Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz: Antiseptiques et désinfectants

2022/S 18-043232  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Grudzi?dz: Antiseptiques et désinfectants 2022/S 018-043232 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. W?adys?awa Biega?skiego Adresse postale: ul. L. Rydygiera 15/17 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Alina Pieniak, Paulina Kowalewska, Dawid Angerhoefer Courriel: przetargi@bieganski.org Téléphone: +48 566413465/ +48 566413462/ +48 566414656 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.bieganski.org Adresse du profil d'acheteur: https://bieganski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy ?rodków dezynfekuj?co - myj?cych Numéro de référence: Z/19/PN/21
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s? sukcesywne dostawy ?rodków dezynfekuj?co - myj?cych przez okres 24 miesi?cy (dotyczy zadania 1-31) oraz przez okres 12 miesi?cy (dotyczy zadania 32) zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ, formularzem cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ. Zamawiaj?cy okre?li? w Rozdziale IV. pkt 2 SWZ oraz formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? do co najmniej g?ównych elementów sk?adaj?cych si? na przedmiot zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 070.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Chusteczki sporobójcze do g?owic przezprze?ykowych
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
sukces. dostawy przedmiotu zamówienia - Magazyn Sprz?tu Jednorazowego U?ytku Regionalnego Szpitala Specjalis. im. dr. W?adys?awa Biega?skiego, ul. Rydygiera 15/17 w Grudzi?dzu, Budynek "O" poziom -1
II.2.4) Description des prestations:
Chusteczki sporobójcze do g?owic przezprze?ykowych
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 162-426344
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 18 Intitulé:
Chusteczki sporobójcze do g?owic przezprze?ykowych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Schulke Polska Sp. z o. o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 132 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 070.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) dalej Rozporz?dzenie - sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporz?dzenia; 2) za?wiadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporz?dzenia, za?wiadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporz?dzenia, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporz?dzenia - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury. B. Dokument, o którym mowa w ust. A pkt 1), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokument, o którym mowa w ust. A pkt 2), powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem. C. Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w ust. A, lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Informacje dodatkowe (Roz. V SWZ): 1) Zamawi dopusz. sk?adanie ofert cz??ciowych - 32 zadania. Oferty mo?na sk?ada? w odniesieniu do wszystkich cz??ci. Maksymalna liczba cz??ci, które mog? zosta? udzielone jednemu oferentowi: 32. 2) Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. 3) Zamawiaj?cy nie przewiduje: a) wniesienia wadium (art. 134 ust. 2 pkt 4) Pzp); b) zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy (art. 134 ust. 2 pkt 5) Pzp); c) sk?adania ofert wariantowych (art. 134 ust. 2 pkt 6) Pzp); d) zawarcia umowy ramowej (art. 134 ust. 2 pkt 7) Pzp); e) udzielania zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) i 8) Pzp (art. 134 ust. 2 pkt 8) Pzp); f) przeprowadzenia wizji lokalnej (art. 134 ust. 2 pkt 9) Pzp);
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.W toku post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczegó?owo okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo Zamówie? Publicznych "?rodki ochrony prawnej".
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   4.  Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.
   5.  Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, który si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwo?awcza (dalej Izba) mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.
   6.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   7.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej Prezes Izby).
   8.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 10. Odwo?anie wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a; 11. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. 12. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 10 i 11 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne. 13. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Grudzi?dz: Antiseptiques et désinfectantsType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants