Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz:Produits alimentaires divers

2023/S 98-306227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Grudzi?dz: Produits alimentaires divers 2023/S 098-306227 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. W?adys?awa Biega?skiego Num╚ro national d'identification: 8762008352 Adresse postale: ul. L. Rydygiera 15/17 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Adrych-Ko?odziejczak, Krzysztof Kapka, Joanna Ostrowska Courriel: przetargi@bieganski.org T╚l╚phone: +48 566413460/ +48 566413466/ +48 566413547 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.bieganski.org Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy artyku?█w ?ywno?ciowych r█?nych Num╚ro de r╚f╚rence: Z/96/PN/22
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy artyku?█w ?ywno?ciowych r█?nych na okres 12 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, i? w przedmiotowym post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiaj?cy przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 324 158.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 8: Dostawy artyku?█w sypkich, przypraw i innych artyku?█w ?ywno?ciowych
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15820000 Biscottes et biscuits; p'tisserie et g'teaux de conservation 15830000 Sucre et produits connexes 15860000 Caf╚, th╚ et produits connexes 15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W?adys?awa Biega?skiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzi?dz: Magazyn ?ywno?ciowy kuchni Szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudzi?dzu ˝ Budynek U.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy artyku?█w sypkich, przypraw i innych artyku?█w ?ywno?ciowych, na okres 12 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   3.  Dostarczane przez Wykonawc? towary musz? spe?nia? wymagania jako?ciowe i w?a?ciwo?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego, by? pe?nowarto?ciowe, ?wie?e, wysokiej jako?ci pod wzgl?dem w?a?ciwo?ci organoleptycznych (wygl?d, smak, zapach itp.), a ich produkcja musi by? zgodna (w zale?no?ci od rodzaju produktu) z zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), i systemem HACCP (System zarz?dzania bezpiecze?stwem zdrowotnym ?ywno?ci).
   4.  Dostarczane przez Wykonawc? towary musz? by? dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spe?nia? wszelkie normy jako?ciowe w?a?ciwe dla danego rodzaju produkt█w i wymagania wynikaj?ce z przepis█w obowi?zuj?cego prawa, w szczeg█lno?ci: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.); 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 ze zm.); 3) rozporz?dzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj?cego og█lne zasady i wymagania prawa ?ywno?ciowego, powo?uj?cego Europejski Urz?d ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci oraz ustanawiaj?cego procedury w zakresie bezpiecze?stwa ?ywno?ci (Dz.U.UE.L.2002.31.1); 4) rozporz?dzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny ?rodk█w spo?ywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1); 5) rozporz?dzenia WE nr 369/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie najwy?szych dopuszczalnych poziom█w pozosta?o?ci pestycyd█w w ?ywno?ci i paszy pochodzenia ro?linnego i zwierz?cego oraz na ich powierzchni, zmieniaj?cym dyrektyw? Rady 91/414/EWG (Dz.U. UE L 2005.70.1 z dnia 16.03.2005 r. z p█??. zm.).
   5.  Zamawiaj?cy okre?li? w Za??czniku nr 2 do SWZ wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? co najmniej do g?█wnych element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia.
   6.  Wykonawca winien zaoferowa? i wyceni? wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym.
   7.  Wykonawca powinien zaoferowa? przedmiot zam█wienia zgodny z okre?lonymi przez Zamawiaj?cego parametrami. Wsz?dzie tam, gdzie Zamawiaj?cy nie okre?li? wprost wymiaru lub innego parametru, le?y to w gestii Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 14: Dostawy napoi i w█d
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15320000 Jus de fruits et de l╚gumes 15981000 Eau min╚rale 15982000 Boissons non alcoolis╚es 15321000 Jus de fruits
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W?adys?awa Biega?skiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzi?dz: Magazyn ?ywno?ciowy kuchni Szpitalnej ul. Rydygiera 15/17 w Grudzi?dzu ˝ Budynek U.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy napoi i w█d, na okres 12 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   3.  Dostarczane przez Wykonawc? towary musz? spe?nia? wymagania jako?ciowe i w?a?ciwo?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego, by? pe?nowarto?ciowe, ?wie?e, wysokiej jako?ci pod wzgl?dem w?a?ciwo?ci organoleptycznych (wygl?d, smak, zapach itp.), a ich produkcja musi by? zgodna (w zale?no?ci od rodzaju produktu) z zasadami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), i systemem HACCP (System zarz?dzania bezpiecze?stwem zdrowotnym ?ywno?ci).
   4.  Dostarczane przez Wykonawc? towary musz? by? dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spe?nia? wszelkie normy jako?ciowe w?a?ciwe dla danego rodzaju produkt█w i wymagania wynikaj?ce z przepis█w obowi?zuj?cego prawa, w szczeg█lno?ci: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.); 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako?ci handlowej artyku?█w rolno-spo?ywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 ze zm.); 3) rozporz?dzenia WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiaj?cego og█lne zasady i wymagania prawa ?ywno?ciowego, powo?uj?cego Europejski Urz?d ds. Bezpiecze?stwa ?ywno?ci oraz ustanawiaj?cego procedury w zakresie bezpiecze?stwa ?ywno?ci (Dz.U.UE.L.2002.31.1); 4) rozporz?dzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny ?rodk█w spo?ywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1); 5) rozporz?dzenia WE nr 369/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie najwy?szych dopuszczalnych poziom█w pozosta?o?ci pestycyd█w w ?ywno?ci i paszy pochodzenia ro?linnego i zwierz?cego oraz na ich powierzchni, zmieniaj?cym dyrektyw? Rady 91/414/EWG (Dz.U. UE L 2005.70.1 z dnia 16.03.2005 r. z p█??. zm.).
   5.  Zamawiaj?cy okre?li? w Za??czniku nr 2 do SWZ wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? co najmniej do g?█wnych element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia.
   6.  Wykonawca winien zaoferowa? i wyceni? wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym.
   7.  Wykonawca powinien zaoferowa? przedmiot zam█wienia zgodny z okre?lonymi przez Zamawiaj?cego parametrami. Wsz?dzie tam, gdzie Zamawiaj?cy nie okre?li? wprost wymiaru lub innego parametru, le?y to w gestii Wykonawcy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 243-699392
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Zadanie nr 8: Dostawy artyku?█w sypkich, przypraw i innych artyku?█w ?ywno?ciowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
16/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "POLARIS" PRZEDSI?BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MA?GORZATA GRUSZCZY?SKA Num╚ro national d'identification: 6181002068 Adresse postale: ul. ?o?nierska 20a Ville: Kalisz Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-800 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 236 268.05 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 296 467.69 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 14 Intitul╚:
Zadanie nr 14: Dostawy napoi i w█d
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
09/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: UNIMA-POL BIERNACKI, DOMINIKOWSKI SP.K.
Num╚ro national d'identification: 9731019680 Adresse postale: ul. Zdrojowa 4 Ville: Zielona G█ra Code NUTS: PL43 Lubuskie Code postal: 65-142 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 69 253.10 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 690.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
PE?NA TRE?? ZNAJDUJE SI? W SWZ
   1.  Do oferty Wykonawca musi do??czy?
:
a) formularz ofertowy ˝ stanowi?cy Za??cznik nr 1 do niniejszej SWZ; b) formularz cenowy ˝ stanowi?cy Za??cznik nr 2 do niniejszej SWZ; c) aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 p.z.p. o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) d) pe?nomocnictwo do dzia?ania innych/ej os█b/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia lub podwykonawcy ˝ o ile dotyczy e) przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, kt█re nale?y z?o?y? wraz z ofert?: - za?wiadczenie lub inny dokument wydany przez organ nadzoruj?cy potwierdzaj?cy, ?e przedmiotowe dostawy b?d? wykonywane przez Wykonawc?, kt█ry ma wdro?ony system HACCP, - aktualna decyzja/zezwolenie Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego organu uprawnionego potwierdzaj?ce, ?e przedmiotowe dostawy b?d? wykonywane ?rodkami transportu dopuszczonego do przewozu ?ywno?ci w zakresie obj?tym przedmiotowym zam█wieniem. Przedmiotowe ?rodki dowodowe sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, z uwagi na fakt, ?e ?rodek ten i t?umaczenia stanowi? nierozerwaln? ca?o??. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe oka?? si? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczeg█?owo okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo Zam█wie? Publicznych Đ?rodki ochrony prawnejţ.2. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.4. Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.5. Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, kt█ry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwo?awcza (dalej Izba) mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.6. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej Prezes Izby).8. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.9. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.10. Odwo?anie wnosi si? w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;11. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.12. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 10 i 11 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.13. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia,2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/05/2023 Dostawy artyku?█w ?ywno?ciowych r█?nych 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
15320000 - Jus de fruits et de lÚgumes 
15321000 - Jus de fruits 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15820000 - Biscottes et biscuits; pÔtisserie et gÔteaux de conservation 
15830000 - Sucre et produits connexes 
15860000 - CafÚ, thÚ et produits connexes 
15981000 - Eau minÚrale 
15982000 - Boissons non alcoolisÚes