Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grodzisk Mazowiecki:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 18-048780  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Grodzisk Mazowiecki: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 018-048780 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki Adresse postale: ul. Cegielniana 4 Ville: Grodzisk Mazowiecki Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-825 Pays: Pologne Point(s) de contact: Renata Miazek, Marta Gerek Courriel: zamowienia@zwik-grodzisk.pl TÈlÈphone: +48 227243036 Fax: +48 227241129 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zwik-grodzisk.pl
I.6) ActivitÈ principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Zak?adu Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim NumÈro de rÈfÈrence: 86/DO/2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Zak?adu Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo mazowieckie, Gmina Grodzisk Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Zak?adu Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Art. 50 lit. d dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp Z dniem 31.12.2022 r. wygasaj? zawarte przez ZWIK Sp. z o.o. umowy kompleksowe. Aby zachowa? ci?g?o?? dostaw energii dla SpÛ?ki niezb?dnym jest zawarcie nowych umÛw, bez ryzyka automatycznego przej?cia na sprzeda? rezerwow?, co by?oby niekorzystne z punktu widzenia interesÛw finansowych SpÛ?ki. W tym celu Zamawiaj?cy podj?? decyzj? o zastosowaniu do udzielenia zamÛwienia trybu z wolnej r?ki podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i zawarcia umowy z PGE ObrÛt S.A., z siedzib? w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6, na okres 1 miesi?ca, przy czym rÛwnolegle og?aszaj?c post?powanie w trybie przetargu nieorganicznego (powy?ej progÛw unijnych) przeprowadzaj?c post?powanie z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Pzp (krÛtszy termin sk?adania ofert ñ 15 dni albowiem zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione). Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, na okres 1 miesi?ca: ZamÛwienie z wolnej r?ki jest szczegÛlnym trybem post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego wymienionym w art. 129 ust. 1 Pzp. Celem trybu z wolnej r?ki jest daleko id?ce odformalizowanie oraz przy?pieszenie procedury udzielenia zamÛwienia publicznego w okoliczno?ciach ?wiadcz?cych o braku rzeczywistej konkurencji w zakresie zamawianych us?ug, dostaw lub robÛt budowlanych lub w innych szczegÛlnych okoliczno?ciach uzasadniaj?cych celowo?? b?d? konieczno?? szybkiego wyboru wykonawcy. Zgodnie z przes?ank? z art. 214 ust. 1 pkt 5 Pzp zastosowanie trybu z wolnej r?ki mo?liwe jest ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg? on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa? terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwienia. Przyj?? nale?y, ?e natychmiastowe wykonanie zamÛwienia oznacza konieczno?? jego realizacji najszybciej jak to mo?liwe. Okre?lenie Ñnatychmiastî wskazuje na maksymalny priorytet i szybko?? jeszcze wi?ksz? ni? w trybie pilnym. Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia uprawnia do zastosowania przez Zamawiaj?cego trybu negocjacji bez og?oszenia. W niniejszym stanie faktycznym, z uwagi na fakt, i? w dniu 22.12.2022 r. okaza?o si?, ?e w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta, ZWIK nie jest w stanie przeprowadzi? post?powania w ??dnym trybie, za wyj?tkiem trybu z wolnej r?ki (w szczegÛlno?ci nie ma mo?liwo?ci czasowych do przeprowadzenia post?powania w trybie negocjacji bez og?oszenia). Brak z?o?enia ofert w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest okoliczno?ci? wyj?tkow? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg? on przewidzie?. Zatem skorzystanie z ww. trybu z wolnej r?ki jest mo?liwe jedynie w sytuacjach wyj?tkowych wymagaj?cych od zamawiaj?cego szczegÛlnie szybkiej reakcji. Aby mo?liwe by?o zastosowanie trybu zamÛwienia z wolnej r?ki, natychmiastowo?? wykonania musi by?, w my?l art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, konsekwencj? okoliczno?ci, ktÛrych wcze?niej nie da?o si? przewidzie?, a zatem i unikn??. Natomiast potrzeba natychmiastowego zrealizowania zamÛwienia powinna by? podyktowana konieczno?ci? unikni?cia negatywnych konsekwencji zaniechania natychmiastowych dzia?a?. Okoliczno?ci uzasadniaj?ce musz? wynika? z przyczyn niezawinionych, niezale?nych od zamawiaj?cego, a w zaistnia?ej sytuacji nie da si? zachowa? terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw zamÛwienia1. 1 Por. wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja WspÛlnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, ECLI:EU:C:2005:336
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/12/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590 ustawy Pzp). Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach przewidzianych dla zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektÛw Zak?adu Wodoci?gÛw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
65310000 - Distribution d'électricité