Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GorzÛw Wielkopolski:Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie

2022/S 226-650010  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie 2022/S 226-650010 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital WojewÛdzki w Gorzowie Wlkp. SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Dekerta 1 Ville: GorzÛw Wlkp.
Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 66-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof PodgÛrny Courriel: krzysztof.podgorny@szpital.gorzow.pl TÈlÈphone: +48 957827122 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.gorzow.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. NumÈro de rÈfÈrence: DZPU.2632.54.2022
II.1.2) Code CPV principal 09000000 Produits pÈtroliers, combustibles, ÈlectricitÈ et autres sources d'Ènergie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Zamawiaj?cy dokona? podzia?u zamÛwienia na dwie cz??ci: Pakiet nr 1: Dostawa energii elektrycznej; Pakiet nr 2: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ50); Pakiet nr 3: Dostawa i odsprzeda? energii elektrycznej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
GorzÛw Wlkp. ul.Dekerta 1 GorzÛw Wlkp. ul.Walczaka 42
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 2 068,00 MWh w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2023r.) do 31.12.2023r. Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego prognozowanej ilo?ci energii elektrycznej. Przedmiot zamÛwienia nie obejmuje us?ug dystrybucji. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zg?oszenia w imieniu w?asnym i Zamawiaj?cego (Odbiorcy) umowy sprzeda?y energii elektrycznej w?a?ciwemu OSD zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Wykonawca dokona zg?oszenia punktÛw poboru wy??cznie w oparciu o przekazane przez Zamawiaj?cego (po zawarciu umowy sprzeda?y energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. Warunkiem rozpocz?cia dostaw we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorc? wa?nej umowy o ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwi?zanie/wyga?ni?cie dotychczas obowi?zuj?cej umowy na sprzeda? energii elektrycznej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 25 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych 00/100). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ50)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65210000 Distribution de gaz 09123000 Gaz naturel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
GorzÛw Wlkp. ul.Dekerta 1
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa dostawa - obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie us?ug dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2023r.) do 31.12.2023r., o ??cznym prognozowanym wolumenie 24 775 600 kWh. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do: zg?oszenia w imieniu w?asnym i Zamawiaj?cego (Odbiorcy) umowy kompleksowej w?a?ciwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, Warunkiem rozpocz?cia dostaw we wskazanym terminie jest skuteczne wyga?ni?cie obowi?zuj?cej umowy oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiaj?cy aktualnie zwi?zany jest umow? kompleksow? bezterminow?. Wykonawca b?dzie dostarcza? w okresie obowi?zywania umowy paliwo gazowe w ilo?ci odpowiadaj?cej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiaj?cego niezale?nie od szacunkowej prognozy jej zu?ycia. Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego prognozowanej ilo?ci paliwa gazowego. ï Grupa taryfowa- w zakresie dostarczania paliw: W-6A, w zakresie dystrybucji paliw: W-6.1. ï Cel wykorzystania paliwa gazowego: Kot?ownia ñ opa?owy (ogrzewanie budynkÛw), Spalarnia ñ technologiczny. ï Rodzaj i moc odbiornikÛw gazu: a. Kot?ownia Szpitala przy ul.Dekerta 1: kocio? parowy ñ 4480 kW x 1 szt., kocio? parowy ñ 3417 kW x 1 szt, kocio? wodny ñ 3750 kW x 1 szt., silnik gazowy - 2000 kW x 1 szt. b. Spalarnia Szpitala przy ul.Dekerta 1: palnik gazowy - 650 kW x 2 szt., palnik gazowy ñ 335 kW x 1 szt. ï Uk?ad pomiarowy: a. Kot?ownia Szpitala: Gazomierz turbinowy DN 100 G400 m3 /h, b. Spalarnia Szpitala : Gazomierz turbinowy DN 80 G250 m3/h. ï Gazomierze s? w?asno?ci? Dystrybutora gazu. ï Zamawiaj?cy jest zwolniony z akcyzy na podstawie art.31b ust.2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 150 000,00 z? (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i odsprzeda? energii elektrycznej
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL431 Gorzowski Lieu principal d'exÈcution:
GorzÛw Wlkp. ul.Dekerta 1
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o ??cznym szacowanym wolumenie 1 104,00 MWh w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2023r.) do 31.12.2023r. oraz odsprzeda? energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji gazowej i nie wykorzystanej (oko?o 720 MWh w skali roku). Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawcy nie b?dzie przys?ugiwa?o jakiekolwiek roszczenie z tytu?u nie pobrania przez Zamawiaj?cego prognozowanej ilo?ci energii elektrycznej. Przedmiot zamÛwienia nie obejmuje us?ug dystrybucji. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zg?oszenia w imieniu w?asnym i Zamawiaj?cego (Odbiorcy) umowy sprzeda?y energii elektrycznej w?a?ciwemu OSD zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Wykonawca dokona zg?oszenia punktÛw poboru wy??cznie w oparciu o przekazane przez Zamawiaj?cego (po zawarciu umowy sprzeda?y energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. Warunkiem rozpocz?cia dostaw we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorc? wa?nej umowy o ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwi?zanie/wyga?ni?cie dotychczas obowi?zuj?cej umowy na sprzeda? energii elektrycznej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 5 000,00 z? (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowania tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust.1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 197-558456
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ50)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa i odsprzeda? energii elektrycznej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce sk?adanych dokumentÛw znajduj? si? w SWZ opublikowanej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl.
   2.  W zakresie nieuregulowanym ustaw? PZP lub SWZ, do o?wiadcze? i dokumentÛw sk?adanych przez wykonawc? (w tym wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w post?powaniu zastosowanie maj? przepisy Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz Rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie.
   3.  Wykonawca sk?ada ofert? na: a) formularzu oferty - za??cznik nr 1 do SWZ; b) formularzu cenowym - odpowiednio wype?niony dla danego pakietu - za??cznik nr
   2. 1 ,
   2. 2,
   2. 3 do SWZ.
   3.  Wykonawca wraz z ofert? jest zobowi?zany z?o?y?: a) o?wiadczenie ESPD ñ za??cznik nr 4 do SWZ (wraz z o?wiadczeniami ESPD wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie i podmiotu udost?pniaj?cego zasoby ñ je?eli dotyczy); b) dokumenty, z ktÛrych wynika prawo do podpisania oferty (odpowiednie pe?nomocnictwa) ñ je?eli dotyczy; c) pe?nomocnictwo do reprezentowania WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o realizacj? zamÛwienia ñ je?eli dotyczy; d) o?wiadczenie, o ktÛrym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP - za??cznik nr 9 do SWZ ñ dot. wykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie ñ je?eli dotyczy; e) dowÛd wadium wniesionego w formie niepieni??nej lub potwierdzenie wniesienia wadium (przelewu) w formie pieni??nej. https://miniportal.uzp.gov.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w nast?puj?cych terminach: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 15 dni, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w zdaniu poprzednim; 2) wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia ñ w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) W przypadkach innych ni? okre?lone powy?ej ñ 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 4) je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dostawa energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09123000 - Gaz naturel 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité 
65210000 - Distribution de gaz