Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grabowiec: Modules solaires photovoltaÔques

2022/S 52-135155  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Grabowiec: Modules solaires photovoltaÔques 2022/S 052-135155 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Grabowiec Adresse postale: ul. Rynek 3 Ville: Grabowiec Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-425 Pays: Pologne Point(s) de contact: Daniel Bednarczuk Courriel: gmina@grabowiec.pl TÈlÈphone: +48 846512474 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.grabowiec.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, kolektorÛw s?onecznych oraz kot?Ûw na biomas? na terenie Gminy Grabowiec NumÈro de rÈfÈrence: ZP/7/2021
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych, kolektorÛw s?onecznych oraz kot?Ûw na biomas? na terenie Gminy Grabowiec, ktÛra jest realizowana w ramach projektu ÑCzysta energia w Gminie Grabowiecî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 957 187.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grabowiec
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09331200 Modules solaires photovoltaÔques 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45315300 Installations d'alimentation Èlectrique 45317300 Travaux d'installation Èlectrique d'appareils de distribution
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exÈcution:
Teren Gminy Grabowiec,
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grabowiec, obejmuj?ca: 1) dostaw? i monta? w oparciu o posiadan? przez Zamawiaj?cego dokumentacj? techniczn? 83 zestawÛw instalacji fotowoltaicznych, 2) dostawa i monta? konstrukcji pod modu?y PV, 3) dostawa i monta? fabrycznie nowych, nie starszych ni? z 2020 roku modu?Ûw PV, 4) dostawa i monta? fabrycznie nowych nie starszych ni? z 2020 roku falownikÛw/ inwerterÛw DC/AC, 5) wykonanie wykopÛw w gruncie do wymaganej g??boko?ci, w przypadku, gdy panele fotowoltaiczne, zlokalizowane b?d? poza budynkiem, w ktÛrym znajdowa?a si? b?dzie rozdzielnia g?Ûwna w odleg?o?ci do 25 metrÛw w linii prostej, 6) u?o?enie tras kablowych, uziemienia i kabli od paneli PV do inwertera oraz przewodÛw od inwertera do rozdzielnicy elektrycznej 7) monta? rozdzielnicy na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem uziemienia instalacji (warto?? rezystancji uziemienia powinna osi?gn?? PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: Menu falownika fotowoltaicznego / PondÈration: 5% CritËre de qualitÈ - Nom: Sprawno?? modu?u fotowoltaicznego / PondÈration: 5% CritËre de qualitÈ - Nom: WspÛ?czynnik temperaturowy Pmax / PondÈration: 10% CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja producenta modu?u fotowoltaicznego / PondÈration: 10% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Projekt ÑCzysta energia w Gminie Grabowiecî wspÛ?finansowany jest ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr: RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19, Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0028/19.
II.2.14) Informations complÈmentaires
Zamawiaj?cy informuje, i? na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp mo?e najpierw dokona? badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona? kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   2.  Numeracja przywo?ana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyj?tej w SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 105-275761
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa i monta? instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grabowiec
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
20/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FLEXIPOWER GROUP Sp. z o. o. sp. k.
Adresse postale: Kudrowice 12 Ville: Kudrowice Code NUTS: PL71 ?Ûdzkie Code postal: 95-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 957 187.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
11.11. Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania sprz?towo- aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac? na Platformie Zakupowej tj.: ? pod??czenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe ??cze internetowe); ? komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; ? wybrana przegl?darka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge; 11.12. Zamawiaj?cy okre?la niezb?dne wymagania sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prawid?owe z?o?enie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ? zainstalowan? bezp?atn? wersj? oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej
   1. 8.0_202 lub u?ycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowan? wersj? jest AdoptOpenJDK, dost?pn? na stronie https://adoptopenjdk.net; ? pod??czony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawc? certyfikatu u?ywanego przez Wykonawc?; ? certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na ktÛrym Wykonawca b?dzie si? logowa? do konta (certyfikat musi by? widoczny w magazynie logicznym certyfikatÛw systemu Windows o nazwie ÑOsobistyî). 11.13. Zamawiaj?cy wskazuje, ?e dopuszczalne formaty przesy?anych plikÛw (o wielko?ci do 100 MB) uj?te s? w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia?alno?ci podmiotÛw realizuj?cych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), tj. w rozporz?dzeniu Rady MinistrÛw z dn.
   9. 11.2017 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjno?ci, minimalnych wymaga? dla rejestrÛw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga? dla systemÛw teleinformatycznych( t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) - z zastrze?eniem formatÛw, o ktÛrych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl?dnieniem rodzaju przekazywanych danych. 11.14. Zamawiaj?cy okre?la informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: ? plik za??czony przez Wykonawc? na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany ñ format kodowania UTF8. Mo?liwo?? otworzenia pliku dost?pna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj?cego po up?ywie terminu otwarcia ofert. ? znaczenie czasu odbioru danych przez Platform? stanowi dat? oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim ?rÛd?em czasu. 11.17. Ofert? sk?ada si?, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. 11.23. W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w zakresie sk?adania dokumentÛw, o?wiadcze?, wnioskÛw (innych ni? ofert, ktÛre mog? by? przekazywane jedynie w sposÛb wskazany w pkt 11.15 SWZ) odbywa si? elektronicznie za po?rednictwem: a) Platformy zakupowej: https://grabowiec.ezamawiajacy.pl b) poczty elektronicznej: poczty Zamawiaj?cego: gmina@grabowiec.pl, zp@grabowiec.pl ó SzczegÛ?owe informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdzia? 11 SWZ. 12.1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 12.1.1. dla cz??ci 1 zamÛwienia: 20.000,00 PLN, 12.1.2. dla cz??ci 2 zamÛwienia: 15.000,00 PLN, 12.1.3. dla cz??ci 3 zamÛwienia:
   5. 000,00 PLN. 24.1. W zwi?zku z tym, ?e post?powanie prowadzone jest wg przepisÛw dla dostaw nie obowi?zuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp: ó SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce RODO zawiera rozdzia? 22 SWZ, ó SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce warunkÛw udzia?u w post?powaniu zosta?y zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 SWZ, ó Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakÛw, ktÛre mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej prowadzonego post?powania, na ktÛrej udost?pniane b?d? zmiany i wyja?nienia tre?ci SWZ oraz inne dokumenty zamÛwienia bezpo?rednio zwi?zane z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia [URL]: https://grabowiec.ezamawiajacy.pl https://adoptopenjdk.net https://grabowiec.ezamawiajacy.pl gmina@grabowiec.pl zp@grabowiec.pl https://grabowiec.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Opisano w rozdziale 23 SWZ, dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania: https://grabowiec.ezamawiajacy.pl https://grabowiec.ezamawiajacy.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Grabowiec: Modules solaires photovoltaÔquesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
45317300 - Travaux d'installation électrique d'appareils de distribution