Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz:Proth╦ses vasculaires

2023/S 55-158898  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Grudzi?dz: Proth╦ses vasculaires 2023/S 055-158898 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr. W?adys?awa Biega?skiego Num╚ro national d'identification: 8762008352 Adresse postale: ul. L. Rydygiera 15/17 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Adrych-Ko?odziejczak, Paulina Wojtczak, Dorota Zdrojewska Courriel: przetargi@bieganski.org T╚l╚phone: +48 566413460/ +48 566413462/ +48 566414656 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://przetargi.bieganski.org Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawy asortymentu dla Oddzia?u Chirurgii Naczy? na okres 24 miesi?cy Num╚ro de r╚f╚rence: Z/91/PN/22
II.1.2) Code CPV principal 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy asortymentu dla Oddzia?u Chirurgii Naczy? na okres 24 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia
:
Zadanie nr 1 ˝ Dostawy stentgraft█w samorozpr??alnych nitinolowych d?ugich Zadanie nr 2 ˝ Dostawy stentgraft█w samorozpr??alnych nitinolowych kr█tkich Zadanie nr 3 ˝ Dostawy cewnik█w kalibracyjnych Zadanie nr 4 ˝ Dostawy protez prostych do t?tnic biodrowych zgodnie ze szczeg█?owym opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w tre?ci Formularza cenowego stanowi?cego Za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy informuje, i? przewiduje mo?liwo?? zastosowania procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 92 300.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3 ˝ Dostawy cewnik█w kalibracyjnych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzi?dz: a) Dostawy sukcesywne przedmiotu zam█wienia ˝ budynek ,,Oţ, poziom -1, b) Utworzenie komisu - Blok Hybrydowy bud. O, pi?tro 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy cewnik█w kalibracyjnych na okres 24 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   3.  Dostarczone przez Wykonawc? w ramach utworzonego przez Wykonawc? komisu towary
:
1) b?d? wyrobami medycznymi i zosta?y dopuszczone do obrotu i u?ywania w Polsce zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.), 2) posiadaj? deklaracj? zgodno?ci i certyfikat wydany przez jednostk? notyfikowan? (w zale?no?ci od klasy wyrobu), 3) b?d? fabrycznie nowe, bez znamion u?ytkowania, pe?nowarto?ciowe, kompletne, pierwszej kategorii, 4) b?d? spe?nia? wymagania jako?ciowe i w?a?ciwo?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz producenta danego wyrobu a tak?e gwarantowa? funkcjonalno?? i niezawodno?? wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
   3.  Zamawiaj?cy okre?li? w Za??czniku nr 2 do SWZ wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? co najmniej do g?█wnych element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia.
   4.  Wykonawca winien zaoferowa? i wyceni? wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien poda? nazw? producenta oraz nazw? handlow?, numer katalogowy.
   5.  Wykonawca powinien zaoferowa? przedmiot zam█wienia zgodny z okre?lonymi przez Zamawiaj?cego parametrami. Wsz?dzie tam, gdzie Zamawiaj?cy nie okre?li? wprost wymiaru lub innego parametru, le?y to w gestii Wykonawcy.
   6.  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencyjnych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiaj?cy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. dopuszcza zastosowanie rozwi?za? r█wnowa?nych opisywanym. Ka?dorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania ,,lub r█wnowa?neţ.
   7.  W przypadku wskazania przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zam█wienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty ˝ nale?y przyj??, ?e wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. okre?laj? minimalne parametry wskazane w Za??czniku nr 2 do SWZ, kt█re stanowi? kryteria stosowane w celu oceny r█wnowa?no?ci. Ka?dorazowo, gdy wskazany jest w niniejszej SWZ znak towarowy, patent lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje produkty nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania ,,lub r█wnowa?neţ (podstawa prawna art. 99 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4 ˝ Dostawy protez prostych do t?tnic biodrowych
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33184200 Proth╦ses vasculaires
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'ex╚cution:
ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzi?dz: a) Dostawy sukcesywne przedmiotu zam█wienia ˝ budynek ,,Oţ, poziom -1, b) Utworzenie komisu - Blok Hybrydowy bud. O, pi?tro 2
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? sukcesywne dostawy protez prostych do t?tnic biodrowych na okres 24 miesi?cy w asortymentach i ilo?ciach podanych w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do niniejszej SWZ.
   3.  Dostarczone przez Wykonawc? w ramach utworzonego przez Wykonawc? komisu towary
:
1) b?d? wyrobami medycznymi i zosta?y dopuszczone do obrotu i u?ywania w Polsce zgodnie z ustaw? z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.), 2) posiadaj? deklaracj? zgodno?ci i certyfikat wydany przez jednostk? notyfikowan? (w zale?no?ci od klasy wyrobu), 3) b?d? fabrycznie nowe, bez znamion u?ytkowania, pe?nowarto?ciowe, kompletne, pierwszej kategorii, 4) b?d? spe?nia? wymagania jako?ciowe i w?a?ciwo?ci okre?lone przez Zamawiaj?cego oraz producenta danego wyrobu a tak?e gwarantowa? funkcjonalno?? i niezawodno?? wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
   3.  Zamawiaj?cy okre?li? w Za??czniku nr 2 do SWZ wymagania jako?ciowe odnosz?ce si? co najmniej do g?█wnych element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia.
   4.  Wykonawca winien zaoferowa? i wyceni? wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien poda? nazw? producenta oraz nazw? handlow?, numer katalogowy.
   5.  Wykonawca powinien zaoferowa? przedmiot zam█wienia zgodny z okre?lonymi przez Zamawiaj?cego parametrami. Wsz?dzie tam, gdzie Zamawiaj?cy nie okre?li? wprost wymiaru lub innego parametru, le?y to w gestii Wykonawcy.
   6.  W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia zosta?y zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencyjnych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy p.z.p., Zamawiaj?cy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy p.z.p. dopuszcza zastosowanie rozwi?za? r█wnowa?nych opisywanym. Ka?dorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania ,,lub r█wnowa?neţ.
   7.  W przypadku wskazania przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zam█wienia znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty ˝ nale?y przyj??, ?e wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp. okre?laj? minimalne parametry wskazane w Za??czniku nr 2 do SWZ, kt█re stanowi? kryteria stosowane w celu oceny r█wnowa?no?ci. Ka?dorazowo, gdy wskazany jest w niniejszej SWZ znak towarowy, patent lub pochodzenie, ?r█d?o lub szczeg█lny proces, kt█ry charakteryzuje produkty nale?y przyj??, ?e w odniesieniu do nich u?yto sformu?owania ,,lub r█wnowa?neţ (podstawa prawna art. 99 ust. 5 i 6 ustawy p.z.p.).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Z post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego wyklucza si? Wykonawc? w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 108 ustawy p.z.p. i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy p.z.p. oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Konieczne jest skr█cenie terminu sk?adania ofert w celu zachowania ci?g?o?ci przeprowadzanych zabieg█w ratuj?cych zdrowie i ?ycie pacjent█w. Podstawa prawna: art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 239-690023
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3 ˝ Dostawy cewnik█w kalibracyjnych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cordis Medical Poland Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 47 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4 ˝ Dostawy protez prostych do t?tnic biodrowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
08/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jotec Polska Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 44 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Pe?na tre?? zawarta w SWZ:
   1.  Do oferty Wykonawca musi do??czy?: a) formularz ofertowy ˝ stanowi?cy Za??cznik nr 1 do niniejszej SWZ; b) formularz cenowy ˝ stanowi?cy Za??cznik nr 2 do niniejszej SWZ; c) aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 p.z.p. o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) (w cz??ci IV wymagana jest do zaznaczenia cz??? alfa) d) pe?nomocnictwo do dzia?ania innych/ej os█b/y w imieniu Wykonawcy/Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia lub podwykonawcy ˝ o ile dotyczy Pe?nomocnictwo do reprezentacji musi by? z?o?one w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Dopuszcza si? tak?e z?o?enie cyfrowego odwzorowania (skanu) pe?nomocnictwa sporz?dzonego uprzednio w formie pisemnej pod warunkiem po?wiadczenia jego zgodno?ci poprzez opatrzone go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawc?. Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z pe?nomocnictwem w postaci papierowej mo?e dokona? r█wnie? notariusz na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.). e) przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, kt█re nale?y z?o?y? wraz z ofert?: aktualne na dzie? otwarcia ofert dokumenty stwierdzaj?ce dopuszczenie oferowanego przedmiotu zam█wienia do obrotu i do u?ywania w Polsce zgodnie z Ustaw? o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 974 ze zm.) tj. deklaracja zgodno?ci wyrobu medycznego i je?eli dotyczy certyfikat wydany przez jednostk? notyfikowan? (w zale?no?ci od klasy danego wyrobu), aktualne karty katalogowe, prospekty, instrukcje u?ywania z opisem oferowanego przedmiotu zam█wienia oraz wyszczeg█lnieniem numer█w katalogowych, a tak?e danych technicznych umo?liwiaj?cych identyfikacj? i weryfikacj? zaoferowanych asortyment█w z opisem przedmiotu zam█wienia przedstawionym w formularzu cenowym za??czonym do SWZ. pr█bki zaoferowanych asortyment█w ˝ dotyczy zadania nr 3 ˝ w celu umo?liwienia dokonania oceny zgodno?ci zaproponowanych asortyment█w z opisem przedmiotu zam█wienia zawartym w formularzu cenowym stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ. W zwi?zku z brakiem mo?liwo?ci przekazania pr█bek przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej ich przekazanie odb?dzie si? za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.), osobi?cie lub za po?rednictwem pos?a?ca. - na adres: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W?adys?awa Biega?skiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudzi?dz, Budynek T, kancelaria. Przedmiotowe ?rodki dowodowe sporz?dzone w j?zyku obcym przekazuje si? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski, z uwagi na fakt, ?e ?rodek ten i t?umaczenia stanowi? nierozerwaln? ca?o??. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe oka?? si? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. f) przedmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, kt█re nale?y z?o?y? wraz z ofert?: Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany wykaza?, ?e oferowany przedmiot zam█wienia spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego poprzez z?o?enie opisu zaoferowanych produkt█w wraz z wykazaniem cech r█wnowa?no?ci w stosunku do wymaga? opisanych przez Zamawiaj?cego oraz podanie nazwy handlowej i producenta.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej szczeg█?owo okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo Zam█wie? Publicznych Đ?rodki ochrony prawnejţ.2. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.3. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.4. Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.5. Wszystkie dokumenty przedstawia si? w j?zyku polskim, a je?eli zosta?y sporz?dzone w j?zyku obcym, strona oraz uczestnik post?powania odwo?awczego, kt█ry si? na nie powo?uje, przedstawia ich t?umaczenie na j?zyk polski. W uzasadnionych przypadkach Krajowa Izba Odwo?awcza (dalej Izba) mo?e ??da? przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski po?wiadczonego przez t?umacza przysi?g?ego.6. Odwo?anie przys?uguje na:1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.7. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (dalej Prezes Izby).8. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.9. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.10. Odwo?anie wnosi si? w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie:a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej,b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;11. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.12. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 10 i 11 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia,w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.13. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia,2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/03/2023 Dostawy asortymentu dla Oddzia?u Chirurgii Naczy? na okres 24 miesi?cy 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33184200 - ProthŔses vasculaires