01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption : 15/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz: ...quipements mÈdicaux

2019/S 10-018808 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/01/2019
S10
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Grudzi?dz: ...quipements mÈdicaux

2019/S 010-018808

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 227-518972)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. W?adys?awa Biega?skiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudzi?dz
86-300
Pologne
Point(s) de contact: Beata Adrych-Ko?odziejczak, Daria Wi?niewska, Tomasz Witkowski, Tadeusz Bednarczyk
TÈlÈphone: +48 566413475 / 566413480
Courriel: przetargi@bieganski.org
Code NUTS: PL616 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.przetargi.bieganski.org Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski

www.przetargi.bieganski.org
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa wyposa?enia oddzia?u anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszcze - znak sprawy Z/41/PN/18

NumÈro de rÈfÈrence: Z/41/PN/18

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposa?enia oddzia?u anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszcze?.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 227-518972

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 15/02/2019

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/01/2019

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 15/02/2019

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
45000000 - Travaux de construction