Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gostynin:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 18-048730  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Gostynin: Services liés aux déchets et aux ordures 2023/S 018-048730 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Gostynin Numéro national d'identification: 9710659440 Adresse postale: Rynek 26 Ville: Gostynin Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Wiland Courriel: ug@gminagostynin.pl Téléphone: +48 242360775 Fax: +48 242360769 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.gminagostynin.pl Adresse du profil d'acheteur: http://bip.gminagostynin.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunlanych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, rekreacyjno - wypoczynkowych i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin Numéro de référence: RG.271.1.19.2022
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci: zamieszka?ych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminnego Zak?adu Komunalnego z siedzib? w Solcu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 2 745 696.42 PLN / Offre la plus élevée: 3 757 063.94 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000 Élimination et traitement des ordures 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL923 P?ocki Lieu principal d'exécution:
Gmina Gostynin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci: zamieszka?ych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminnego Zak?adu Komunalnego z siedzib? w Solcu. Wykonawca zobowi?zany jest realizowa? przedmiot zamówienia w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególno?ci ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, a tak?e przepisami aktów prawa miejscowego obowi?zuj?cych na terenie Gminy Gostynin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Gostynin Wykonawca wyposa?y w?a?cicieli nieruchomo?ci w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do projektowanych postanowie? umowy pn. "Opis przedmiotu zamówienia". Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc?, na podstawie stosunku pracy osób wykonuj?cych czynno?ci w zakresie: - odbiór, transport oraz przekazanie do dalszego zagospodarowania odpadów komunalnych - kierowcy pojazdów oraz ?adowaczy wykonuj?cych ?wiadczenie przedmiotowej us?ugi; - nadzór nad wykonywaniem us?ugi i realizacj? umowy podpisanej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego - koordynator umowy. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez Wykonawc? powy?szych wymaga? oraz sankcje z tytu?u niespe?niania tych wymaga? opisane s? w projektowanych postanowieniach umowy
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji odbioru interwencyjnego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 218-625909
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. zo.o. Numéro national d'identification: 340408491 Adresse postale: Baruchowo 54 Ville: Baruchowo Code NUTS: PL619 W?oc?awski Code postal: 87-821 Pays: Pologne Courriel: zgk@baruchowo.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 745 696.42 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy okre?lono w Rozdziale XXIII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunlanych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych, rekreacyjno - wypoczynkowych i PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Gostynin 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères