Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 15/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grodzisk Mazowiecki:Services de santé et services sociaux

2022/S 233-668728  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Grodzisk Mazowiecki: Services de santé et services sociaux 2022/S 233-668728 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: O?rodek Pomocy Spo?ecznej Numéro national d'identification: 002008320 Adresse postale: Ko?ciuszki 32a Ville: Grodzisk Mazowiecki Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-825 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa? Szczepaniak Courriel: ops@grodzisk.pl Téléphone: +48 221202906 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip-ops.grodzisk.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip-ops.grodzisk.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
?wiadczenie us?ug opieku?czych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santé et services sociaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug opieku?czych na rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Grodzisku Mazowieckim (obszar miasta i gminy), zgodnie z ilo?ci? godzin i zakresem okre?lonym w decyzji administracyjnej.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'exécution:
Gmina i miasto Grodzisk Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug opieku?czych na rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Grodzisku Mazowieckim (obszar miasta i gminy), zgodnie z ilo?ci? godzin i zakresem okre?lonym w decyzji administracyjnej. Zamawiaj?cy przewiduje 59 000 godzin us?ug w okresie trwania umowy. Z tytu?u niepe?nego wykorzystania, przewidywanej przez Zamawiaj?cego, ilo?ci godzin Wykonawcy nie przys?uguj? ?adne roszczenia finansowe.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? oferenci:
   1.  nie podlegaj?cy wykluczeniu z post?powania na podstawie ustawy Prawo Zamówie? Publicznych
   2.  posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Oferenci winni znajdowa? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia tj. oferent musi wykaza?, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi na realizacj? zamówienia, do czasu otrzymania wynagrodzenia od Zamawiaj?cego w wysoko?ci nie mniejszej ni? 50 000 PLN. Wykonawca musi by? ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci na kwot? nie ni?sz? ni? 50 000 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Oferenci winni posiada? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) oferent musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona? z nale?yt? staranno?ci? minimum jedno zamierzenie polegaj?ce na ?wiadczeniu us?ug opieku?czych dla o?rodków pomocy spo?ecznej i instytucji pe?ni?cych ich funkcj? o rocznej warto?ci nie mniejszej ni? 500 000 PLN ka?da; b) oferent musi wykaza?, ?e dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia w ilo?ci zapewniaj?ce j profesjonalne i terminowe ?wiadczenie us?ug minimum 15 osób, spe?niaj?cymi nast?puj?ce wymagania: - osoby wykonuj?ce us?ugi, nie mog? by? karane, winny by? zdolne do wykonywania prac fizycznych, kulturalne, posiadaj?ce umiej?tno?? utrzymywania prawid?owych kontaktów interpersonalnych, winny zobowi?za? si? do przestrzegania tajemnicy s?u?bowej.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Skrócenie okresu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zapewnienia opieki w miejscu zamieszkania osobom starszym, chorym, niepe?nosprawnym od 01.01.2023. Nast?puj?ce zmiany w przedmiocie zamówienia wywo?ane sytuacj? epidemiologiczn? utrudni?y oszacowanie przedmiotu zamówienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/12/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/12/2022 Heure locale: 13:00 Lieu:
Grodzisk Mazowiecki ul. Ko?ciuszki 32a
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
15-11-2023
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej sk?ada si? w terminie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 ?wiadczenie us?ug opieku?czych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki 15/12/2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux