Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 17/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits pharmaceutiques

2021/S 110-289037  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits pharmaceutiques

2021/S 110-289037

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 093-241486)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital WojewÛdzki w Gorzowie Wlkp. SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci
NumÈro national d'identification: PL43
Adresse postale: ul. Dekerta 1
Ville: GorzÛw Wielkopolski
Code NUTS: PL43 Lubuskie
Code postal: 66-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Kmieciak
Courriel: malgorzata.kmieciak@szpital.gorzow.pl
TÈlÈphone: +48 957827124
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://szpital.gorzow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa lekÛw, p?ynÛw infuzyjnych, produktÛw leczniczych i substancji farmaceutycznych

NumÈro de rÈfÈrence: DZPU.2632.12.2021

II.1.2)
Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw lekÛw, p?ynÛw infuzyjnych, produktÛw leczniczych i substancji farmaceutycznych dla Wielospecjalistycznego Szpitala WojewÛdzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz szacunkowa ilo? zawarta jest w za??czniku nr 2 do SWZ ñ za??cznik cenowy oraz projekcie umowy ñ za??cznik nr 3 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 093-241486

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Oferta musi zachowa wa?no? do 13/10/2021

Lire:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert Oferta musi zachowa wa?no? do 14/10/2021

NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/06/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/06/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 17/06/2021

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
17/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33690000 - Médicaments divers 
33692000 - Solutions médicamenteuses