Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-GrÛdek nad Dunajcem: Services de collecte des ordures

2021/S 180-467477  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/09/2021 S180 Pologne-GrÛdek nad Dunajcem: Services de collecte des ordures 2021/S 180-467477 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina GrÛdek nad Dunajcem Adresse postale: GrÛdek nad Dunajcem 54 Ville: GrÛdek nad Dunajcem Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-318 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech B?a?usiak Courriel: przetargi@gminagrodek.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://gminagrodek.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy GrÛdek nad Dunajcem w 2021 roku NumÈro de rÈfÈrence: IZP.271.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 90511000 Services de collecte des ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest us?uga polegaj?ca na odbieraniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych po?o?onych na terenie Gminy GrÛdek nad Dunajcem oraz ich transport i przekazanie do podmiotu odpowiedzialnego za ich do zagospodarowanie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 933 184.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90512000 Services de transport des ordures mÈnagËres 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Gmina GrÛdek nad Dunajcem
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zakres przedmiotu zamÛwienia obejmuje odbiÛr odpadÛw komunalnych na terenach z zabudow jednorodzinna i wielorodzinn oraz w zak?adach pracy, punktach handlowych i punktach us?ugowych, szko?ach, instytucjach i na terenie innych podmiotÛw, a tak?e przy drogach, placach i innych obiektach w nast?puj?cych frakcjach i ilo?ciach:
   1. 1.Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilo?ci oko?o - 860 Mg
   1. 2.odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiÛ?) o kodzie 20 03 99 w ilo?ci oko?o 2 Mg
   1. 3.Odpady budowlane i rozbiÛrkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 09 04, 17 08 02, ex 20 03 99 gromadzone (przekazywane) luzem w ilo?ci oko?o 5 Mg
   1. 4.Odpady ulegaj?ce biodegradacji ze szczegÛlnych uwzgl?dnieniem bioodpadÛw (kod 20 01 08) - odpady biodegradowalne wytworzone w budynku w ilo?ci oko?o 1 Mg
   1. 5.Odpady zielone (kod 20 02 01, 20 03 02 w ilo?ci oko?o 6 Mg
   1. 6.Odpady z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (Kod 20 01 01, 15 01 01) w ilo?ci oko?o 28 Mg
   1. 7.Odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) w ilo?ci oko?o 185 Mg
   1. 8.Opakowania ze szk?a o kodzie 15 01 07 w ilo?ci 150 Mg
   1. 9.odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilo?ci oko?o 185 Mg
   1. 10.Zu?yte opony o kodzie 16 01 03 gromadzone (przekazywane) luzem ñ w ilo?ci oko?o 35 Mg
   1. 11. Zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 23* gromadzone (przekazywane) luzem w ilo?ci oko?o 1 Mg,
   1. 12.Odpady niebezpieczne powstaj?ce w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zu?yte baterie i akumulator, i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 80 w ilo?ci 0,1 Mg oraz ich transport i przekazanie do podmiotu odpowiedzialnego za ich do zagospodarowanie tj. NOVA Sp. z o.o. ZAK?AD ZAGOSPODAROWANIA ODPAD"W ul. Tarnowska 120,33-300 Nowy S?cz.
   2.  Obszar gminy w zakresie zbiÛrki odpadÛw od nieruchomo?ci zamieszka?ych, nieruchomo?ci na ktÛrej znajduje si domek letniskowy i inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjnoñwypoczynkowe zosta podzielony na 5 rejonÛw do objazdu zgodnie z za?. Nr 1 do projektu umowy ñ harmonogramu wywozu odpadÛw.
   3.  W zakres zamÛwienia wchodzi rÛwnie?:
   3. 1.uporz?dkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadÛw w przypadku jego zanieczyszczania wynikaj?cego z przepe?nienia worka spowodowanego brakiem jego odbioru we w?a?ciwym czasie, jak rÛwnie spowodowanego podczas czynno?ci odbioru,
   3. 2.zakup, w?a?ciwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) workÛw na poszczegÛlne odpady do w?a?cicieli nieruchomo?ci,
   3. 3.objazd wzd?u drogi wojewÛdzkiej i drÛg powiatowych celem odebrania z?o?onych przy tych drogach (w szczegÛlno?ci przy przystankach autobusowych) odpadÛw w workach na odpady sta?e segregowane i niesegregowane odstawione przez osoby z nieruchomo?ci okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) - w ka?dy poniedzia?ek w okresie od 15.04 do 15.10.
   4.  Podane powy?ej ilo?ci zosta?y oszacowane na podstawie ilo?ci odpadÛw odebranych w 2019 i 2020 roku i s?u? przede wszystkim oszacowaniu kosztÛw realizacji us?ugi. Wykonawcy przys?ugiwa b?dzie wynagrodzenie rycza?towe bez wzgl?du na faktyczn ilo? zebranych odpadÛw z zastrze?eniem zmian okre?lonych we wzorze umowy.
   5.  Wszystkie rodzaje odpadÛw musz by odbierane w sposÛb selektywny, tak aby nie miesza ze sob poszczegÛlnych frakcji odpadÛw.
   6.  SzczegÛ?owy zakres zamÛwienia okre?lony zosta w nast?puj?cych za??cznikach do SIWZ:
   6. 1.Za?.nr 7 ñ szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (wraz z za??cznikami)
   6. 2.Za?.nr 4 ñ wzÛr umowy (wraz z za??cznikami).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Jako? us?ugi - wysoko? kar umownych (za realizacj us?ugi niezgodnie z warunkami zamÛwienia) / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 005-006141
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Odbieranie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy GrÛdek nad Dunajcem w 2021 roku
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PMP Style sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7343542170 Adresse postale: Na?ciszowa Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FHU ÑPa?kaî Seweryn Pa?ka NumÈro national d'identification: 7342920115 Adresse postale: ?ososina Dolna 37 Ville: ?ososina Dolna Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-314 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 933 184.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
a. OdbiÛr i transport odpadÛw z bocznych drÛg gminnych - Dunajec Sp. z o.o., 33-318 GrÛdek nad Dunajcem 28, b. OdbiÛr odpadÛw niesegregowanych z nieruchomo?ci niezamieszka?ych, objazd drogi wojewÛdzkiej i powiatowej oraz oprÛ?nianie koszy ulicznych - Suez Po?udnie Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, Oddzia w Nowym S?czu, adres: Oddzia?u 33-300 Nowy S?cz, ul. Jana Paw
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przyst?puj?c do niniejszego post?powania ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 15 000,00 z (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych, 00/100).
   2.  W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
   3.  Wykonawca zamierzaj?cy wzi? udzia w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do formularzy: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
   4.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysy?ania i odbierania dokumentÛw elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentÛw i o?wiadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u?yciu opisane zosta?y w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
   5.  Maksymalny rozmiar plikÛw przesy?anych za po?rednictwem dedykowanych formularzy do: z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
   6.  Za dat przekazania oferty, wnioskÛw, zawiadomie?, dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze oraz innych informacji przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP.
   7.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia przez Wykonawc?, zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   8.  Wykonawca, ktÛrego oferta zostanie wybrana b?dzie musia wnie? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
   9.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca b?dzie zobowi?zany do:
   9. 1. wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   9. 2. przekazania Zamawiaj?cemu kopii umowy konsorcjum, je?eli zamÛwienie b?dzie realizowane przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej prowadzon i og?aszan przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  SzczegÛ?owe zasady wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la Dzia IX ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2021 Pologne-GrÛdek nad Dunajcem: Services de collecte des orduresType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 16/09/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères