01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/01/2019
Date de péremption : 13/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grodzisk Mazowiecki: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2019/S 6-010323 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/01/2019 S6  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Grodzisk Mazowiecki: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 2019/S 006-010323 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Zak?ad Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4 Grodzisk Mazowiecki 05-825 Pologne Point(s) de contact: Renata Miazek, Beata Kurzynka Téléphone: +48 227243036 Courriel: zamowienia@zwik-grodzisk.pl Fax: +48 227241129 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zwik-grodzisk.pl http://www.zwik-grodzisk.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej, Nied?wiedziej, Dzikiej oraz drogach "bocznych" z budow pompowni, przewodu t?ocznego i przebudow wodoci?gu w Adamowi?nie, gm. Grodzisk Maz. Numéro de référence: 74/DO/2018
II.1.2) Code CPV principal 45231300
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o ??cznej d?ugo?ci 1 963,90 m wraz z przy??czami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ilo?ci 79 sztuk i ??cznej d?ugo?ci 382,34 m w ul. Wilczej, Nied?wiedziej, Dzikiej oraz drogach "bocznych" od ul. Dzikiej, budowa pompowni ?cieków wraz z przewodem t?ocznym o ??cznej d?ugo?ci 82,41 m oraz przebudowa odcinka sieci wodoci?gowej w ul. Nied?wiedziej o d?ugo?ci 117,81 m w Adamowi?nie gm. Grodzisk Mazowiecki.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lony jest w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
   3. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL92 Lieu principal d'exécution:
Województwo mazowieckie, gmina Grodzisk Mazowiecki
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o ??cznej d?ugo?ci 1 963,90 m wraz z przy??czami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w ilo?ci 79 sztuk i ??cznej d?ugo?ci 382,34 m w ul. Wilczej, Nied?wiedziej, Dzikiej oraz drogach "bocznych" od ul. Dzikiej, budowa pompowni ?cieków wraz z przewodem t?ocznym o ??cznej d?ugo?ci 82,41 m oraz przebudowa odcinka sieci wodoci?gowej w ul. Nied?wiedziej o d?ugo?ci 117,81 m w Adamowi?nie gm. Grodzisk Mazowiecki.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lony jest w Za??czniku nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0193/16
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie jest wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Projektu "Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki" nr POIS.02.03.00-00-0193/16 w ramach dzia?ania
   2. 3. Gospodarka wodno-?ciekowa w aglomeracjach o priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z post?powania Wykonawca sk?ada: - informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 z wy??czeniem lit. d, 14 i 21 Ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, wystawionych nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, - za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. W szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; - za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, - odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, - o?wiadczenie Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, - o?wiadczenie Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia, - o?wiadczenie Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, - o?wiadczenia Wykonawcy (na druku w?asnym) o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp, - o?wiadczenia Wykonawcy (na druku w?asnym) o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 4.2-4.4.4 SIWZ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e
:
a) nie zalega z op?acaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty, o których mowa w pkt
   4. 4.10 i pkt
   4. 4.11 lit. b SIWZ, powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
   4. 4.11 lit. a SIWZ, powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 4.10. i pkt
   4. 4.11 SIWZ, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt
   4. 4.12 i pkt
   4. 4.13 SIWZ stosuje si?. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca sk?ada: - wykazu robót budowlanych, o którym mowa w Rozdziale V pkt
   1. 2) lit. c) SIWZ, wykonanych nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane te zosta?y wykonane z wykorzystaniem Za??cznika nr 5 do SIWZ, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci o tym, czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace by?y wykonywane. A je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty - - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem Za??cznika nr 6 do SIWZ, - dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt
   4. 1-4.9 VII Rozdzia?u SIWZ, odnosz?cych si do podmiotów na zdolno?ciach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp (je?eli dotyczy), - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt
   4. 1-4.9 VII Rozdzia?u SIWZ, sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 (pi?ciu) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej o ?rednicy przewodu nie mniejszej ni Ø200 mm (wymóg dotycz?cy wielko?ci ?rednicy dotyczy ka?dej z robót) o ??cznej d?ugo?ci nie mniejszej ni 1 000,0 m (wymóg dotycz?cy d?ugo?ci sieci dotyczy wszystkich robót ??cznie). Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? wykazania spe?nienia ww. warunku udzia?u w post?powaniu dla ka?dej z robót budowlanych poprzez powo?anie si na wykonanie jednej umowy lub kilku umów. W zakresie potencja?u osobowego: Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa na czas realizacji zamówienia minimum jedn osob?, która b?dzie kierowa robotami budowlanymi oraz która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze wodoci?gowych i kanalizacyjnych. Zamawiaj?cy, okre?laj?c wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290), a tak?e ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia ww. warunek mo?e spe?nia jeden, kilku lub ??cznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia. Pozosta?e informacje dotycz?ce opisu warunku zawarte s w SIWZ dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegaj wykluczeniu z post?powania - przes?anki obligatoryjne wykluczenia Wykonawców zawarte s w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp; przes?anki fakultatywne wykluczenia Wykonawców zawarte s w art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp; 2)spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w Rozdziale V SIWZ. Wykonawca za??cza do oferty, aktualne na dzie sk?adania ofert, o?wiadczenie w przedmiocie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. O?wiadczenie jest sk?adane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonym w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 80 000,00 PLN (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z 00/100).
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy sw ofert wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?. Pozosta?e informacje dotycz?ce wadium zawarte s w SIWZ dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
   3.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany jest wnie? najpó?niej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu umowy. Pozosta?e informacje dotycz?ce ZNWU zawarte s w SIWZ dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wykonawca okre?li cen ca?kowit oferty brutto, podaj?c j w zapisie liczbowym, zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 2 do SIWZ. Cena okre?lona w ofercie musi by wynikiem kalkulacji przedstawionej w Tabeli kosztowej nr 1, 2 i 3, sporz?dzonej zgodnie z formularzami stanowi?cymi Za??cznik nr 8 do SIWZ.
   2.  Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem rycza?towym w rozumieniu przepisu art. 632 Kodeksu cywilnego.
   3.  Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
W przypadku Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku: 1) Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia Umowy. 2) Orygina pe?nomocnictwa opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub notarialnie po?wiadczon kopi pe?nomocnictwa opatrzon elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez notariusza nale?y do??czy do oferty, 3) Korespondencja zwi?zana z post?powaniem b?dzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pe?nomocnika (lidera). 4) Ka?dy z Wykonawców sk?ada oddzielny formularz JEDZ i do??cza go do wspólnej oferty. Pozosta?e informacje zawarte s w SIWZ dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo podpisania umowy na warunkach przedstawionych projekcie umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana istotnych postanowie umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest mo?liwa tylko w zakresie wynikaj?cym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych w projekcie umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/02/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/02/2019 Heure locale: 10:05 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego: Zak?ad Wodoci?gów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Sala Konferencyjna, I pi?tro, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami w szczególno?ci sk?adanie o?wiadcze?, wniosków, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po?rednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
   2.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwrócon okre?lon w art. 24aa ustawy Pzp.
   3.  Zamówienie nale?y wykona w terminie: 18 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   4.  Wykonawca winien do up?ywu terminu sk?adania ofert przes?a opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym: a) formularz ofertowy sporz?dzony i wype?niony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 2 do SIWZ; b) aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówie (dalej: JEDZ) zgodne z Za??cznikiem nr 9 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenie (JEDZ) sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienia; c) pe?nmocnictwo do reprezentowania Wykonawców w post?powaniu albo reprezentowania Wykonawców w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia; d) tabel kosztow nr 1, 2 i 3, z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SIWZ; e) zobowi?zanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 4 SIWZ - je?eli dotyczy; f) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium.
   5.  Kryteria oceny ofert: cena brutto - 95 %, okres gwarancji (48-60 miesi?cy) - 5 %.
   6.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów okre?lonych w Rozdziale VII ust. 4 SIWZ. https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zasady, w tym terminy odwo?a?, okre?la ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówie publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance