemiczny Fe2(SO4)3 + woda, ó sk?ad chemiczny: ï siarczan(VI) ?elaza (III): st??enie 35ñ50 %, ï siarczan(VI) ?elaza (II): st??enie 0,1ñ1,5 %, ï siarczan manganu: st??enie poni?ej 0,25 %, ó warto? pH: oko?o 1, ó posta fizyczna: w normalnych warunkach ciecz, ó barwa: ciemnobr?zowa, ó g?sto??: 1 500ñ1 578 kg/m3, ó temperatura krzepni?cia oko?o ñ35 stopni C. Koagulant powinien odpowiada kryteriom okre?lonym powy?ej jako dane fizykochemiczne. Koagulant ?elazowy powinien posiada okres gwarancji jako?ci oraz r?kojmi co najmniej 6 miesi?cy od dnia odbioru bez wad istotnych. Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamÛwienia w ci?gu 14 miesi?cy od dnia podpisania umowy. Realizacja przedmiotu zamÛwienia nast?powa b?dzie sukcesywnie wy??cznie na podstawie konkretnych zamÛwie Zamawiaj?cego w ilo?ciach podanych w zamÛwieniach sk?adanych telefonicznie, faksem lub drog elektroniczn?. Wykonawca zobowi?zuje si dostarczy ka?dorazowo przedmiot zamÛwienia w ci?gu 3 dni kalendarzowych od daty z?o?enia zamÛwienia. Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza towar w cysternach, pojedyncza dostawa koagulantu nie mo?e by mniejsza ni 20 ton. Dostawa i roz?adunek przedmiotu umowy nast?pi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Oczyszczalni ?ciekÛw w Gorzowie Wlkp., ul. Kostrzy?ska 158. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e podane ilo?ci przedmiotu zamÛwienia mog ulec zmniejszeniu w zale?no?ci od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego, nie wi?cej jednak ni o 20 % ilo?ci stanowi?cej przedmiot zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Ñprocedury odwrÛconejî, o ktÛrej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 106-257967
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa 400 ton koagulantu ?elazowego do Oczyszczalni ?ciekÛw w Gorzowie Wlkp.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kemipol Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ku?nicka 6 Ville: Police Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 204 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 202 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowi?cego formularz nr 4 do IDW). Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia o?wiadczenie sk?ada ka?dy z takich WykonawcÛw.
   2.  Forma i sposÛb z?o?enia ww. dokumentÛw zosta?y szczegÛ?owo opisane w pkt X.1ñ11 SIWZ.
   3.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, Zamawiaj?cy zaleca komunikacj za po?rednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow, z zastrze?eniem, ?e z?o?enie oferty wraz z JEDZ odbywa si tylko i wy??cznie za po?rednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
   4.  Oferta musi by sporz?dzona w formie elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci. Wykonawca sk?ada ofert na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow Oferta musi by napisana w j?zyku polskim, powinna by sporz?dzona czytelnie oraz opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa?nion?.
   5.  W przypadku podpisania oferty przez pe?nomocnika do oferty nale?y do??czy stosowne pe?nomocnictwo dla takiego pe?nomocnika. Pe?nomocnictwo powinno by za??czone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni (bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert).
   7.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian istotnych postanowie zawartej umowy na realizacj niniejszego zamÛwienia publicznego w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktÛrej dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z zapisami art. 144 ustawy Pzp. Zmiany zosta?y szczegÛ?owo opisane w pkt XXI.6ñ9 IDW cz?? I SIWZ oraz we wzorze umowy.
   8.  Wszystkie istotne dla stron postanowienia uregulowane zosta?y we wzorze umowy stanowi?cym cz?? II SIWZ. https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow https://platformazakupowa.pl/wodociagi_gorzow
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Uznaje si?, i z?o?enie oferty oznacza, i Wykonawca zapozna si z ustawodawstwem, aktami prawnymi i przepisami polskimi, ktÛre mog w jakikolwiek sposÛb wp?yn? na lub dotyczy funkcjonowania i dzia?alno?ci w ramach niniejszego przetargu, a nast?pnie umowy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
24327000 - Produits chimiques organiques divers