Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 02/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gostynin: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2020/S 147-361557  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Gostynin: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2020/S 147-361557 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasta Gostynina Num╚ro national d'identification: 611015431 Adresse postale: Rynek 26 Ville: Gostynin Code NUTS: PL923 P?ocki Code postal: 09-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Iwona D?bowska Courriel: i.debowska@gostynin.pl T╚l╚phone: +48 242360737 Fax: +48 242360712 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gostynin.pl www.gostynin.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.umgostynin.bip.org.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/ La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office r╚gional(e) ou local(e)
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy miasta Gostynina Num╚ro de r╚f╚rence: ZP. 271.1.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi odbioru i zagospodarowania odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy miasta Gostynina w ka?dej ilo?ci: 1) niesegregowane (zmieszane); 2) papier i tektura; 3) szk?o; 4) metal; 5) tworzywa sztuczne; 6) opakowania wielomateria?owe; 7) odpady ulegaj?ce biodegradacji stanowi?ce odpady komunalne; 8) meble i odpady wielkogabarytowe; 9) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; 10) zu?yte baterie i akumulatory; 11) przeterminowane leki i chemikalia; 12) odpady budowlane i rozbi█rkowe stanowi?ce odpady komunalne; 13) odpady komunalne typu ?u?el i popio?y paleniskowe.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL923 P?ocki Lieu principal d'ex╚cution:
Gostynin
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Og█lna charakterystyka gminy (dane liczbowe pozwalaj?ce oszacowa warto? oferty): liczba ludno?ci wynosi 17 638 os█b pobyt sta?y + 565 os█b pobyt czasowy (dane na 31.12.2019). Systemem obj?tych zosta?o 15 277 os█b, z czego 9 957 to mieszka?cy zabudowy wielorodzinnej, a 5 320 mieszka?cy zabudowy jednorodzinnej. Wg z?o?onych przez mieszka?c█w 2 250 egz. deklaracji odpady segreguje 14 702 os█b, natomiast 575 mieszka?c█w zadeklarowa?o gromadzenie odpad█w niesegregowanych (dane na 31.12.2019). Przedmiotem zam█wienia s us?ugi odbioru i zagospodarowania odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy miasta Gostynina w ka?dej ilo?ci: 1) niesegregowane (zmieszane); 2) papier i tektura; 3) szk?o; 4) metal; 5) tworzywa sztuczne; 6) opakowania wielomateria?owe; 7) odpady ulegaj?ce biodegradacji stanowi?ce odpady komunalne; 8) meble i odpady wielkogabarytowe; 9) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny; 10) zu?yte baterie i akumulatory; 11) przeterminowane leki i chemikalia; 12) odpady budowlane i rozbi█rkowe stanowi?ce odpady komunalne; 13) odpady komunalne typu ?u?el i popio?y paleniskowe. Szacunkowa ilo? odpad█w komunalnych wynosi 11 900 Mg w ca?ym okresie realizacji zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2021 Fin: 31/12/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysoko?ci do 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego polegaj?cego na odbiorze i zagospodarowaniu odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci po?o?onych na terenie gminy miasta Gostynina.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga ˝ zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy ˝ ?eby czynno?ci w zakresie realizacji niniejszego zam█wienia, zwi?zane z: ˇ kierowaniem pojazdami, przy pomocy kt█rych realizowane s us?ugi odbioru odpad█w z nieruchomo?ci lub przewozu odpad█w z PSZOK, ˇ ?adowaniem na pojazdy odpad█w komunalnych, wykonywa?y osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e zosta?: a) wpisany do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z p█?n. zm.), b) wpisany do rejestru prowadzonego przez w?a?ciwego marsza?ka wojew█dztwa, o kt█rym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p█?n. zm.) w zakresie transportu. W celu potwierdzenia spe?niania ww warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca sk?ada nw. dokumenty (numeracja zgodna z SIWZ).
   5.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu: 3) wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Gostynina, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach czysto?ci i porz?dku w gminach; 4) wpis do rejestru prowadzonego przez w?a?ciwego marsza?ka wojew█dztwa, o kt█rym mowa w art. 49 ustawy o odpadach.
   6.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: 1) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) fakultatywnie ˝ odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne.
   7.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 6: 1) pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2 sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci; 3) dokumenty, o kt█rych mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 4) je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 7 pkt 3 stosuje si?.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la wymaga w tym zakresie.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e; a) wykona lub wykonuje nale?ycie co najmniej jedn us?ug polegaj?c na odbieraniu w spos█b ci?g?y przez okres co najmniej 12 miesi?cy kalendarzowych odpad█w komunalnych o ??cznej masie nie mniejszej ni 3 000 Mg; b) dysponuje odpowiedni do przedmiotu zam█wienia baz magazynowo-transportow usytuowan na terenie, do kt█rego posiada tytu prawny oraz w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spe?niaj?c wymagania zawarte w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z p█?n. zm.); c) dysponuje pojazdami i urz?dzeniami spe?niaj?cymi wymagania rozporz?dzenia w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, umo?liwiaj?cymi realizacj przedmiotu zam█wienia (numeracja zgodna z SIWZ).
   5.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu: 1) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w, okre?laj?cych, czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zam█wienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje baz magazynowo-transportow oraz pojazdami i urz?dzeniami spe?niaj?cymi wymagania rozporz?dzenia W sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci i umo?liwiaj?cymi realizacj przedmiotu zam█wienia. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) wykona lub wykonuje nale?ycie co najmniej jedn us?ug polegaj?c na odbieraniu w spos█b ci?g?y przez okres co najmniej 12 miesi?cy kalendarzowych odpad█w komunalnych o ??cznej masie nie mniejszej ni 3 000 Mg; b) dysponuje odpowiedni do przedmiotu zam█wienia baz magazynowo-transportow usytuowan na terenie, do kt█rego posiada tytu prawny oraz w odleg?o?ci nie wi?kszej ni 60 km od granic gminy miasta Gostynina, spe?niaj?c wymagania zawarte w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 122 z p█?n. zm.); c) dysponuje pojazdami i urz?dzeniami spe?niaj?cymi wymagania rozporz?dzenia W sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, umo?liwiaj?cymi realizacj przedmiotu zam█wienia, tj.: ˇ co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi z funkcj kompaktuj?c?, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpad█w komunalnych z pojemnik█w 80 l, 110 l, 120 l, 240 l i 1 100 l, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem si na zewn?trz odpad█w podczas ich za?adunku i transportu, ˇ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpad█w komunalnych z pojemnik█w 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l oraz z work█w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad█w, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem si na zewn?trz odpad█w podczas ich za?adunku i transportu, wyposa?onymi w aparat fotograficzny lub inne urz?dzenie umo?liwiaj?ce wykonanie zdj??, monitorowanie i kontrol segregacji odpad█w na terenie poszczeg█lnych nieruchomo?ci, ˇ co najmniej jednym samochodem ci??arowym przystosowanym do odbioru odpad█w wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem si na zewn?trz odpad█w podczas ich za?adunku i transportu.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie niniejszego zam█wienia: 1) warunek okre?lony w ust. 3 pkt 1 lit. a musi spe?nia ka?dy z Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?; 2) warunek okre?lony w ust. 3 pkt 1 lit. b musi spe?nia ka?dy z Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?, kt█ry faktycznie b?dzie odbiera i transportowa odpady; 3) warunek okre?lony w ust. 3 pkt 3 lit. a, b, c musi spe?nia przynajmniej jeden z Wykonawc█w sk?adaj?cych ofert wsp█ln?.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca mo?e powierzy wykonanie cz??ci przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. Powierzenie wykonania cz??ci zam█wienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno?ci za nale?yte wykonanie tego zam█wienia. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam█wienia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 02/09/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Urz?d Miasta Gostynina ˝ Rynek 26, 09-500 Gostynin, POLSKA Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Osobami uprawnionymi do bezpo?redniego kontaktowania si z Wykonawcami s?: w sprawach merytorycznych (w zakresie przedmiotu zam█wienia): ˇ Justyna Raduj i El?bieta Zacharczuk ˝ Wydzia Gospodarki Komunalnej, Ochrony ?rodowiska Rolnictwa i Le?nictwa, +48 242360738, w zakresie SIWZ: ˇ Iwona D?bowska ˝ Wydzia Zam█wie Publicznych +48 242360737.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
Sierpie 2022
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Przyst?puj?c do niniejszego post?powania Wykonawca obowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci 150 000,00 PLN (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy 00/100 z?otych). Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie ofert lub wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, oraz o?wiadcze?, w tym o?wiadczenia sk?adanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   1.  Do oferty Wykonawca do??cza aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu ˝ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia.
   2.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, zgodnie z art. 22a ustawy w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, wraz z ofert sk?ada tak?e odr?bne jednolite europejskie dokumenty zam█wienia dotycz?ce tych podmiot█w.
   3.  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
   4.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 10. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy: 1) nast?pi ustawowa zmiana stawki podatku od towar█w i us?ug; 2) nast?pi ustawowa zmiana wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3˝5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z p█?n. zm.); 3) nast?pi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki sk?adki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; 4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna oka?e si zmiana cz?stotliwo?ci odbioru odpad█w, z uwagi na fakt, ?e wskazana w opisie przedmiotu umowy cz?stotliwo? odbioru odpad█w jest nieadekwatna w stosunku do faktycznych potrzeb lub niezapewnienia osi?gni?cia odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania; 5) w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia konieczna oka?e si zmiana pojemno?ci lub kolorystyki pojemnik█w lub work█w, b?d te asortymentu odpad█w; 6) nast?pi zmiany tre?ci uchwa podj?tych przez Zamawiaj?cego dot. realizowanego przedmiotu zam█wienia, maj?ce wp?yw na jego realizacj?; 7) nast?pi zmiany tre?ci przepis█w prawa dot. realizowanego przedmiotu zam█wienia, maj?ce wp?yw na jego realizacj?; 8) zajdzie konieczno? zmiany okresu realizacji umowy.
   3.  Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy zmiany umowy, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 3, mog zosta wprowadzone wy??cznie w przypadku, gdy zmiany stawki podatku VAT, wysoko?ci minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko?ci minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom spo?ecznym lub zdrowotnemu lub wysoko?ci stawki na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne b?d mia?y wp?yw na koszty wykonania zam█wienia przez Wykonawc?.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures