Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Grudzi?dz:Services liés aux déchets et aux ordures

2022/S 181-512920  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Grudzi?dz: Services liés aux déchets et aux ordures 2022/S 181-512920 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Wodoci?gi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Numéro national d'identification: REGON 870485618 Adresse postale: Mickiewicza 28/30 Ville: Grudzi?dz Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka O?ka Courriel: oska@mwio.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mwio.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zak?ad Gospodarki Odpadami w Zakurzewie ko?o Grudzi?dza Numéro de référence: ZP11/2022/PN/BLZ
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga odbioru przez Wykonawc? odpadów o kodzie 19 12 12 pochodz?cych z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, zwanych w dalszej cz??ci Specyfikacji Warunków Zamówienia odpadami balastowymi, w ilo?ci 3 000 Mg w celu ich zagospodarowania, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawc?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga odbioru przez Wykonawc? odpadów o kodzie 19 12 12 pochodz?cych z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów, zwanych w dalszej cz??ci Specyfikacji Warunków Zamówienia odpadami balastowymi, w ilo?ci 3 000 Mg w celu ich zagospodarowania, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawc?. 1) Rodzaj odpadów Odpady stanowi? pozosta?o?ci po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji selektywnie zbieranych z tworzyw sztucznych i papieru, pozbawione: a) frakcji podsitowej do 80 mm stanowi?cej wsad do procesu biologicznego przetwarzania odpadów; b) surowców z tworzyw sztucznych wysortowanych przy pomocy urz?dzenia optopneumatycznego; c) odpadów ze z?omu metali ?elaznych i nie?elaznych wysortowanych przy pomocy separatorów metali ?elaznych oraz nie?elaznych; d) odpadów ze szk?a wysortowanych r?cznie w kabinie preselekcji; e) opakowa? z kartonu wysortowanych r?cznie z frakcji pow. 260 mm. 2) Sposób realizacji zamówienia: a) odpady balastowe b?d? przygotowywane przez Zamawiaj?cego w formie lu?nej; b) odbiór odpadów balastowych odbywa? si? b?dzie z terenu Zak?adu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie ko?o Grudzi?dza; c) odbiór odpadów odbywa? si? b?dzie pojazdami b?d?cymi w dyspozycji Wykonawcy, na jego koszt, tak?e w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu i roz?adunku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 988) oraz ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.180 ze zm.); d) za?adunek odpadów na podstawione przez Wykonawc? pojazdy b?dzie dokonywany przez Zamawiaj?cego za pomoc? ?adowarki ko?owej VOLVO 110G lub VOLVO 110H, w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Zak?adu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie ko?o Grudzi?dza; e) wykonawca b?dzie dokonywa? odbioru odpadów na bie??co, w sposób ci?g?y, we wszystkie dni robocze, tj. od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem ?wi?t, w godzinach od 7:00 do 14:00; f) wykonawca w czasie wykonywania zamówienia zobowi?zany jest do przestrzegania zasad organizacji ruchu obowi?zuj?cych na terenie Zak?adu Gospodarki Odpadami oraz stosowania zalece? personelu Zamawiaj?cego w zakresie prowadzenia za?adunku odpadów; g) maksymalna dzienna ilo?? odpadów przewidziana do odbioru przez Wykonawc? wynosi 50 Mg; h) zamawiaj?cy zastrzega, ?e ilo?? odpadów, o której mowa powy?ej jest ilo?ci? szacunkow? i w zwi?zku z tym mo?e ulec zmniejszeniu, z zastrze?eniem, ?e Zamawiaj?cy gwarantuje przekazanie do odbioru i zagospodarowania co najmniej 70 % ??cznej ilo?ci odpadów balastowych, o której mowa powy?ej. Z tytu?u niezrealizowania przez Zamawiaj?cego szacunkowej ilo?ci w ca?o?ci, z zastrze?eniem ilo?ci gwarantowanej, Wykonawcy nie b?d? przys?ugiwa?y ?adne roszczenia; i) odbierany przez Wykonawc? odpad b?dzie wa?ony na wadze samochodowej znajduj?cej si? na terenie Zak?adu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Dla okre?lenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi by? tak?e zwa?ony przed wjazdem na teren wskazany powy?ej; j) z chwil? przekazania odpadów przez Zamawiaj?cego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno?? za przej?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi oraz skutki z tego wynikaj?ce; k) wykonawca ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za wszelkie szkody, jak równie? za utrat?, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powsta?e w czasie przewozu oraz w trakcie roz?adunku odpadów, chyba ?e powsta?y one wy??cznie z przyczyn zawinionych przez Zamawiaj?cego. Wykonawca ponosi w szczególno?ci odpowiedzialno?? za dzia?ania zaniechania swojego personelu oraz przewo?ników.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 146-418329
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zak?ad Gospodarki Odpadami w Zakurzewie ko?o Grudzi?dza
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w kwocie: 22 000,00 z? (s?ownie z?otych: dwadzie?cia dwa tysi?ce 00/100). Wadium musi obejmowa? ca?y okres zwi?zania ofert?. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce wadium okre?lone zosta?y w dziale XII SWZ.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO" oraz zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, ?e:
   1.  Administratorem danych osobowych s? Miejskie Wodoci?gi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudzi?dz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spó?k?.
   2.  Administrator danych osobowych powo?a? Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mo?na kontaktowa? si? na adres: iodo@mwio.pl, telefon kontaktowy: (+48) 56 45 04 918.
   3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych przez Zak?ad Gospodarki Odpadami w Zakurzewie ko?o Grudzi?dza", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
   4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
   5.  Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamówienia.
   6.  Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp.
   7.  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
   8.  Posiada Pani/Pan: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO;
   9.  Nie przys?uguje Pani/Panu: 1) zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iodo@mwio.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Grudzi?dz: Services liés aux déchets et aux orduresType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures