Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 15/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz: Services d'assurance

2021/S 199-519490  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Grudzi?dz: Services d'assurance 2021/S 199-519490 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W?. Biega?skiego Adresse postale: ul. Rydygiera 15/17 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Courriel: michal.poradzewski@mentor.pl Téléphone: +48 566693379 Fax: +48 566693304 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bieganski.org/
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: www.mentor.logintrade.net Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Mentor S.A.
Adresse postale: ul. Szosa Che?mi?ska 177-181 Ville: Toru Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 87-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Poradzdewski Courriel: michal.poradzewski@mentor.pl Téléphone: +48 566693379 Fax: +48 566693304 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mentor.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.mentor.logintrade.net
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudzi?dzu Numéro de référence: BZU/8/10/21
II.1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest "Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudzi?dzu"
   2.  Przedmiot zamówienia zosta podzielony na cz??ci. Cz?? I zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej; Cze? II zamówienia: Ubezpieczenie mienia; Cze? III zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne;
   3.  Szczegó?owe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajduj si w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66516000 Services d'assurance responsabilité civile 66516400 Services d'assurance responsabilité civile générale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
Grudzi?dz
II.2.4) Description des prestations:
Cz?? I zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej a) Obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej podmiotu wykonuj?cego dzia?alno? lecznicz?. b) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wyrz?dzone osobie trzeciej w nast?pstwie udzielania ?wiadcze zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania ?wiadcze zdrowotnych w zwi?zku z wykonywaniem przez zamawiaj?cego dzia?alno?ci leczniczej. c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej za szkody wyrz?dzone osobie trzeciej w zwi?zku z prowadzon dzia?alno?ci i posiadanym mieniem.
   2.  Szczegó?owe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajduj si w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ubezpieczenie mienia
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
Grudzi?dz
II.2.4) Description des prestations:
Cze? II zamówienia: Ubezpieczenie mienia a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. b) Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego.
   2.  Szczegó?owe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajduj si w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Klauzule fakultatywne / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko?ci do 30 % warto?ci zamówienia dla cz??ci II.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ubezpieczenie komunikacyjne
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66512100 Services d'assurance accidents 66515000 Services d'assurance dommages ou pertes 66516100 Services d'assurance responsabilité civile automobile 66514110 Services d'assurance de véhicules à moteur
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
Grudzi?dz
II.2.4) Description des prestations:
Cze? III zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne a) obowi?zkowe ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC PPM); b) ubezpieczenie autocasco (AC); c) ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadków kierowcy i pasa?erów w zwi?zku z ruchem pojazdów (NNW);
   2.  Szczegó?owe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajduj si w Za??czniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Klauzule fakultatywne / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.7) pzp w wysoko?ci do 30 % warto?ci zamówienia dla cz??ci III.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada zezwolenie na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk obj?tych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2015 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej a w przypadku gdy rozpocz?li oni dzia?alno? przed wej?ciem w ?ycie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej za?wiadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie dzia?alno?ci ubezpieczeniowej.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W post?powaniu mog wzi? udzia wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu i nie podlegaj wykluczeniu.
   1.  Do oferty Wykonawca do??cza o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu. Wykonawca sk?ada o?wiadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - dalej JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, na dzie sk?adania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.
   2.  Wykonawca sk?ada JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob upowa?nion do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z form reprezentacji okre?lon w dokumencie rejestrowym w?a?ciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
   3.  Wykonawca/ka?dy spo?ród Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia JEDZ sporz?dza odr?bnie. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga wype?nienia o?wiadczenia JEDZ w nast?puj?cym zakresie:
   4. 1. Cz?? I - Informacje dotycz?ce post?powania o udzielenie zamówienia oraz instytucji Zamawiaj?cej lub podmiotu Zamawiaj?cego;
   4. 2. Cz?? II - Informacje dotycz?ce Wykonawcy - sekcja A, B, D;
   4. 3. Cz?? III - Podstawy wykluczenia - w zakresie informacji dotycz?cych podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
   4. 4. Cz?? IV - Kryteria kwalifikacji - w zakresie sekcji alfa - Ogólne o?wiadczenie dotycz?ce kryteriów kwalifikacji
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy - za??cznik nr 4a, 4b i 4c do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/11/2021 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
www.mentor.logintrade.net www.mentor.logintrade.net
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej "RODO", informuj?, ?e: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W?. Biega?skiego ul. Rydygiera 15/17 86-300 Grudzi?dz.
   2.  Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Jan Kaczmarczyk tel. +48 690 221 055 adres email: iod@bieganski.net.pl
   3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Regionalnego w Grudzi?dzu.
   4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP i osoby lub podmioty którym powierzono przetwarzanie danych w zwi?zku z prowadzeniem post?powania o zamówienia publiczne.
   5.  Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy.
   6.  Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp.
   7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
   8.  Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO.
   9.  Nie przys?uguje Pani/Panu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@bieganski.net.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66512100 - Services d'assurance accidents 
66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516100 - Services d'assurance responsabilité civile automobile 
66516400 - Services d'assurance responsabilité civile générale