Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 28/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Services de rÈparation et d'entretien d'installations de b'timents

2020/S 124-305040  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-GorzÛw Wielkopolski: Services de rÈparation et d'entretien d'installations de b'timents

2020/S 124-305040

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 121-297690)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479
Adresse postale: ul. EnergetykÛw 6
Ville: GorzÛw Wielkopolski
Code NUTS: PL431 Gorzowski
Code postal: 66-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Magdalena Paw?owska
Courriel: magdalena_pawlowska@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 721211185 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Serwis, konserwacja, przegl?dy gwarancyjne oraz usuwanie usterek i awarii, naprawy awaryjne instalacji i urz?dze klimatyzacyjnych w latach 2020ñ2022

II.1.2)
Code CPV principal
50700000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations de b'timents

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Serwis, konserwacja, przegl?dy gwarancyjne oraz usuwanie usterek i awarii, naprawy awaryjne instalacji i urz?dze klimatyzacyjnych w latach 2020, 2021, 2022 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia Elektrociep?ownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 121-297690

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Wymagane wadia i gwarancje

Au lieu de:


   1.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 3 ustawy Pzp odst?puje od ??dania wadium w niniejszym post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana, wniÛs zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % wynagrodzenia (brutto) nale?nego Wykonawcy na podstawie umowy.
   3.  Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?na wnie? w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
   4.  SposÛb wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz zwrot zabezpieczenia okre?la art. 150 oraz 151 ustawy Pzp oraz wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia (Za??cznik nr 2 do SIWZ).
   5.  Orygina dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy musi by dostarczony do Zamawiaj?cego przed podpisaniem umowy.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 3) ustawy Pzp odst?puje od ??dania wadium w niniejszym post?powaniu.
   2.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana wniÛs zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % wynagrodzenia (brutto) nale?nego Wykonawcy na podstawie umowy.
   3.  Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy mo?na wnie? w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
   4.  SposÛb wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy oraz zwrot zabezpieczenia okre?la art. 150 oraz 151 ustawy Pzp oraz wzÛr umowy w sprawie zamÛwienia (za??cznik nr 2 do SIWZ).
   5.  Orygina dokumentu potwierdzaj?cego wniesienie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy musi by dostarczony do zamawiaj?cego przed podpisaniem umowy.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments